۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
مديريت و كاركنان
 
دکتر امیر احسان کرباسی زاده 
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
تلفن: 37932177-031 تلفکس: 37932177-031
آدرس پست الکترونیک: a.karbasizadeh@tr.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:

طوبی پناهی
کارشناس نشریات: 1-جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی 2-آب و هواشناسی کاربردی-مسئول اتاق تولید نشریات
مسؤول دفتر اداره انتشارات-مسئول پرتال اداره انتشارات
تلفن: -03137933194-03137932177

زهرا ظهرابی
مسئول نشریات دانشگاه اصفهان و کارشناس نشریات : 1-نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2-اقتصاد بین الملل
3- پژوهش های زبان شناختی قرآن 4-نشریه اقتصاد شهری 5-نشریه فرآیندهای گاز و مسؤول اتاق تولید
تلفن:03137934335
ایمیل: press@res.ui.ac.ir
آرزو رحیم سلمانی
مسؤول نمایه سازی نشریات دانشگاه
کارشناس کتاب -کارشناس نشریه مدیریت تولید و عملیات
تلفن:03137934255
ایمیل:arezoo.salmani@yahoo.com
نیلوفر محمد طاهری
کارشناس نشریات :1-جامعه شناسی کاربردی 2-پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
3-پژوهش‌های چینه نگاری و رسوب شناسی 4-پژوهش‌های زبانشناسی 5-مدیریت دارایی و تامین مالی
تلفن:0317932175
زهرا بهشتی نژاد
کارشناس نشریات: 1-فنون ادبی 2- الهیات تطبیقی3- پژوهش در زبان عربی4- تاکسونومی و بیوسیستماتیک
تلفن:03137932680
رابعه السادات موسوی فرد
کارشناس نشریات: International Journal of Group Theory , Transactions on Combinatorics و ریاضی و جامعه
-تحقیقات بازاریابی نوین -پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا)

تلفن:03137934125
ایمیل: rb.mousavi@yahoo.com
منصوره قضاوی
کارشناس نشریات:1-پژوهش های حسابداری مالی 2-رویکردهای نوین آموزشی 3-پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری
4- پژوهش های روانشناسی مثبت 5-پترولوژی6-زیست شناسی گیاهی ایران 
تلفن:03137934164

 
لیلا گرجی
کارشناس نشریات -مسئول نمایه نشریات 2-جغرافیا و برنامه ریزی فضایی
3Applied Research on English Language-نشریه مطالعات زبان فرانسه
Journal of Computing and Security-5
تلفن:03137933195
 
 
رضا نیکبخت
مسؤول کتاب و چاپخانه دانشگاه
تلفن: 37932185-37932092
جلیل همت کار
مسوول فروش کتاب
تلفن:03137932092-03137932093
میثم عود سوزان
کارشناس نشریه: 1-زیست‌شناسی میکرو ارگانیسم‌ها و 2-Iranian Journal of Environmental Technology
3-متن شناسی ادب فارسی،4-پژوهش های تاریخی 5-متافیزیک
تلفن:37934230
ایمیل: meysam1028@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/05
تعداد بازدید:
2872
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
کدپستی: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفکس: ...................
Powered by DorsaPortal