۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
مديران قبلي
 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اسماعیل شمس سولاری

دوره تصدی:ازتاریخ 94/9/30 تا 98/6/30

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی در زمان تصدی: شیمی تجزیه


نام و نام خانوادگی: دکتر سیدمحمدصادق طباطبائی

دوره تصدی: 91/4/16 لغایت 93/7/1

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: دکتری

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی


نام و نام خانوادگی: سید سعید مشتاقی

دوره تصدی: 88/9/9 لغایت 91/4/16

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی