۱۴۰۰ دوشنبه ۲۳ فروردين
سينتيك آنزيمي
سينتيك آنزيمي
-

پروتئين‏ها به عنوان يكـي از اصـلي‏تـرين عوامـل تأثيرگذار و مهم در بروز و ظهور تمامي ويژگي‏هاي سلول هستند. در واقع پـروتئين‏ها از حـوزه‏هاي علـوم نظـري زيست شناسي مانند بيوانفورماتيك گرفته تا مهمترين زمينه‏هاي كاربردي مانند توليـد آنـزيم‏هاي صـنعتي، واكسـن‏هـا، داروهاي نوتركيب، آنتي‏بادي‏هاي منوكلونال و بسياري از موارد ديگر اهميـت فراوانـي دارنـد. در ايـن كتـاب بـه مبحـث آنزيم‏ها پرداخته شده است. بي‏ترديد آنزيم به دليل تنوع و اهميت كاربرد، از ديرباز در مركز توجه محققان حوزه‏هاي گوناگون علوم زيستي بوده است. در كتاب حاضر، اصول اولية كاركرد و سينيتيك آنزيم‏ها به زباني گويا و نوين شـرح داده شـده است. بنابراين مي‏تواند منبع خوبي براي دانشجويان علوم زيستي در سطوح گوناگون باشد. در واقع كتاب حاضر به دنبال فراهم كردن ابزاري است تا مخاطبان آن فهمي منطقي از اين علم و روش‏هاي آزمايشـگاهي آن به دست آورند. اميد است اين كتاب و مرجع‏ها و منبع‏هاي آورده شده در آن راه را براي خوانندة علاقه‏مند به مطالعة ژرفتـر در زمينـه‏هاي تخصصي‏تر هموار كند.
تاریخ:
1399/04/09
تعداد بازدید:
4626
منبع:
Powered by DorsaPortal