۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن
انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداکانه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، مدیر گروه آموزشی اقتصاد، مدیر گروه آموزشی مدیریت، مدیر گروه آموزشی تاریخ را منصوب و حکم معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی را به مدت 2 سال تمدید نمود.

رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداکانه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، مدیر گروه آموزشی اقتصاد، مدیر گروه آموزشی مدیریت، مدیر گروه آموزشی تاریخ را منصوب و حکم معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی را به مدت 2 سال تمدید نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، دکتر محمد فرزان صباحی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی را به عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه، دکتر مجید صامتی عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به عنوان مدیر گروه آموزشی اقتصاد، دکتر هادی تیموری عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به عنوان مدیر گروه آموزشی مدیریت، دکتر علی اکبر کجباف عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به عنوان مدیر گروه آموزشی تاریخ منصوب و حکم دکتر محسن اکرامیان عضو هیات علمی مهندسی برق به عنوان معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده فنی و مهدسی را، تمدید نمود.

تاریخ:
1399/09/06
تعداد بازدید:
3586
منبع:
Powered by DorsaPortal