۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
ميز خدمت كارگزيني
 
نام خدمت ارائه شده آدرس ارجاع و پیگیری خدمت نحوه دسترسی
کارشناس مربوطه/ شماره تماس

        ارتقای رتبه کارکنان 

دستورالعمل

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

قوانین مربوطه
 
تکمیل و تایپ  فرم درخواست و پیوست کلیه مدارک( فیزیکی)

2- امضای رئیس واحد(صفحه آخرفرم)

3- ارسال (فیزیکی)به کارشناس مربوط

4- بررسی کارشناسی و طرح در کارگروه تخصصی و یا هیات اجرایی و درج در صورتجلسه های مربوط

5-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب درصورت مخالفت
 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
 ماموریت/ انتقال به داخل دانشگاه
 
 
 

1—تکمیل و تایپ  فرم درخواست و پیوست کلیه مدارک( فیزیکی)

2- ارسال (فیزیکی)به دفتر دبیرخانه دانشگاه جهت درج در اتوماسیون

3- ارجاع به معاون اداری-مالی- مدیر امور اداری

3- بررسی کارشناسی و طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه های مربوط

5-اعلام نتیجه به فرد (مکاتبه با سازمان مبدا درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب به فرد درصورت مخالفت)
 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
 
بررسی درخواست ادامه تحصیل کارکنان

(و نیز ماموریت آموزشی)
 
 

فرم درخواست

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
 
 --تکمیل فرم درخواست(فیزیکی)

2-اظهار نظر و امضای رئیس واحد(صفحه دوم فرم)

3- ارسال  به صورت اسکن شده و با نامه رسمی به اداره کارگزینی

4- بررسی کارشناسی و طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

5-اعلام نتیجه به فرد

 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
 اعمال مدرک تحصیلی  
 

 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

 

ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی)

2-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب)

3- ارسال نامه به امور اداری

4- بررسی کارشناسی و استعلام عملکرد و استعلام تائیدیه مدرک تحصیلی از مراجع ذیربط

5- طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

5-اعلام نتیجه به فرد( صدور حکم درصورت تایید هیات و پاسخ مکتوب درصورت مخالفت)
 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
  ماموریت / انتقال

به خارج از دانشگاه
 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

 
 ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی+ پیوست درخواست اعلام نیاز دستگاه مقصد)

2-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب)( نیاز به جایگزین یا بدون جایگزین)

3- ارسال نامه به امور اداری

4- بررسی کارشناسی  و طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

5-اعلام نتیجه به فرد/ واحد (و پاسخ مکتوب درصورت مخالفت)

(مکاتبه با دستگاه مقصد و صدور حکم درصورت تایید هیات )
 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
  تبدیل وضعیت استخدامی  
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

 
 

1-ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی

2-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب

3- ارسال نامه به امور اداری

4- بررسی کارشناسی (استعلام از گزینش + استعلام عملکرد از واحد مربوط)

 5- طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

6-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مخالفت)

 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
 تغییر پست سازمانی
یا
 تغییر عنوان وظیفه
 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

 
 ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی

2-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب)

3- ارسال نامه به امور اداری

4- بررسی کارشناسی( و حسب مورد استعلام از گزینش در مورد پستهای مدیریتی خاص+ استعلام عملکرد از واحد مربوط)

 5- طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

6-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مکاتبه در صورت مخالفت)

 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
  استعفا/ بازخریدی  

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

 
 
1-ارائه درخواست به صورت اتوماسیونی

2-اظهار نظر  رئیس واحد(نامه مکتوب(نیاز به جایگزین / بدون جایگزین)

3- ارسال نامه به امور اداری

4- بررسی کارشناسی

5- طرح در هیات اجرایی و درج در صورتجلسه

6-اعلام نتیجه به فرد (صدور حکم(درصورت موافقت یا مخالفت )

7-مکاتبه برای تسویه حساب
 
 

مرضیه ضیایی

 

شماره تماس :37932025
 تعریف شیفت کارکنان
 سامانه ada.ui.ac.ir
 
 

تعریف کلیه شیفتهای دانشگاه از جمله :

1-شیفتهای انتظامات، تاسیسات( براساس نامه های ارسالی از واحدهای مربوطه و تایید آن توسط مدیر امور اداری)

 

2- شیفت پرسنل نیمه وقت، سه چهار وقت، ( براساس حکم کارگزینی و نامه واحد درخصوص ساعت بهره مندی)

 

3- کسرکار جانبازی(براساس تائیدیه درصد جانبازی توسط بنیاد شهید ، درخواست فرد و تایید واحد درخصوص ساعت بهره مندی)

 

4- کسر کار معلولین (براساس تائیدیه سازمان بهزیستی ، درخواست فرد و تایید واحد درخصوص ساعت بهره مندی)

 

5- کسر ساعت کار حق شیر بانوان (براساس تائیدیه پزشک متخصص مبنی بر تغذیه فرزند از شیر مادر ، درخواست فرد و تایید واحد درخصوص ساعت بهره مندی)

 

مهری افضل-

تلفن 37934195
 تعریف و جابجایی

 اثرانگشت افراد
 نرم افزار
Attendance
 management
 حضور در محل نصب دستگاه و ثبت اثر چهره ها، و یا حضور افراد در امور اداری و ثبت اثرچهره  

مهری افضل-

تلفن 37934195
 جابجایی محل خدمت افراد
 در سامانه حضور و غیاب
 ada.ui.ac.ir  با توجه به ابلاغ های صادره محل خدمت افراد در سامانه به جهت تایید مرخصیها و مشاهده تردد توسط رئیس واحد جابجا می شود  

مهری افضل-

تلفن 37934195
تخلیه اطلاعات دستگاه های
حضور و غیاب
 و
بررسی اتصالات شبکه
  نرم افزار Agent   به صورت روزانه و گاهی به صورت انلاین  

مهری افضل-

تلفن 37934195
 ارسال گزارش
کسرکار به واحد
حقوق و دستمزد
 ada.ui.ac.ir  

گزارش گیری کسر کار یک ماه قبل از پرداخت حقوق ماه جاری

 ارسال گزارش بوسیله نامه به واحد حقوق و دستمزد
 

مهری افضل-

تلفن 37934195
 گزارش اضافه کاری پرسنل  ada.ui.ac.ir
 

براساس نامه های ارسالی از واحد مختلف به معاونت اداری و مالی

و ارجاع به امور اداری

ارجاع به اینجانب برای گزارش اضافه کار دقیق براساس سامانه حضور و غیاب

 ارسال به آن معاونت
 

مهری افضل-

تلفن 37934195
 آموزش کارکنان درخصوص
نحوه کار
 با سامانه حضورو غیاب
تلفنی  از طریق پاسخگویی به تلفن تک تک پرسنل واحدها جهت رفع مشکلات پیش آمده
 

مهری افضل-

تلفن 37934195
 اصلاح تردد ها  ada.ui.ac.ir  

درخواست کارمند در اتوماسیون اداری و اعلام دلیل موجه

 تایید توسط رئیس واحد مربوطه

 اعلام به کارگزینی

 اصلاح تردد
 

مهری افضل-

تلفن 37934195
 سرکشی به واحدها
جهت اطمینان
 از حضور پرسنل
 حضوری  با توجه به گزارشاتی که از سوی واحدها ارسال می شود و با هماهنگی رئیس کارگزینی به واحدها جهت سرکشی اقدام می شود.  

مهری افضل-

تلفن 37934195
 برقراری، افزایش و یا کاهش
کمک هزینه های
 عائله مندی و اولاد
 
 
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

  

1-     ارسال درخواست در اتوماسیون اداری به اداره کارگزینی

2-     پیوست کردن مدارک در درخواست شامل: تصویر شناسنامه های کارمند، همسر یا فرزند

صدور حکم کارگزینی
 
 حسین زالی
3793-4138
 بررسی پرونده

مشمولان بازنشستگی
 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

 
 

1-    اخذ لیست اولیه مشمولان بازنشستگی از سیستم کارگزینی( 6ماه قبل از تاریخ بازنشستگی افراد)

2-بررسی پرونده افراد جهت محاسبه دقیق سنوات خدمت

3-     مکاتبه با افراد و ابلاغ تاریخ بازنشستگی (( 6ماه قبل از تاریخ بازنشستگی)

4-     درخواست ارائه و تکمیل مدارک ذیل توسط فرد:

تصویر( شناسنامه/کارت ملی- اخرین مدرک تحصیلی/ کارت پایان خدمت/ اخذ تمایل فرد برای ادامه بیمه تکمیلی/اخذ شماره حساب بانک صادرات / پیگیری امور نقل و انتقال حق بیمه

5-     تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و 3 بازنشستگی

6-     انجام امور تسویه حساب

7-     ارسال پرونده به سازمان بازنشستگی

8-    پیگیری برقراری حقوق پرسنل

 

مکاتبه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان
 

آقای بابامحمدی


37932091
 بررسی درخواست

متقاضیان بازنشستگی
 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

com.ui.ac.ir سامانه احکام

 

1-      اخذ درخواست کتبی فرد به صورت اتوماسیونی به همراه موافقت واحد و امور اداری

2-     بررسی پرونده افراد جهت محاسبه دقیق سنوات خدمت

 

3-     درخواست ارائه و تکمیل مدارک ذیل توسط فرد:

تصویر( شناسنامه/کارت ملی- اخرین مدرک تحصیلی/ کارت پایان خدمت/ اخذ تمایل فرد برای ادامه بیمه تکمیلی/اخذ شماره حساب بانک صادرات / پیگیری امور نقل و انتقال حق بیمه

4-     تکمیل فرمهای شماره 1و 2 و 3 بازنشستگی

5- انجام امور تسویه حساب

6-ارسال پرونده به سازمان بازنشستگی

7-     پیگیری برقراری حقوق پرسنل

8-مکاتبه درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان
 

37932091
 بررسی و مکاتبه
 درخصوص سنوات ارفاقی
 ( جانبازان-همسران شهدا-
فرزندان شهید)
 

oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

 مکاتبه سازمان بازنشستگی(کمیته ارفاق) درخصوص میزان سنوات ارفاقی افراد 37932091
  پرداخت کمک

هزینه ازدواج و فوت
 
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
 
 
قوانین مربوط
 1- ارسال درخواست در اتوماسیون اداری به اداره کارگزینی

    2-پیوست کردن مدارک در دخواست شامل: تصویر شناسنامه های کارمند، عروس و داماد(صفحه اول و ازدواج)، تصویر صفحه های 2، 3 و 4 سند ازدواج

    تنظیم نامه توسط کارگزینی به امور مالی

پرداخت توسط امور مالی3-
 
حسین زالی
 37934138
  افزایش حقوق سالانه  com.ui.ac.ir  

1-     ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق از هیات دولت

صدور احکام افزایش حقوق
 
حسین زالی
 37934138
  تمدید قرارداد سالانه  

com.ui.ac.ir سامانه احکام

1-   ارسال اسامی کارکنان قراردادی به هسته گزینش

2-     بررسی صلاحیت کارکنان قراردادی جهت تمدید قرارداد توسط گزینش و اعلام نظر به امور اداری

3-     استعلام رضایت از عملکرد و اعلام نیاز واحدها از کارکنان قراردادی زیر مجموعه

صدور تمدید قرارداد کارکنان تایید شده
 
حسین زالی
 37934138
  دریافت شماره
مستخدم و شناسه
 سامانه کارمند ایران  1-     اختصاص مجوز لازم جهت استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی از وزارت علوم یا سازمان امور استخدامی

2-    تهیه لیست واجدین شرایط از طریق آزمون یا طبق مصوبات

3-     تهیه فرم شغل و شاغل

4-     تکمیل مدارک مشمولین

ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران و دریافت شماره مستخدم پس از تایید نهایی
 
 
 
حسین زالی
 37934138
 نیازسنجی دوره های آموزشی  فرم درخواست
 دریافت فرم نیازسنجی دوره ها ( فرم شماره 1 )، تکمیل و به همراه نامه درخواست مدیر واحد مربوطه  
مهدی شبانیان

 37932032
 برنامه ریزی و اجرای
 دوره های آموزشی
   هماهنگی با اساتید دوره محل برگزاری  مهدی شبانیان

 37932032
  ارزشیابی دوره و مدرس  فرم شماره 3
 دریافت فرم ارزشیابی از دوره و مدرس ( فرم شماره 3 )  مهدی شبانیان
 هماهنگی جهت معرفی
 همکاران شرکت کننده
 در دوره های
خارج از دانشگاه
 فرم شماره 2 درخواست
 دریافت فرم شماره 2 شرکت همکاران در دوره های خارج ازدانشگاه  مهدی شبانیان

 37932032
  ارزشیابی کارکنان  ماده 21 آیین نامه
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 
 

1-      ارسال نامه ارزشیابی از طرف مدیریت امور اداری به واحدهای زیرمجموعه جهت اعلام به کارکنان

2-     تکمیل فرم از روی پیش نویس اتوماسیون اداری و قراردادن مستندات لازم مربوط به بندهای مربوطه و امضا و ارجاع برای مدیر مستقیم

3-     بررسی و اعطای امتیاز توسط مدیر مستقیم و مدیر بلافصل و ارجاع به مدیریت امور اداری

4-     ارجاع ارزشیابی به کارشناس مربوطه جهت بررسی مجدد مستندات .

5-     ثبت امتیاز در سامانه بام (سامانه صدور احکام)

6-     ارجاع فرم برای مسئول بایگانی اتوماسیونی

7-صدور حکم پایه استحقاقی سالیانه
 
 مهناز موری - تلفن 37932057
 
تمدید قرارداد
 استخدام پیمانی
 اعضای پیمانی
 
 ند الف ماده 8 آیین نامه استخدامی
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 
 
1-      ارسال لیست اعضای پیمانی به هسته گزینش جهت تأییدیه اعضا .

2-     بررسی امتیاز ارزیابی سالیانه

3-     تأیید هیأت اجرایی جهت صدور حکم تمدید استخدام پیمانی با توجه به بندهای 1 و 2.

4-صدور حکم تمدید با توجه به بند 3.
 مهناز موری - تلفن 37932057
 انتخاب کارکنان نمونه
 (جشنواره شهید رجایی)
 
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 
 
1-      ارسال نامه مدیریت امور اداری به واحدها جهت معرفی اولیه (5درصد) نیروها جهت کارکنان نمونه.

2-     بررسی سوابق و ملاک های دیگر اعضای معرفی شده جهت کارمند نمونه.

3-     تأیید هیأت اجرایی و انتخاب نهایی اعضای معرفی شده.

4-     تهیه صورتجلسه و در نهایت صدور احکام پایه تشویقی.

ارسال لیست اعضای منتخب به روابط عمومی جهت صدور گواهی تشویق و جوایز
 
 مهناز موری - تلفن 37932057
 پایه تشویقی ارزشیابی  
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 
1-      ارسال نامه مدیریت امور اداری به واحدها برای معرفی اعضای واجد شرایط دریافت پایه تشویقی ارزشیابی

2-     دریافت اسامی و تکمیل اطلاعات کارکنان پیشنهادی جهت تصمیم گیری در هیأت اجرایی.

تهیه صورتجلسه منتخبین جهت صدور حکم پایه تشویقی ارزشیابی.
  مهناز موری - تلفن 37932057
 صدور استعلام مرخصی  
ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
 ارجاع اتوماتیک فرم استعلام در کارتابل افراد  زهرا کیانی 37932026
 مرخصی فوت بستگان
 نرم افزار مهرگان
 ada.ui.ac.ir
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند (اسکن گواهی فوت  الزامی است)  زهرا کیانی 37932026
 مرخصی تولد فرزند

(
برای آقایان )
 ada.ui.ac.ir
ماده103 برنامه ششم)
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند. (اسکن و ضمیمه نمودن شناسنامه فرزند الزامی است)  زهرا کیانی 37932026
 مرخصی بدون حقوق  

1

ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 

فرد درخواست خود را در اتوماسیون وارد و به همراه موافقت رئیس واحد به امور اداری ارسال میکند. (درصورتی که مرخصی برای ادامه تحصیل باشد ، مستندات اشتغال به تحصیل ضمیمه شود)

2. در صورت موافقت امور اداری ، حکم مربوط  در سامانه احکام  صادر می شود.
 زهرا کیانی 37932026
 مرخصی استعلاجی  
ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 

فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند. (اسکن گواهی پزشک و سایر مستندات پزشکی الزامی است)

پس از تایید پزشک معتمد ، مرخصی وارد میشود. برای روزهای بیش از 3 روز ، حکم مرخصی استعلاجی صادر می شود.
 زهرا کیانی 37932026
 مرخصی ازدواج  
ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 فرد درخواست خود را در سامانه حضور و غیاب وارد می کند. (اسکن و ضمیمه نمودن سند ازدواج الزامی است)  زهرا کیانی 37932026
 مرخصی زایمان  
ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
com.ui.ac.ir سامانه احکام
 

فرد درخواست خود را در اتوماسیون وارد و به امور اداری ارسال میکند. (اسکن و ضمیمه نمودن فرم بستری بیمارستان الزامی است)

2. پس از ارجاع به کارشناس مربوطه،حکم  مرخصی زایمان
در سامانه احکام صادر می گردد. (
6ماهه برای مشمولان تامین اجتماعی و تمدید 3ماهه آن با درخواست کتبی فرد به صورت اتوماسیونی)   و ( صدور حکم مرخصی 9ماهه برای مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری)

 زهرا کیانی 37932026
 مرخصی مازاد و منفی  
ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری
 اخذ گزارش و اعلام مرخصی مازاد به امو رمالی جهت کسر از حقوق  زهرا کیانی 37932026
 مرخصی های
قابل بازخرید
ada.ui.ac.ir حضور غیاب
oa.ui.ac.ir اتوماسیون اداری

1.درخواست افراد در اتوماسیون

2.اعلام میزان ذخیره

3.درصورت موافقت معاون اداری و مالی ارجاع به امور مالی جهت پرداخت
 زهرا کیانی 37932026
 

تاییداخذوام

(تایید داشتن
رابطه استخدامی با دانشگاه)
 مشاهده گردش فرم مربوطه
درسامانه اتوماسیون اداری
www.oa.ui.ac.ir
 با تکمیل فرم مخصوص تقاضای وام درسامانه اتوماسیون اداری  توسط متقاضیان و پس از تایید اداره رفاه،داشتن رابطه استخدامی بررسی و تایید می گردد.  پیام بابامحمدی
37932091
 تهیه ابلاغ های
 تعیین
شغل ومحل خدمت
 

سامانه اتوماسیون اداری

www.oa.ui.ac.ir

  در اجرای مصوبات جلسات ساماندهی نیروی انسانی در دانشگاه و یا تشخیص و دستورمدیر محترم امور اداری و یا رئیس محترم کارگزینی در تعیین شغل و محل خدمت کارکنان  lمرضیه ضیایی
37932025
 صدورانواع
 احکام یا قراردادهای
 کارگزینی
 

پس از امضا حکم یا قرارداد

در سامانه مشاهده احکام


www.com.ui.ac.ir

 

افزایش ضریب ریالی:پس از تصویب   و ابلاغ ضریب ریالی حقوق توسط هیات وزیران ویاتعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار احکام و قراردادهای همکاران مشمول آیین نامه و همچنین همکاران قراردادی مشمول قانون کار بصورت همگانی صادر می شود.

2-تمدید یا عدم تمدید قرارداد همکاران پیمانی و عضود قراردادی و قرارداد موقت:پس از استعلام از عملکرد ازواحد مربوطه و نیز اعلام نظر هسته گزینش کارکنان قبل از انقضای مدت قرارداد

3-بازنشستگی:پس از بررسی پرونده وداشتن شرایط بازنشستگی وفق ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری برای همکاران رسمی و رسمی آزمایشی و نیز  ماده 76 قانون تامین اجتماعی همکاران پیمانی و قراردادی و قرارد ادموقت

4-ماموریت،تمدید ماموریت،انتقال:بر اساس مواد14 و 15آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و پس از تصویب هیات اجرائی

5-اعطای پایه های استحقاقی:وفق ماده 21 آیین نامه استخدامی و درصورت کسب حداقل 70 درصد نمره ارزشیابی و یکسال خدمت تمام وقت

6-اعطای پایه های تشویقی:وفق ماده 22 آیین نامه استخدامیو پس از معرفی افراد توسط واحدهای محل خدمت و تصویب هیات اجرائی از اول سال

7-اعطای پایه های ایثارگری:وفق ماده21 آیین نامه استخدامی و پس از ارائه مدارک توسط اعضا به کارگزینی

8-احتساب سنوات خدمت دولتی:از زمان ارائه سابقه قابل قبول خدمت دولتی در گذشته و یاخدمت غیر رسمی دولتی در زمان تبدیل وضع

 

بابامحمدی2091

زالی4138

خانم موری2057
      

انجام مکاتبات مختلف

یا تهیه پاسخ نامه های رسیده

(بطورمشترک باسایرهمکاران
 

سامانه اتوماسیون اداری


www.oa.ui.ac.ir

 ارسال رونوشت درکارتابل الکترونیکی سامانه اتوماسیون اداری اعضا و یا بایگانی سوابق دربایگانی های الکترونیکی و عندالزوم فیزیکی
 پیام بابامحمدی
37932091
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/22
تعداد بازدید:
11283
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان -ساختمان مرکزی-اداره کارگزینی یاوران علمی
کدپستی: 8174673441
تلفن: 031-37932022 تلفکس: 37932021
Powered by DorsaPortal