۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
ميزخدمت

مفید برای اعضای هیات علمی و سایرین

نام خدمت ارائه شده
آدرس ارجاع و پیگیری خدمت
نحوه دسترسی
کارشناس مربوطه/ شماره تماس
امور اداری اداره انتشارات
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات
سرکار خانم طوبی پناهی
37932177
کارشناس نشریات :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
-آب و هواشناسی کاربردی
مسئول اتاق تولید نشریات 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات
 
سرکار خانم طوبی پناهی
03137933194
مراحل چاپ
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/کتاب/مراحل چاپ کتاب

جناب آقای رضا نیکبخت

37934255
 فرم های چاپ کتاب
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/کتاب/مراحل چاپ کتاب

جناب آقای رضا نیکبخت

03137932185
نشریات:-
-ریاضی و جامعه
International Journal of Group Theory
گوهر گویا 
مسئول نمایه نشریات 
 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکار خانم موسوی فرد 03137934125
 سامانه مشابهت یاب مقالات فارسی 
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ سامانه‌های مشابهت‌یاب
 سرکارخانم زهرا ظهرابی 37934335
 سامانه مشابهت یاب مقالات انگلیسی 
 http://ui.researchlink.ir/
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ سامانه‌های مشابهت‌یاب
 سرکارخانم زهرا ظهرابی 37934335
 فرایند ارزیابی مقالات http://journals.ui.ac.ir/
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ نشریات
 سرکارخانم زهرا ظهرابی 37934335
 فرایند آماده سازی مقالات برای چاپ 
سایت دانشگاه اصفهان/سایر سامانه‌ها/ نشریات
37933194
نمایه سازی نشریات کارشناس نشریات
کارشناس کتاب

 

دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
سرکار خانم آرزو رحیم سلمانی
37934255
 کارشناسی نشریات علوم شناختی -
رویکردهای نوین آموزشی
روانشناسی مثبت -
حسابداری مالی -
-پترولوژی
 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکارخانم منصوره قضاوی
37934164
 کارشناسی نشریات:جامعه شناسی..
پژوهش های چینه نگاری و..
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
زبان شناسی
دارایی وتامین مالی 

 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
سرکار خانم نیلوفر محمد طاهری
37932175
 کارشناسی نشریات
International Economics Studies
پژوهش های قرآن
هوش محاسباتی در مهندسی برق
مسئول نشریات 
کارشناس نشریه بحوث 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
سرکار خانم زهرا ظهرابی
37934335
 کارشناس نشریات
الهیات تطبیقی 
 تاکسونومی و بیوسیستماتیک
 فنون ادبی
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکار خانم زهرا بهشتی نژاد
37932680
کارشناس نشریه
Applied Research on English Language
 Journal of Computing and Security
 Revue des Études de la Langue Française
جغرافیا و برنامه ریزی فضایی 
زیست شناسی گیاهی ایران 
تحقیقات بازار یابی نوین 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 سرکار خانم لیلا گرجی 
37933195
پژوهش های تاریخی
زیست شناسی میکروارگانیسم ها
 متن شناسی ادب فارسی
متافیزیک

 Iranian Journal of EnvironmentalTechnology
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشی/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشریات
 جناب آقای میثم عودسوزان
37934255

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/02
تعداد بازدید:
6020
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
کدپستی: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفکس: ...................
Powered by DorsaPortal