۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
زبان و ادبيات انگليسي

جدول عناوین و سرفصل های جدید دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

دروس اصلی- تخصصی

ردیف

عناوین دروس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

ادبیات رنسانس

2

-

2

ادبیات قرن هجدهم

2

-

3

شاعران رمانتیک

2

-

4

رمان قرن نوزدهم انگلستان

2

-

5

رمان قرن بیستم انگلستان

2

-

6

ادبیات قرن نوزدهم آمریکا

2

-

7

ادبیات قرن بیستم آمریکا

2

-

8

نقد ادبی 1

2

-

9

نقد ادبی 2

2

-

10

شعر معاصر انگلیسی

2

-

11

نمایشنامه نوین اروپا و آمریکا

2

-

جمع: 22 واحد


دروس اختیاری

ردیف

عناوین دروس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

نمایشنامه شکسپیر

2

-

2

ادبیات قرن هفدهم

2

-

3

شعر دوره ویکتوریا

2

-

4

شناخت ادبیات

2

-

5

داستان کوتاه ایران و جهان

2

-

6

ادبیات پسانوگرا

2

-

جمع: 12 واحد (که 6 واحد آن انتخاب می شود)

ردیف

عناوین دروس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

پایان نامه

4

-

جمع: 4 واحد


برنامه ثابت درسی گروه زبان انگلیسی دانشکده زبانهای خارجی دوره

کارشناسی ارشد رشته ادبیات انگلیسی

نیمسال اول

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

1

ادبیات رنسانس

24441310

2

1

ادبیات قرن هجدهم

24441320

2

2

نقد ادبی 1

24441311

2

2

نقد ادبی 2

24441321

2

3

ادبیات قرن نوزدهم آمریکا

24441311

2

3

شاعران رمانتیک

24441322

2

4

درس اختیاری

(شناخت ادبیات)

24441413

2

4

رمان قرن نوزدهم انگلستان

24441323

2

5

درس اختیاری

(داستان کوتاه ایران و جهان)

24441414

2

5

درس اختیاری

(ادبیات قرن هفدهم)

24441424

2

62

6

درس اختیاری

(شعر دوره ویکتوریا )

24441425

2

جمع : 8 واحد

جمع : 10 واحد


ادبیات رنسانس

Literature Renaissance

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل آثار ادبی دوره رنسانس در انگلستان و زمینه های فکری ، فرهنگی ، اجتماعی- سیاسی این آثار

و نیز تاثیر این دوره بر ادوار بعد.

رئوس مطالب :

1- مروری اجمالی بر اوضاع فرهنگی - اجتماعی- سیاسی قرن شانزدهم انگلستان

2- بررسی آثار نمایشی برجسته این دوره:

- نمایشنامه هایی از شکسپیر مانند" توفان" ، " تاجر ونیزی" ، " اتللو"

- نمایشنامه هایی از کریستفر مارلو چون " تیمور لنگ" ، " فاوست"

- نمایشنامه هایی از بن جانسون چون " کیمیاگر" و " روباه"

3- بررسی و نقد نمونه های برجسته از آثار شاعرانی چون اسپنسر ، سیدنی و بن جانسون

-" ملکه پریان" اثر اسپنسر

- غزلیات سیدنی

- اشعار بن جانسون و شاعران مکتب سلحشوری

- اشعار جان دان و شاعران متافیزیک

-" بهشت گمشده" و دیگر آثار میلتون

- اشعاری از اندرو مارول

4- بررسی آثار منثور نویسندگانی چون تامس بیکن ، جان لیلی و فیلیپ سیدنی

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Hattaway, M. (2005). Renaissance and Reformations. Malden, MA: Blackwell

Publishers.

- Hollander, J. and Kermode, F. (1973). The Oxford Anthology of English Literature. The

Literature of the Renaissance England. New York and Oxford: Oxford University

Press.

- Kinney, A. F. (2000). The Cambridge Companion to English Literature 1500-1600.

Cambridge: Cambridge University Press.

منابع فرعی :

- Kraye, J. (1996). The Cambridge Companion to Renaissance Humanism. Cambridge:

Cambridge University Press.

- Sanders, A. (1999). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford

University Press.ادبیات قرن هجدهم (عصر خرد)

18th Century Literature (The Age of Reason)

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل دوره ی نئوکلاسیسم قرن هجدهم انگلستان و بررسی آثار نماینده ی تفکر و گرایش های

فکری و ادبی این دوره.

رئوس مطالب :

1- مروری بر تاریخچه ی نئوکلاسیسم و اصول اصلی آن

2- تقسیم این ادبیات به سه دوره و بررسی هر دوره از طریق بررسی آثار هر دوره

- دوره ی اول و نقش جان درایدن به عنوان واضع و آغازگر مکتب نئوکلاسیسم در انگلستان (" شعر نمایشی"،

"مک فِلِکنو"، "همه چیز برای عشق")

- دوره دوم: الکساندر پوپ (" مقاله ای درباره نقد"، " دانسیاد "، " تجاوز به طّره ی مو"، نقیضه ی حماسه ی

الکساندر پوپ)

- جاناتان سویفت: (" سفرهای گالیور"، " یک پیشنهاد خاضعانه"

- دوره سوم: ساموئل جانسون (" زندگی شاعران"، " بیهودگی بلند پروازی های انسانی")

3- پایان دوره ی نئوکلاسیسم و افول ارزش های آن

- گُلد اسمیت ("روستای متروک")

- نگاهی به چند شعر از " شاعران گورستان"

4- بررسی یکی از کمدی های " رفتار"

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Glingham, G. (1997). Cambridge Companion to Samuel Johnson. Cambridge: Cambridge

University Press.

- Loftis, J. (1966). Restoration Drama: Modern Essay in Criticism. Oxford: Oxford University

Press.

- McHenry, R. (1979). Critics on Drydon: Readings in Literary Criticism. New Dehli: Universal Book Stall.

منابع فرعی :

- O Neill, J. (1968).Critics on Pope: Readings in Literary Criticism. New Dehli: Universal Book Stall.

- Rogers, P. (1975). Introduction to Pope. London: Methuen.

- Wharton, T. F. (1984). Samuel Johnson and the Theme of Hope. London: Macmillan.شاعران رمانتیک

Romantic Poets

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :ادبیات رنسانس- ادبیات قرن هجدهم

هدف درس : بررسی و تحلیل ویژگی ها و زمینه های مکتب رمانتیسیسم و چهره های شاخص آن در ادبیات انگلیسی.

رئوس مطالب :

1- ویلیام بلیک ("ترانه های بیگناهی" و "ترانه های تجربه"، "پیوند بهشت و دوزخ"، "چهار زو"...)

2- ویلیام وردزورث ("چکامه های غنایی"، "مایکل"، "پرلود"، غزل ها ...)

3- سمیوئل تیلر کولریج ("سروده دریانورد کهن"، "کریستابل"، "ساز بادی"...)

4- لرد بایرون ("سروده های غنایی"، "دان جوئن"، "داستان های منظوم"...)

5- پرسی بیش شلی ("شهبانو مب"، "آلاستر"، "پرومپته رها از زنجیر"...)

6- جان کیتس ("خواب و شعر"، "هی پریون"، قصائد ...)

7- نقد ادبی شاعران رومانتیک (وردزورث، شلی، کولریج)

8- چهره های کم آوازه (ساوثی، تامس مور، پیکاک ...)

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Abrams, M. H. (1958). The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and Literary Tradition.

New York: W. W. Norton and Company.

- Butler, M. (1981). Romantics, Rebels and Reactionaries: English Literature and Its

Background 1760-1830. Oxford: Oxford University Press.

- Curran, S. (ed). (1993). The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge:

Cambridge University Press.

منابع فرعی:

- Abrams, M. H. (1971). Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic

Literature. New York: Norton.

- Copley, S. and Whale, J. (1992). Beyond Romanticism. London: Routledge.

- McGann, J. (1983). Romantic Ideology: a Critical Investigation. Chicago: University of

Chicago Press.رمان قرن نوزدهم انگلستان(دوره رمانتیک و ویکتوریا)

19Th Century English Novel (Romantic and Victorian Periods)

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل رمان های کلیدی قرن نوزدهم انگلستان و بررسی ابعاد زیبا شناختی ، فرم ، ساختار ،

زبان و مضامین غالب در آنها.

رئوس مطالب :

1- رمان گوتیک و بحثی در مورد رمان "فرانکشتاین"

2- " رمان رفتار" و جین آستن و رمان " اما"

3- مکاتب رئالیسم و ناتورالیسم و ردیابی تاثیر آن بر رمان قرن نوزدهم

4- رمانی از چارلز دیکنز : " انتظارات بزرگ" ، " دوریت کوچولو" و یا " خانه قانون زده"

5- مقالات نقد نوشته شده بر آثار دیکنز

6- رمان جورج الیوت: " میدل مارچ"

7- مقالات نقد " میدل مارچ"

8- رمان آنتونی تورولوپ: " بُرجهای بارچستر"

9- رمان تکری: " بازار خودپسندی"

10- مقالات نقد رمان قرن نوزدهم ویکتوریا

11- توماس هاردی و بررسی رمان " جودِ گمنام" ، " شهردار کستر برنج" و یا " بازگشت بومی"

12- مقالات نقد در مورد توماس هاردی

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Deidre, D. (2001). The Cambridge Companion to Victorian Novels. Cambridge:

Cambridge University Press.

- Hardy, B. (1985). Forms of Feelings in Victorian Fiction. London: Methuen.

- James, L. (2006). The Victorian Novel. Malden: Blackwel.

منابع فرعی :

- Bothing, F. (1996). Gothic. London: Routledge.

- Copeland, E. and McMatere, J. (2000). Great Novels of Jane Austen. Bath: Parragon.

- Gibson, J. (1996). Thomas Hardy: A Literary Life. Hampshire: Macmillan.

- Hardy, B. (1963). The Novels of George Eliot: A Study in Form. London: Athlone

Press.

- Hawes, D. (1998). Who is Who in Dickens. London: Routledge.

- Ingham, P. (1996). Language of Gender and Class: Translation in the Victorian Novel.

London: Routledge.

- Lodge, D. (2002). Language of Fiction. London: Routledge.

- Morris, P. (1991). Dickens Class Consciousness: A Marginal View. London: Macmillan.

- Ousby, I. (1998). Cambridge Guide to Fiction in English. Cambridge: Cambridge

University Press.

ادبیات قرن نوزدهم آمریکا

19Th Century American Literature

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل ادبی قرن نوزدهم آمریکا و تقسیم بندی آن به دوره های مجزا و بررسی چهره های

ادبی و آثار نماینده ی تحولات فکری ، اجتماعی و زیبایی شناختی این سده.

رئوس مطالب :

1- نهضت رمانتیک و ارتباط طبیعت ،انسان و جامعه

- واشینگتن ایروینگ ("ریپ وَن وینکل" )

- فِنی مور کوپر (بخشی از رمان " آخرین موهیکان ها")

- اشعاری از ویلیام کورلِن برایانت

2- ایده آلیسم نمادین و اخلاقی

- ناتانیل هاتورن (چند داستان کوتاه و رمان "حرف قرمز")

- ادگار آلن پو (چند شعر)

- هرمان ملویل (رمان کوتاه "بیلی باد ملوان")

3- ایده آلیسم تعالی گرا

- رالف والدو امرسون (اثر "طبیعت" به همراه چند شعر)

- هنری تورو (بخشی از "والدن")

- هنری وادزورث لانگ فِلو (چند شعر)

4- پیش تازان شعر نو

- والت ویتمن (چند شعر)

- امیلی دیکنسون (چند شعر)

5- دوره ی رئالیسم و ناتورالیسم

- مارک تواین (رمان "هاکابری فین" به همراه داستان کوتاه " پسر جاه طلب")

- ویلیام دین هاولز ( یک داستان کوتاه)

- هنری جیمز (مقاله ی "هنر داستان نویسی")

- استفن کرین (یک داستان کوتاه)

- تئودور دریزر (یک داستان کوتاه و یک رمان)

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Baym, N. (2003). The Norton Anthology of American Literature. New York:

W.W.Norton.

- Eliot, E. (2002). The Cambridge Introduction to Early American Literature. Cambridge:

Cambridge University Press.

- Morse, D. (1987). American Romanticism. London: Macmillan.

منابع فرعی :

- Bellis, P. (2003). Writing Revolution. Athens: University of Georgia Press.

- Bradley, S. (1974). The American Tradition in Literature: Fourth Edition. New York:

W.W.Norton.

- Colarcurcio, M. J. (1996). Doctrine and Difference: Essays in the Literature of New

England. New York: Routledge.

- Fiedelson, C. (1953). Symbolism and American Lliterature. Chicago: University of

Chicago Press.

- Serafin, S. R. (1999). Continuum Encyclopedia of American Literature. New York:

Continuum

(1384). نگرشی تحلیلی بر ادبیات آمریکا، جلد اول. تهران: انتشارات میر سعیدی فراهانی..اولیائی نیا، م -


رمان قرن بیستم انگلستان

20Th Century English Novel

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : تحلیل و بررسی رمان های داستان نویسان برگزیده ی قرن بیستم به همراه بررسی مقالات نقد ادبی.

رئوس مطالب :

1- مروری بر تحولات داستان نویسی در آغاز قرن بیستم

2- بررسی نمونه های شاخص رمان ها و داستانهای قرن بیستم

- ای. ام. فورستر (" سفری به هند")

- جوزف کنراد (" لرد جیم")

- ویرجینیا وولف (چند داستان کوتاه " اتاقی از آن خود" ، رمان " امواج" یا " خانم دالووی" و یا " به سوی

فانوس دریایی")

- جیمز جویس (" تصویر هنرمند در جوانی")

- مروری بر ساختار رمان "اولیس"

- مروری بر مقالات نقد ادبی درباره ی اولیس

- بررسی چند داستان کوتاه از مجموعه " دوبلینی ها" اثر جیمز جویس

- اچ. جی. ولز (رمان " تونو بونگی" و یا " مرد نامرئی")

- بررسی مقالات نقد در مورد نویسندگان مورد بحث

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Higdon, D. V. (1984). Shadows of the Past in Contemporary British Fiction. London:

Macmillan.

- Mahaffey, V. (2007). Modernist Literature Challenging Fictions. Malden: Blackwell.

- Orr, J. (1987). Making of the 20th Century Novel. London: Macmillan.

منابع فرعی :

- Attridge, D. (2004). The Cambridge Companion to James Joyce. Cambridge:

Cambridge University Press.

- Bishop, E. (1991). Virginia Woolf. London: Macmillan.

- Ellman, R. (1979). James Joyce. Frankfurt: Suhrkame.

- Kopper, E. (2003). Ulysses: Notes. New York: Wiley.

- Mahaffey, V. (2007). Challenging Fictions. Malden: Blackwell.

- Morris, B. (1992). James Joyce: A Literary Life. London: Macmillan.

- Nolan, E. (1995). James Joyce and Nationalism. London: Rout ledge.

- Page, N. (1988). Speech in English Novel. London: Macmillan.

- Sellers, S. (2000). The Cambridge Companion to Virginia Woolf. Cambridge:

Cambridge University Press.ادبیات قرن بیستم آمریکا

20th Century American Literature

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل نهضت های ادبی قرن بیستم آمریکا با تحلیل و بررسی آثارکوتاه نویسندگانی از هر

جنبش ادبی

رئوس مطالب :

1- دوره ی احیای حیات ادبی و چالش اجتماعی

- آرلینگتون رابینسون (شعر " مهمانی آقای فلاد")

- رابرت فراست (چند شعر)

- کارل سند برگ (چند شعر کوتاه)

2- عصر عصیان علیه سنت های ادبی

- اچ- ال- مِنکِن (" فرهنگ آمریکایی")

- ای- ای- کامینگز (اشعاری از او که نماینده ی سنت شکنی ادبی اوست)

- شروود اندرسون (داستان " می خواهم بدانم چرا")

3- دوره ی " شاعران در دشت سترون"

- ازرا پاوند (چند شعر)

- تی- اس- الیوت (شعر " دشت سترون")

- آرچیبالد مک لیش (" هنر شعر" و اشعار دیگر)

4- دوره ی " داستان در پی واقعیت "

- ویلیام فاکنر و چند داستان کوتاه به همراه بررسی رمانی از او

- ارنست همینگوی (چند داستان کوتاه به همراه بررسی رمانی از او مانند " وداع با اسلحه" یا " خورشید همچنان می درخشد" یا " زنگها برای که به صدا در می آید ")

- کاترین آن پورتر (یک داستان کوتاه)

- اسکات فیتز جرالد (" گتسبی بزرگ ")

- جان اشتاین بک (" آدمها و موشها ")

5- دوره ی " شعر ایده و نظم "

- والاس استیونس (چند شعر)

- کارلوس ویلیامز (چند شعر)

- ماریانا مور (چند شعر)

6- دوره ی " بیان ادبی اندیشه های اجتماعی "

- جان داس پاسوس ( قطعاتی از آثار بلند او)

- لانگستون هیوز (چند شعر ازجمله شعر " هارلم")

- ریچارد رایت (چند شعر)

7- شعرای نیمه ی قرن بیستم

- کارلوس ویلیامز

- تئودور روتکه

- راندل جارِل

- رابرت لووِل

8- داستان دهه ی پنجاه

- برنارد مالامود (داستان "سوگواران")

- فلانری اوکانر (داستان " زندگی ای که نجات می دهی ممکن است از آنِ خودت باشد ")

9- شعرای ربع پایانی قرن بیستم با اشعاری از

- جان بِری من

- آلن گینز بِرگ

- آن سِکستون

- سیلویا پلات

- ایمامو امیری باراکا

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Altiere, C. (2006). The Art of Twentieth Century American Poetry. Malden: Blackwell.

- Gail, M. (2007). American Literature and Culture,1900-1960. Malden: Blackwell.

- Kalaidjian, W. (2005). The Cambridge Companion to American Modernism. Cambridge:

Cambridge University Press.

منابع فرعی :

- Andrews, W. L. (1998). Literature of the American South: A Norton Anthology. New York:

Norton.

- Docherty, B. (1994). 20th Century European Drama. London: Macmillan.

- Graham, M. (1998). Teaching African- American Literature: Theory and Practice. New

York: Routledge.

- Hart , J. D. (1983). The Oxford Companion to American Literature. New York: Oxford University.

- Werner, S. A. (1970). American Dream in Literature. New York: Scribner.

- اولیائی نیا، م. (1385) . نگرشی تحلیلی به ادبیات آمریکا، جلد دوم و سوم. تهران: انتشارات میر سعیدی.نقد ادبی (1)

Literary Criticism (1)

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی مبانی و تاریخچه نقد ادبی در غرب از افلاطون تا دهه شصت درقرن بیستم (ساختارگرایی).

رئوس مطالب :

1- تاریخچه نقد ادبی: مروری بر تاریخ نقد ادبی و سیر تکوین نظریه پردازی درباره ادبیات در غرب با بیان دلایل

تکوین و تحول نقد ادبی در طول تاریخ

2- مروری اجمالی بر شیوه های نقد ادبی همراه با ارائه نمونه هایی از کاربرد این شیوه ها در آثار ادبی

3- تاکید بر جدیدترین گرایش ها در نقد ادبی غرب با ارجاع به اصل آثار و مقالات نظریه پردازان ادبی

- نقد صورتگرا (فرمالیسم)

- نقد جدید آمریکایی

- ساختارگرایی

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Bressler, C. E. (2007). Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice

Upper Saddle River, NJ: Pearson.

- Newton, K. M. (1992). Theory into Practice. A Reader in Modern Literary Criticism.

Houndsmills and London: The Macmillan Press.

منابع فرعی :

- Collier. P. and Geyer-Ryan, H. (1990). Literary Theory Today. Cambridge: Polity

Press.

- Green, K. and Lebihan, J. (1996). Critical Theory and Practice: A Course book. London

And New York: Routledge.

نقد ادبی (2)

Literary Criticism (2)

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز : نقد ادبی (1)

هدف درس : بررسی و تحلیل مبانی و سیر تطور نظریه و نقد ادبی در غرب از دهه شصت (قرن بیستم) به بعد (پسا ساختارگرایی

تا امروز).

رئوس مطالب :

1- نظریه های پساساختارگرا (دریدا، فوکو، لیوتار...)

2- نقد روانکاوانه (فروید، یونگ، لاکان...)

3- تاریخگیری، تاریخگیری جدید، ماتریالیسم فرهنگی ...

4- مطالعات فرهنگی

5- نقد فمینیستی

6- نقد مارکسیستی

7- هرمنوتیک، نظریه واکنش خواننده

8- نقد زیست بوم شناسانه

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Leitch, V. B. (ed.). (2001). The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York

London And: Norton.

- Lodge, D. and Wood, N. (2002). Modern Criticism and Theory: A Reader. London:

Longman.

- Rivkin, J. and Ryan, M. (1998). Literary Theory: An Anthology. Malden, MA:

Blackwell Publishers.


شعر معاصر

Contemporary English Poetry

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل شعر معاصر انگلیسی از طریق بررسی نمونه هایی از آثار شاعران قرن بیستم و بیست و یکم.

رئوس مطالب :

1- ویلیام باتلر ییتز ("مردی که رویای سزمین پریان دید"، "نفرین آدم"، "در میان دبستانی ها"...)

2- ادوین آرلینگتن رابینسون ("مینیور چیوی"، "اروس تورانوس"، "آسیاب"...)

3- رابرت فراست ("مرمت دیوار"، "مگ مرد اجیرشده"، "به سوی شرق"...)

4- والس استیونس ("آدم برفی"، "صبح یکشنبه"، "سیزده نوع نگاه به زاغچه"...)

5- ویلیام کارلوس ویلیامز ("تاج گل پیچک"، "رقص روسی"، "اینان"...)

6- د. چ. لارنس ("مار"، "لاک پشت"، "کشتی مرگ"...)

7- ازرا پاند (گزیدهای از "کانتوها"، "تصویر یک بانو"، "هیو سیلون موبرلی"...)

8- ت. س. الیوت ("سرزمین هرز"، "چهار کوارتت"، "زمزمه های ابدیت"...)

9- شعر جنگ (اشعاری از ویلفرد اوون، زیگفرید ساسون...)

10- اِ. اِ. کامینگز ("بهار چون دستی شاید است"، "از آنجا که احساس نخست است"، "پدرم از سرنوشت های عشق

گذشت"...)

11- هارت کرین (گزیده ای از "پل"، "قبر ملویل"، "سفرها"...)

12- نمونه هایی از شعر شاعران نوزایی هارلم (لنگستن هیوز، کانتی کالن، اوگدن نش...)

13- و. ه. اودن ("موزه هنرهای زیبا"، "بر مزار هنری جیمز"، "در ستایش سنگ آهک"...)

14- تد هیوز ("آواز موش صحرایی"، "نوامبر"، "مدرسه ناشنوایان"...)

15- شیموس هینی ("مرد تولان"، "تعطیلات میان ترم"، "غزل های گلانمور"...)

16- سیلویا پلات ("لاله ها"، "پدر"، "آریل"...)

17- نمونه هایی از آثار شاعران پسامدرن (اولسون، کریلی، مکگان، برنشتاین، گینزبرگ، کرواک، اشبری، اوهارا، هیل...)

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Allison, A. W. et al. (eds.). (1983). The Norton Anthology of Poetry. New York: Norton.

- Easthope, A. and Thomson, J. O. (eds.) (1991). Contemporary Poetry Meets Modern

Theory. New York: Harvester Wheatsheaf.

- Larrissy, E. (1990). Reading Twentieth-Century Poetry. The Language of Gender and

Objects. Oxford: Basil Blackwell.

منابع فرعی:

- Altieri, C. (2006). The Art of Twentieth-Century American Poetry. Modernism and After.

Oxford: Blackwell.

- Longenbach, J. (1997). Modern Poetry After Modernism. Oxfrod: Oxfrod University Press.

- Roberts, N. (Ed.). (2001). A Companion to Twentieth-Century Poetry. Oxford: Blackwell.نمایشنامه ی نوین اروپا و آمریکا

Modern European and American Drama

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اصلی- تخصصی

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل آثار برگزیده ی چهره های شاخص نمایشنامه نویسی مُدرن و پسامدرن در اروپا و آمریکا.

رئوس مطالب :

1- بررسی ویژگی های مدرنیسم و پسامدرنیسم در نمایشنامه

2- بحث و بررسی آثار شاخص نمایشنامه ی نوین اروپا و آمریکا

- هنریک ایبسِن (چون " مرغابی وحشی" ، " خانه ی عروسک" و یا " هدا گابلر")

- اوگوست استریندبرگ ("میس جولی")

- آنتوان چخوف (" مرغ دریایی" یا " باغ آلبالو" و یا " سه خواهر")

- تنسی ویلیامز (" باغ وحش شیشه ای")

- تی- اس الیوت (" قتل در کلیسا")

- یوجین اونیل (" مرد یخی می آید")

- برتولِت برشت (" ننه دلاور")

- ساموئل بکت (" بازی نهایی")

- ادوارد آلبی (" چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟ " یا " باغ وحش")

- توماس وایلدر (" پوست دندان ما")

3- بررسی مقالات نقد ادبی در مورد نمایشنامه نویسان مورد بحث

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Docherty, B. (1994). 20th Century European Drama. London: Macmillan.

- Matlane, M. (1972). Modern World Drama: An Encyclopedia. New York: Dutton.

- Pickering, K. (1988). How to Study Modern Drama. London: Macmillan.

منابع فرعی :

- Mc Farlane, J. (1994). The Cambridge Companion to Ibsen. Cambridge: Cambridge

University Press.

-Middleton, T. (2003). Modernism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. London: Routledge.

- Pilling, J. (1994). The Cambridge Companion to Beckett. Cambridge: Cambridge University Press.

- Sokhanvar, J. (2008). Drama Interpretation. Tehran: Rahnama.

- اولیائی نیا، ه. (1381). هنریک ایبسن منادی حقیقت و آزادی در نمایشنامه ی نوین. اصفهان: نشر فردا.


نمایشنامه ی شکسپیر

Shakespearean Drama

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اختیاری

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل چند اثر از آثار تراژدی، کمدی، تراژدی- کمدی و تاریخی شکسپیر و بررسی چند

مقاله از نقدهای نوشته شده در این زمینه.

رئوس مطالب :

1- نمایشنامه ی عصر رنسانس و تاثیر شکسپیر

2- تراژدی های اصلی شکسپیر

- " هملت"

- " شاه لیر"

- " اتللو"

- " مکبث"

3- چند اثر کمدی و تراژدی- کمدی از شکسپیر

- " تاجر ونیزی"

- " داستان زمستان"

4- یک نمایشنامه تاریخی مانند ریچارد سوم

5- مقالات درباره آثار تدریس شده

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Bradley, A. C. (1957). Shakespearean Tragedy. London: Penguim.

- Degrazia, M. and Wells, S. (2001). A Cambridge Companion to Shakespeare.

Cambridge: Cambridge University Press.

- Wells, S. (1996). The Cambridge Companion to Shakespeare Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

منابع فرعی :

- Armstrong, P. (2001). Shakespeare in Psychoanalysis. London: Routledge.

- Heilman, R. (192). The Unity of King Lear. London: Macmillan.

- Jump, J. (1968). Shakespeare's Hamlet: A Case Book. London: Macmillan.

- Knight, W. (1989). The Imperial Theme. London: Routledge.

- McDonald, R. (2001). The Bed Ford Companion to Shakespeare: An Introduction With

Documents. Boston: BedFord/ St. Martins.

- Stern, T. (2004). Making Shakespeare. London: Routledge.

- Thames C, M. (2001). Shakespeare's Brain. Princeton: Princeton University Press.


ادبیات قرن هفدهم

17th Century Literature

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اختیاری

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل ادبیات انگلیسی در قرن هفدهم (دوره باروک و دوره بازگشت سلطنت).

رئوس مطالب :

1- جان دان (مثنوی‌های شماره12، 15، 16، 18، 19، 20؛ "صرافی عشق" ؛ "کیمیای عشق"؛ "یادگار"؛ "وداع: غم مخور"؛

"غزل‌های مقدس"...)

2- جرج هربرت ("جردن"، "معبد"، "طوق بندگی"، "بالهای عید پاک" . . .)

3- ریچارد کراشا (منظومه "گریان"، "قلب افروخته"، "تریسای قدیس". . .)

4- هنری وان ("جرقه‌های سنگ آتش‌زنه"، "دنیا"، "روز معراج"، "منظومه شب". . .)

5- ابراهام کولی ("زندگی حضرت داود"، "آرزو"، "قصیده‌ای در باب هوشمندی"، "قصیده‌ای خطاب به انجمن سلطنتی")

6- بن جانسون (نمایشنامه‌های "کیمیا‌گر"، "روباه"؛ "اشعار پن شرست"، "قصیده‌ای خطاب به خودش"، "به یاد استاد

محبوبم ویلیام شکسپیر و آثار او" . . .)

7- رابرت هریک ("هس‌پریدیز"، "شعف بی‌نظمی"، "مرغزار"، "وداع با شعر". . .)

8- تامس کارو ("زیباروی خونخوار"، "وجد"، "شهامت در عشق". . .)

9- سرجان سک‌لینگ ("انجمن شاعران"، "قطعات زرین"، "عشق و معشوقه". . .)

10- ریچارد لاولیس ("خطاب به لوکاستا"، "خطاب به آلثی از زندان"، "خطاب به ملخ". . .)

11- جان میلتون ("قصیده ولادت"، "مرد شادمان و مرد فکور"، "کومس"، "لیسیداس"، "بهشت از دست رفته")

12- نمونه‌هایی از نمایشنامه‌های دوران بازگشت سلطنت ("مرد مدروز"، "همسر روستایی"، "راه و روش دنیا")

13- جان درایدن (نمایشنامه‌های "همه چیز برای عشق"، "ملکه هند"، "فتح گرانادا"؛ "اشعار آبشالوم و آکیتوقل"، "مک

فلکنو"، "جشن اسکندر". . .)

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Corns, T. N. (ed.) (1993). The Cambridge Companion to English Poetry, Donne to Marvell.

Cambridge: Cambridge University Press.

- King, B. (1982). Seventeenth-Century English Literature. The Macmillan Press LTD.

- Zwicker, S. N. (1998). English Literature 1650-1740. Cambridge: Cambridge University

Press.

منابع فرعی:

- Fisk, D. P. (2000). The Cambridge Companion to English Restoration Theatre. Cambridge:

Cambridge University Press.

- Gardner, H. (1985). The Metaphysical Poets. London: Penguin Books.

- Hollander, J. and Kermode, F. (1973). The Oxford Anthology of English Literature. The

Literature of the Renaissance England. New York and Oxford: Oxford University press.


شعر دوره ویکتوریا

Victorian Poetry

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اختیاری

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل اشعار شاعران برجسته ی دوره ی ویکتوریا همچون آلفرد لرد تنیسون، رابرت براونینگ،

ماتیو آرنولد و چند شاعر دیگر.

رئوس مطالب :

1- مروری بر ویژگیهای شعر دوره ویکتوریا

2- آلفرد لرد تنیسون و اشعاری از وی

- بررسی شعر " بانوی شلات"

- تحلیل و بررسی اشعاری چند از " به یاد الف. اچ. اچ "

- مروری بر اشعار " اولیس"، " تیتونوس" و " کنگرخورها"

3- رابرت براونینگ و بررسی اشعار بلند او مبتنی بر تک گویی دراماتیک

4- ماتیو آرنولد و بررسی اشعار " زندگی مدفون" ، " ساحل دوور" ، " فیلومِلا" و "پیرشدن"

5- بررسی اشعاری چند از شاعران دوره ی " ماقبل رافائل"

6- جرالد مِنلی هاپکینز و تاثیر وی بر شعر مدرن با بررسی چند شعر از او

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Armstrong, L. (1993). Vicorian Poetry. London: Routledge.

- Evans, A. A. (1958). Victorian Poetry. London: University of London.

- Hill, R.W. (1999). Tennyson's Poetry. New York: Norton.

منابع فرعی :

- Buckley, J. H. (1951). Victorian Tempor. New York: Vintage.

- Gwilyn J, D. (1961). Mathew Arnold and the Decline of English Romanticism.

London: Routledge.

- Hawlin, S. (2002). Complete Critical Guide to Robert Browning. London: Routledge.

- Joseph, T. and Francis, S. (2004). Encyclopedia of World Great Poets. New Dehli:

Anmol Publisher.

- Kerchever, S. E. (1947). Mathew Arnold: A Study. Oxford: Clarendon Press.شناخت ادبیات

Theory of Literature

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اختیاری

پیشنیاز :-

هدف درس : معرفی و بررسی نظریه ها و تعاریف ارائه شده از ادبیات و رسالت آن توسط ناقدان بزرگ زمان ساز به

ویژه از قرن بیستم تاکنون.

رئوس مطالب :

1- نظریه ی رِنه وِلِک و آستن وارن درباره ی ادبیات

2- نظریه های ادبی از دیدگاه نورتروپ فرای

- " آناتومی نقد"

- " رمز بزرگ: انجیل و ادبیات"

- نظریه ی نورتروپ فرای درباره اسطوره در ادبیات

- " تخیّل فرهیخته" نوشته نورتروپ فرای

3- اثر تری ایگلتون درباره ی نظریه ادبی

4- ژان پُل سارتر (" ادبیات چیست؟ ")

5- اصول نقد و نظریه ی ادبیات در پرتو نظریه های باستانی و مُدرن

6- تقابل ادبیات و فلسفه از افلاطون تا دریدا

7- نظریه میخائیل باختین درباره ی آثار داستایفسکی

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Edmundson, M. (1995). Literature Against Philosophy. Plate to Derrida: A Defense of

Poetry. Cambridge: Cambridge University Press.

- Frye, N. (1959). Anotomy of Criticism. Princeton: Princeton University .

- Wellek, R. (1956). Theory of Literature. Harmondswarth: Penguin Books.

منابع فرعی :

- Bakhtin. M. (1984). Problems of Dostoyevsky's Poetics. Minneapolis: University of

Minnesota.

- Frye, N. (1981). Great Code: The Bible and Literature. London: Routledge.

- Hutchinson, L. (1995). Irony's Edge: The Theory and Politics of Irony. London: Routledge.

- Russell, F. (1998). Northrop Frye on Myth. New York: Routledge.

- Scott- James, R. A. (1963). Making of Literature. Some Principles of Criticism Examined

in The Light of Ancient and Modern Theory. London: Mercury Book.

- ایگلتون، ت. (1368). پیش درآمدی بر نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

- سارتر، ژ. (1348). ادبیات چیست؟ ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران: زمان.

- فرای، ن. (1363). تخیل فرهیخته. ترجمه سعید ارباب شیرانی. تهران: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی.

- ولک، ر. و کلینت بروکس. (1375). تاریخچه نقد جدید. ترجمه سعید ارباب شیرانی. تهران: انتشارات نیلوفر.داستان کوتاه ایران و جهان

Persian and World Short Stories

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اختیاری

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل برگزیده داستان های کوتاه از نویسندگان ایران و جهان با عنایت خاص به عملکرد

عناصر و صنایع داستانی در بافت داستان.

رئوس مطالب :

1- تاریخچه و تعریف داستان کوتاه از ابتدای شناخت این شکل ادبی به صورت یک ژانر مستقل

2- چند داستان از داستان نویسان جهان

- توبیاس ولف (" شکارچیان در برف")

- آلیس موثر (" چگونه همسرم را ملاقات کردم")

- آلیس والکر (" استفاده ی روزمره")

- مری هود (" تا کجا پیش رفت")

- آنتوان چخوف (" انگور فرنگی")

- ادورا ولتی ("جاده ی پرگذر")

- نادین گوردیمر (" یکی بود یکی نبود")

- جویس کارول اوتس (" کجا می روی، کجا بوده ای ؟")

- کاترین آن پورتر (" گرانی و درآل")

- گابریل گارسیا مارکز (" مردی بسیار پیر با بالهای غول آسا")

- وودی آلن (" حادثه ی کوگلی ماس")

- ادیت وارتون (" تب رمی")

- اف. اسکات پینز جرالد (" برگ تازه")

- جان آپدایک (" الف و پی")

- جیمز جویس (" عربی"، " اولین"، " پانسیون")

- فلانری اوکانر (" آدم خوب کم گیر میاد"، " مردم خوب روستا"، " خانواده ی گرین لیف")

- چینوا آچسبه و (" آرامش شهری")

- ریموند کارور (" کلیسا")

- جان چیور (" شناگر")

- جودیت اورتیز کوفر (" تاریخ آمریکا")

- ویلیام فاکنر (" گل سرخی برای امیلی")

3- داستانهایی از نویسندگان ایرانی

- شهرنوش پارسی پور (" باغ فرخ لقا")

- سیمین دانشور (" چشم خفته" و " مار و مرد")

- ناتاشا امیری (" هولا هولا" و " وشتاسب روشنفکر")

- شهریار مندنی پور (" بشکن دندان سنگی را"، " ماه نیمروز"، " اگر فاخته را نکشته باشی؟")

- امیرحسین چهل تن (" مرگ میرزا ابوالحسن خان حکیم")

- ناهید طباطبائی (داستانهایی از مجموعه برف و نرگس)

- حسین سناپور (" با گارد باز")

- بهناز علی پور (داستانهایی از مجموعه " بگذریم")

- سعید عباسپور (داستانهایی از مجموعه " طعم تلخ قهوه")

- علی خدایی (" تمام زمستان مرا گرم کن")

- احمد محمود (" داستان آشنا")

- ابراهیم گلستان (" با پسرم روی راه")

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

+

-

-

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Hanson, G. (1985). Short Stories and Short Fiction, 1880-1980. Houndsmils: Macmillan.

- May, C. E. (1995). The Short Story: The Reality of Artifice. New York: Routledge.

- Reid, I. (1977). Short Story. London: Methuen.

منابع فرعی :

- Brown, J. (2000). American Women Short Story Writers. A Collection of Critical

Essays. New York: Gaeland.

- Gelfant, B. H. (2000). The Columbia Companion to The 20th Century American Short

Story. New York: Columbia University Press.

- Jump, H. D. (1998). 19th Century Short Stories by Women: A Routledge Anthology.

London: Routledge.

- Nesbitt, A. S. (2000). Short Story Criticism of the Works of Short Fiction Writers. Detroit:

Gale Group.

- Perrine, L. (2006). Literature: Structure, Sound and Sense. United States: Wadsworth.

- Sallis, E. (1999). Sheherzade Through The Looking Glass. Richmond: Curzon.

- Trevor, W. (1989). Oxford Book of Irish Short Stories. Oxford: Oxford University.

- اولیائی نیا، ﻫ. (1380). داستان کوتاه در آیینه نقد. اصفهان: نشر فردا.

- اولیائی نیا، ﻫ. (1381). بشنو از نی چون حکایت می کند. شیراز: نشر نیم نگاه.

- اوکانر، ف. (1381). صدای تنها. ترجمه شهلا فیلسوفی. تهران: نشر اشاره.

- میرصادقی، ج. (1366). داستان نویسی. تهران: انتشارات شفا.

- میرعابدینی، ح. (1383). صد سال داستان نویسی ایرانی. تهران: نشر چشمه.ادبیات پسانوگرا

Post Modern Literature

تعداد واحد نظری : 2

تعداد واحد عملی : -

حل تمرین : -

نوع درس : اختیاری

پیشنیاز :-

هدف درس : بررسی و تحلیل نمونه هایی شاخص از ادبیات پسانوگرای انگلیسی.

رئوس مطالب :

- مبانی نظری ادبیات پسامدرن (نظریه های حسن، لیوتار، جیمسون، مک هیل...)

- شعرای پسامدرن آمریکایی (چارلز اولسون، رابرت کریلی، مارجوری پرلوف، جروم مکگان، چارلز برنشتاین، لین هجینیان،

باب پرلمن، آلن گینزبرگ، جک کرواک، جان اشبری، جان اوهارا، ایشماییل رید)

- شعرای پسامدرن انگلیسی (جفری هیل، کرگ رین)

- داستان های کوتاه پسامدرن (خورخه لویی بورخس: از "باغ راه های تودرتو"، دانلد بارتلمی: از "شصت داستان"، جان بارث:

از "گم گشته در شهر بازی")

- رمان پسامدرن (ساموئل بکت: "وات"، ولادیمیر ناباکف: "پنین"، تامس پینچن: "فریاد لوط 49"، کورت ونه گوت:

"سلاخ خانه شماره پنج"، جوزف هلر: "ماده (تناقض آمیز) 22")

- نمایشنامه پسامدرن (ساموئل بکت: "روزهای خوش"، هارولد پینتر: "بازگشت به خانه"، کاریل چرچیل: "سالار زنان"، تام

استاپرد: "بازرس واقعی، هاند")

روش ارزشیابی :

ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

-

+

+

بازدید: -

منابع اصلی :

- Hutcheon, L. (1988). A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York

and London: Routledge.

- Lyotard, J. F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Trans.

G.Bennington and B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- McHale, B. (1987). Postmodernist Fiction. London and New York: Routledge.

منابع فرعی:

- Jamson, F. (1981). The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act.

Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Lodge, D. (1977). The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy and the

Typology of Modern Literature. London: Edward Arnold.

- Waugh, P. (1984). Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction.

London and New York: Routledge.

 

تاریخ به روز رسانی:
1391/11/07
تعداد بازدید:
24101
Powered by DorsaPortal