۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
درباره دفتر
اهداف :

مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه اصفهان یکی از مدیریت های تابعه حوزه ریاست دانشگاه می باشد . این دفتر با الهام از سیاست ها و خط مشی های کلی آموزش عالی و در راستای تحقق سند چشم انداز 1404 ، به منظور تهیه ، تنظیم و نظارت بر حسن اجرای بودجه در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه دانشگاه ، تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام هزینه های جاری و توسعه عمران با توجه به اولویتها و نحوه استفاده از آن بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و همچنین ارتقاء سطح مهارت و توانمندی کارکنان و همکاری در فراهم نمودن سیستم های ایجاد تحول و ارتقاء سطح کارایی ، اثربخشی و بهره وری ، بررسی های سازمانی برای بهبود ساختار سازمانی و اصلاح روشهای انجام کار و ساماندهی آمار و اطلاعات دانشگاه ایجاد شده است .

وظایف :

همکاری با معاونین وروسای دانشکده ها در راستای انجام وظایف دفتر .

جمع آوری بودجه ها ی پیشنهادی توسط واحدهای مختلف وبررسی برنامه ها واعتبارات پیشنهاد شده .

تلفیق وتنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها وخط مشی کلی دانشگاه .

ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها ونظارت برحسن اجرای آن از طریق مراقبت درنحوه مصرف اعتبارات وسنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحد ها .

بررسی طرحهای عمرانی وپیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها ، امکانات واعتبارات مصوب وبر اساس بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وپیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهائی .

بررسی برنامه ها وطرحهای تنظیم شده توسط دفتر فنی و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه وتصویب اجرای بعضی یا کلیه طرحهای پیشنهادی .

تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط .

انجام بررسی ها ی سازمانی وبر‌آورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه .

نظارت و بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی .

تفکیک وتقسیم صحیح وظائف بین واحد ها وجلوگیری از تکرار وتداخل وظائف و مطالعه و بررسی مستمر آن .

تعیین وتشخیص پستهای سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

تهیه وتنظیم شرح وظایف پستهای سازمانی همراه با شناخت دقیق و صحیح مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی وکار بینی .

اعمال نظارت در امر تخصیص پستهای ثابت سازمانی غیر آموزشی به طبقات شغلی رشته های مختلف .

بررسی مشاغل وپستهای ثابت سازمانی بمنظور برنامه ریزی آموزش کارکنان درحین وقبل خدمت.

ایجاد سیستم های مختلف اطلاعاتی وآماری با همکاری مرکز محاسبات دانشگاه بمنظور استفاده از آنها در برنامه ریزیها ونحوه سازمان دهی وبرآورد نیاز های خدماتی دانشگاه.

تهیه وتنظیم آمارهای لازم در باره فعالیتها ، نیروها وعوامل موجود در دانشگاه وواحدهای تابعه بمنظور اعمال نظر صحیح ومنطقی درمدیریت.

تماس مستمر با دفتر هیات امناء و دفاتر بخشی در وزارت متبوع و همچنین معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری جهت انجام امور دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/08
تعداد بازدید:
1289
Powered by DorsaPortal