برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي خانم آزاده پوده
برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي خانم آزاده پوده
برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي خانم آزاده پوده گرايش ادبيات غنايي شنبه 8/3/95 ساعت 10-8

برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي خانم آزاده پوده گرايش ادبيات غنايي

عنوان پايان نامه: تصحيح انتقادي شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي
استاد راهنما: دكتر حسين آقاحسيني-دكتر محسن محمدي فشاركي
استاد مشاور: دكتر اسحاق طغياني
استاد داور خارج گروه: دكتر محمود مدبري از دانشگاه شهيد باهنركرمان

زمان: شنبه 8/3/95    ساعت 10-8
مكان: تالار صائب 2

تاریخ:
1395/02/27
تعداد بازدید:
60
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اینستاگرام Ui_Ltr@
Powered by DorsaPortal