۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
1397/07/25
فصلنامه علمي- پژوهشي نشريه مديريت توليد و عمليات
فصلنامه نشريه مديريت توليد و عمليات بهار و تابستان 97
فصلنامه علمي- پژوهشي نشريه مديريت توليد و عمليات

دانشگاه اصفهان با همكاري دانشگاه هاي معتبر كشور اقدام به انتشار دوفصلنامه علمي- پژوهشي مديريت توليد و عمليات نموده است. هدف اين مجله، فراهم آوردن زمينه ايجاد مبادلات علمي، تجميع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمينه انتشار و توزيع اطلاعات در زمينه مديريت توليد و عمليات مي باشد. مأموريت مجله علمي – پژوهشي مديريت توليد و عمليات، ارائه آخرين دستآوردهاي علمي در حوزه مديريت و مهندسي صنايع و رشته هاي مرتبط در سيستم هاي صنعتي و همچنين خدماتي از جمله سلامت، گردشگري و حمل ونقل مي باشد. هدف اين مجله، فراهم آوردن زمينه ايجاد مبادلات علمي، تجميع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمينه انتشار و توزيع اطلاعات در زمينه مديريت توليد و عمليات مي باشد. مجله مديريت توليد و عمليات بر اساس مصوبه كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري (طي نامه شماره 15734/11/3/89 مورخ 15/6/89 ) داراي درجه علمي-پژوهشي است. اين نشريه در حال حاضر در پايگاه هاي زير نمايه مي شود. ISC, Doaj, EBSCO, Noormags, SID, Magiran, Ulrich

لينك نشريه: http://jpom.ui.ac.ir
تعداد بازدید:
553
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
کدپستی: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفکس: ...................
Powered by DorsaPortal