۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
كاركنان امور مالي

<-->
 
 
محسن حیدری کمال آبادی
رییس اداره حقوق و دستمزد
کارشناسی علوم تربیتی
شماره تلفن : 37932059

 

 

 
علیرضا استکی
سرپرست اداره رسیدگی به اسناد مالی
کارشناسی حسابداری
شماره تلفن : 37932015

 

محسن چوپانی

مسوول اداره اعتبارات وتنظیم حسابها

کارشناسی حسابداری

شماره تلفن :37932016

 
نرگس رستمی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

کارشناسی ارشدمدیریت مالی

شماره تلفن : 37932018

 

 
محمدرضا رضوی
 
سرپرست اداره انبار واموال
 
کارشناسی ارشد اقتصاد
شماره تماس : 37934205
 

فرهاد لیراوی
 
مسوول حسابداری معاونت آموزشی
 
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تلفن : 37932258

 

 

صفورا بخت افروز

مسوول حسابداری معاونت های فرهنگی و دانشجویی

کارشناسی حسابداری

شماره تلفن : 37932219

 

 

خدیجه رستمی

مسوول حسابداری معاونت پژوهشی و مسوول حسابداری واحدها

کارشناسی حسابداری

شماره تلفن : 37932169

 

 

الهه تائبی پور

حسابدار اداره اعتبارات وتنظیم حسابها

کارشناسی حسابداری

شماره تلفن :37932014

 

 

 

مهدیه کدخدائی

حسابدار اداره اعتبارات و تنظیم حسابها

کارشناسی حسابداری

شماره تلفن :37932016