جلسه دفاع جبار نصري دكتري زبان و ادبيات فارسي
عنوان پايان نامه: نقد و تحليل اسطوره­اي ساختار روايت­هاي عشق محور ژانرهاي ادبيات فارسي دكتري استاد راهنما: دكتر اسحاق طغياني استاد مشاور: دكتر محسن محمدي فشاركي دانشجو: جبار نصيري تاريخ دفاع: 12/08/98 ساعت : 11/30 تالار رباني چكيده: بخشي از متون كلاسيك ادب فارسي را منظومه­ هاي عاشقانه در سه حوزه ادبيات حماسي، غنائي و عرفاني تشكيل مي­دهد. يكي از ويژگي­هاي مشترك اين آثار حضور گسترده بن مايه­ها و مولفه­هاي اسطوره­اي در آن­هاست كه مي­توان از منظر نقد اسطوره­اي به توصيف، بررسي و نقد آن پرداخت. در اين رساله با اتخاذ رويكرد­هاي مختلف اسطوره­شناسي تطبيقي از جمله نظريات ماكس مولر، ژرژ دومزيل، جوزف كمپبل و جرج فريز، از نظر ساختار و شخصيت پردازي نقد و تحليل تعدادي از منظومه­هاي عاشقانه در سه حوزه ادبيات حماسي، غنائي و عرفاني انجام شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، در طبقه­بندي انواع ادبي بر پاية اسطوره­شناسي ژرژ دومزيل به ترتيب آثار غنائي، نوع طبقه باروري؛ آثارحماسي، نوع طبقه جنگاور و آثار عرفاني نوع طبقه فرمانروا به شمار مي­آيند. لذا كنشگران اصلي در متون غنائي، معشوق يا عا
عنوان پايان نامه: نقد و تحليل اسطوره­اي ساختار روايت­هاي عشق محور ژانرهاي ادبيات فارسي 
دكتري 
استاد راهنما: دكتر اسحاق طغياني 
استاد مشاور: دكتر محسن محمدي فشاركي
دانشجو: جبار نصيري
 
تاريخ دفاع: 12/08/98

ساعت : 11/30
تالار رباني 

 
چكيده:
بخشي از متون كلاسيك ادب فارسي را منظومه­ هاي عاشقانه در سه حوزه ادبيات حماسي، غنائي و عرفاني تشكيل مي­دهد. يكي از ويژگي­هاي مشترك اين آثار حضور گسترده بن مايه­ها و مولفه­هاي اسطوره­اي در آن­هاست كه مي­توان از منظر نقد اسطوره­اي به توصيف، بررسي و نقد آن پرداخت. در اين رساله با اتخاذ رويكرد­هاي مختلف اسطوره­شناسي تطبيقي از جمله نظريات ماكس مولر، ژرژ دومزيل، جوزف كمپبل و جرج فريز، از نظر ساختار و شخصيت پردازي نقد و تحليل تعدادي از منظومه­هاي عاشقانه در سه حوزه ادبيات حماسي، غنائي و عرفاني انجام شده است. بر اساس نتايج به دست آمده، در طبقه­بندي انواع ادبي بر پاية اسطوره­شناسي ژرژ دومزيل به ترتيب آثار غنائي، نوع طبقه باروري؛ آثارحماسي، نوع طبقه جنگاور و آثار عرفاني نوع طبقه فرمانروا به شمار مي­آيند. لذا كنشگران اصلي در متون غنائي، معشوق يا عاشق؛ در آثار حماسي، سپهسالار يا پهلوان و درمنظومه­هاي عرفاني، خدا هستند كه در هر منظومه ماجرا با محوريت آن‌ها روايت و نظام و ساختار مقبول عرضهو پيام در بافت به مخاطب القا مي­شود. اسطوره خورشيد محور ماكس مولر نيز در منظومه­هاي عاشقانه سه حوزه ادب غنائي، عرفاني و حماسي در قالب كنش­ها و آزمون­هاي متوالي هفت­گانة قهرمانان، استفاده از نام مهر در ناميدن اسامي شخصيت­هاي منظومه­ها و به كارگيري همزمان اين دو ويژگي در پيرنگ و هويت شخصيت­هاي داستاني تجلي يافته است. اسطوره تك قهرمان جوزف كمپبل نيز در منظومه­ هاي عاشقانهدو نوع غنائي و حماسي به ترتيب به صورت آزمون­­هاي جسمي و فكري (غيرخطي) با انگيزة دستيابي به معشوق (منظومه­ هاي غنائي) و پيروي از دستور پادشاه و پدر (منظومه­هاي حماسي) نمود يافته است. در منظومه­هاي عرفاني به صورت روايي الگوي مشابه با طرح كمپبل وجود ندارد.
كليد واژه­ها: اسطوره، منظومه، عاشقانه، تطبيقي، آناهيتا، مهر، قهرمان.
تاریخ:
1398/08/08
تعداد بازدید:
34
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
این لینک را دنبال کنید تا به گروه علوم اجتماعی در WhatsApp ملحق شوید:
برای مشاهده شماره تلفن ها به بالای صفحه منوی کارکنان مراجعه فرمایید.
Powered by DorsaPortal