۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
روانشناسي كودكان با نياز هاي خاص

روانشناسی رشد پیشرفته

Advanced Developmental Psychology

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس:

پیشنیاز: -

هدف درس:

ساخت دادن و استحکام بخشیدن به اطلاعات دانشجویان در مورد روانشناسی رشد و آشنا ساختن آنان با نظریه‌های جدید

رئوس مطالب:

1) عصب روانشناسی و تحول

2) مقایسه نظریه‌های شناختی در چهارچوب تحول شناختی ( ادراک، هوش، حافظه،‌ توجه، حل مسأله و ...) از تولد تا پایان نوجوانی

3) مقایسه نظریه‌های عاطفی در چهارچوب تحول عاطفی ( نظریه‌های روان‌تحلیلگری و ...)

4) شناخت اجتماعی، نظریه ذهن، ذهن‌خوانی

5) مقایسه نظریه‌های تحول اخلاقی در چهارچوب تحول اخلاقی (کلبرگ،‌ پیاژه، فروید)

6) مقایسه نظریه‌های تحول اجتماعی- عاطفی در چهارچوب تحول اجتماعی- عاطفی ( روان‌تحلیگری، رفتارشناسی طبیعی، روانی،‌ اجتماعی و نظریه‌های شخصیت معاصر)

7) مقایسه نظریه‌های بوم‌شناسی در چهارچوب تحول

8) مقایسه نظریه‌های زمینه‌ای با توجه به تحول ارتباطی

9) تحول خود و هویت در چهارچوب نظریه‌های مختلف

10) تحول زبان از دیدگاههای مختلف

11) نظریه‌های معاصر در ورانشناسی تحولی

12) نظریه‌های روانشناسی تحولی و پیری

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) محسنی ، نیک‌چهر . (1383) . نظریه‌ها در روانشناسی رشد (شناخت،‌ شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف). تهران: انتشارات پردیس

2) منصور ، محمود . (1382) . روانشناسی ژنتیک (تحول روانی از تولد تا پیری) . تهران: انتشارات سمت

3) منصور ،‌محمود و دادستان ، پریرخ . (1380) . روانشناسی ژنتیک 2 ( از روان‌تحلیلگری تا رفتارشناسی) . تهران: انتشارات رشد

منابع لاتین:

1) Bennett , M . (1999) . Developmental psychology : Achievements and prospects . Philadelphia: Psychology Press

2) Bjorkland , D . F . (2000) . Children's thinking . Belmont: Wadsworth / Thomson Leaning

3) Damon , W . C . (1998) . Handbook of child psychology . vol.1-4 . New York: John Wiley and Sons . INC

4) Simion , F. and Butter , G . (1998) . The development of sensory , motor , and Cognitive capacities in early infancy . Hove: Psychology Press

5) Miller , Patricia . (2002) . Theories of developmental psychology . New York: Worth Publishers

آمار استنباطی پیشرفته

Advanced Statistical Analysis

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: -

هدف درس:

آشنایی با کلیه تحلیلهای آماری در طرح‌های پژوهشی و تمرین با نرم‌افزارSPSS و مشابه آن

رئوس مطالب:

‌أ) آمار توصیفی

1) طبقه‌بندی شاخه و برگ و نمودارهای آنها

2) روش ساختن مقیاس فاصله‌ای

3) روانسنجی: تحلیل پایایی و روایی سؤالات

4) تحلیل عاملی سؤالات پرسشنامه‌ها

5) تبدیل نمرات و رتبه‌های درصدی (هنجاریابی)

‌ب) آمار استنباطی

1) پیش فرض‌های آمار پارامتری : آزمون شاپیر و ویلک ، آزمون لوین

2) آزمون t با دو گروه وابسته یا یک گروه تکراری

3) آزمون t با یک گروه مستقل

4) ازمون t و همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای

5) همبستگی و رگرسیون

6) تحلیل واریانس و تعیین حجم نمونه

7) تحلیل کوواریانس

8) تحلیل رگرسیون چندگانه و تعیین حجم نمونه

9) تحلیل واریانس چند متعیره (مانوا)

10) تحلیل همبستگی کانونی (متعارف)

11) تحلیل ممیز و پیش‌بینی و تشخیص

‌ج) آزمون‌های ناپارامتری

1) آزمون خی‌دو، ضریب فی و وی کرامر

2) آزمون مان ویتنی یو با دو گروه مستقل

3) آزمون ویلکاکسون با دو گروه وابسته

4) آزمون کروسکال والیس با چند گروه مستقل

5) آزمون فریدمان با یک گروه تکراری

تکلیف دانشجو :

انجام کلیه مطالب آماری با نرم‌افزار SPSS یا مشابه آن

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*


منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) فرگوسن، ج ، الف و تاکانی ، و . (1377) . تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی . ترجمه: علی دلاور و سیامک نقشبندی . تهران: انتشارات ارسباران

2) مولوی ، حسین . (1379) . راهنمای عمل SPSS10 در علوم رفتاری. اصفهان: انتشارات مهر قائم

منابع لاتین:

1) Howell , D . c . (1992) . Statistical methods for psychology . Boston: PWS-Kent

روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری

Advance Research Methods in Behavioral Sciences

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: 1

حل تمرین: -

نوع درس: اصلی

پیشنیاز: -

هدف درس:

یاددهی انجام همه مراحل تحقیق

رئوس مطالب:

1) زیربنای فلسفی تحقیقات کمی و کیفی

2) طرح‌های پژوهشی

3) نمونه‌گیری و تحلیل نمونه

4) تحقیقات آزمایشگاهی

5) تحقیقات همبستگی

6) تحقیقات علی پس از وقوع

7) پایایی و اعتبار ابزارهای پژوهش

8) فنون مصاحبه و مشاهده

9) اعتبار درونی و بیرونی و موانع آن

10) مدل‌های معادلات ساختاری

11) اندازه اثر و فراتحلیل

شرح واحد عملی:

دانشچویان باید یک پیشنهاد پژوهشی (proposal) را با رعایت تمام اصول تدوین نموده، به صورت فردی یا گروهی تمام مراحل یک پژوهش را انجام داده و مقاله‌ای با ضوابط علمی برای آن تهیه کنند.

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه


*

*


منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) فراهانی ،‌حجت‌الله و عریضی ، حمیدرضا . (1384) . روش‌های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی . اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

2) گال ، مردیت ،‌ بورگ ، والتر و گال ،‌جویس . (1382) . روشهای کمی و کیفی تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی . ترجمه: احمدرضا نصر ،‌ حمیدرضا عریضی و دیگران . جلد اول و دوم . تهران: انتشارت سمت و دانشگاه شهید بهشتی

تأثیر متقابل معلولیت و خانواده

Mutual Effect of Handicap and Family

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: -

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت در زمینه مشکلات ناشی از معلولیت کودک برای خانواده و تأثیر متقابل آن روی کودک

رئوس مطالب:

1) کودک و ماهیت معلولیت

2) انواع اثرات معلولیت بر خانواده (استرس، اندوه و ...)

3) معلولیت و چرخه زندگی

4) واکنش‌های والدین در برابر معلولیت کودک

5) تأثیر واکنش‌های والدین در برخورد با کودک معلول

6) شیوه‌های مقابله با استرس

7) راهبردهای عملی سازگاری والدین و کودک معلول

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) ملک‌پور ، مختار . (1375) . بهداشت خانواده کودکان عقب‌مانده ذهنی . چاپ چهارم . تهران: انتشارات تیبان

منابع لاتین:

1) Council for Exceptional Children . Journal of Exceptional Children . Arlington , U.S.A

2) Wang , M . C ., Reynolds , M . C . and Walberye , H . J . (1998) . Handbook of Special Education : Research and Practice . Volume 3 . New York: Pergamon Press

کاربرد آزمون‌های شناختی، حرکتی، تکلمی و رشد

Application of Cognitive, Psychomotor, Speech, and Developmental tests

تعداد واحد نظری: 1

تعداد واحد عملی: 1

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: -

هدف درس:

تعمیق دانش و افزایش مهارت دانشجویان در استفاده از آزمون‌های شناختی، حرکتی، تکلمی و رشد

رئوس مطالب:

1) مبانی نظری آزمون‌های شناختی

2) مبانی نظری آزمون‌های حرکتی، تکلمی و رشد

3) معرفی و کاربرد آزمون‌های رایج شناختی مانند وکسلر، استنفورد- بینه و پیاژه

4) معرفی و کاربرد آزمون‌های رایج حرکتی مانند مازهای پرتئوس و آزمون گشتالت دیداری ،‌ حرکتی بندر و آزمون سنجش مهارت‌های ظریف حرکتی

5) معرفی و کاربرد آزمون‌های رایج تکلمی مانند ToLd- P3

6) معرفی و کاربرد آزمون‌های رایج رشد مانند ورنون، لمبرت و پیاژه

شرح واحد عملی:

آموزش عملی آزمون‌های شناختی، حرکتی، تکلمی و رشد، و اجرای آنها حداقل روی دو مورد توسط دانشجویان و ارائه گزارش مکتوب به استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) گنجی ، حمزه . (1383) . آزمون‌های روانی. چاپ نهم . تهران: نشر ساوالان.

2) لطف‌آبادی، حسین . (1377) . آزمون‌های روانی- شناختی کودکان برای مشاوره کودکان . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

3) مارنات، گری گراث . (1384) . راهنمای سنجش روانی . ترجمه: حسن‌ پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو. جلد اول و دوم. ویرایش 2003 . تهران: انتشارات سخن.

4) منصور ، محمود و دادستان ، پریرخ . (1374) . دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی . تهران: انتشارات بعثت

منابع لاتین:

1) Bialystok , E ., & Craik , F . I . M . (2006) . Lifespan Cognition: Mechanism of change . Oxford: Oxford University

2) Newmark , C . S. (1996) . Major psychological assessment instrument . Second edition . Boston: Allyn and Bacon

اختلالات حرکتی و حرکت درمانی

Motor Disorders and Motor Therapy

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: 1

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: -

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت در زمینه مکانیزم حرکت، رشد حرکت، اختلالات حرکتی و روش‌های اصلاحی و درمانی اختلالات حرکتی

رئوس مطالب:

1) سیستم عصبی، مغز و حرکت

2) تعریف حرکت

3) مراحل رشد حرکت، فعالیت‌های حرکتی درشت و ظریف ، رشد و تعادل حرکتی

4) اختلالات حرکتی

5) روش‌های اصلاحی و درمانی اختلالات حرکتی

شرح واحد عملی:

انتخاب یک کودک با یکی از مشکلات حرکتی و اجرای یک روش مداخله‌ای روی کودک و در نهایت تهیه گزارش کتبی آن زیر نظر استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) دادستان ، پریرخ . (1381) . روانشناسی مرضی تحولی . جلد دوم . تهران: انتشارات سمت

2) هالیس ، اف . فیت . (1369) . تریبت بدنی و بازپروری برای رشد، سازگاری و بهبود معلولین . ترجمه: تقی منشی توسی . چاپ دوم . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

منابع لاتین:

1) مرکز روانشناسی بالینی دانشگاه کیوشو . (2001) . آموزش دوسا � هو (Dohsa-hou) . فوکوکا : ژاپن

آسیب‌شناسی روانی کودک

Child Psychopathology

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: -

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه عوامل، علائم و انواع اختلالات رفتاری، عاطفی- اجتماعی و شناختی درکودکان

رئوس مطالب:

1) رشد و الگوهای رشد طبیعی (اصول ششگانه رشد طبیعی)

2) نشانه‌های رشد عادی و غیر عادی

3) آسیب‌شناسی رشد (عوامل خطرزای بیولوژیکی و خانوادگی و محیطی)

4) اختلالات کودکی ( الف) اختلالات در دلبستگی، (ب) اختلالات طیف اتیسم، (ج) ناتوانایی‌های ذهنی)

5) شناسایی و تشخیص بموقع اختلالات رفتاری،‌ عاطفی- اجتماعی و شناختی کودکی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*


*


منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) لطفی‌کاشانی ، فرح و وزیری ، شهرام . (1381) . روانشناسی مرضی کودک . تهران: نشر ارسباران

منابع لاتین:

1) Batshocw , M . L . (1997) . Children with Disabilities . 4th Edition . Baltimore: Paul . H . Brooks Publication Co.

2) Greenspan , S . I . and Wieder , S . (1998) . The Child with Special Needs . Massachusetts: Pursues Books

3) U . S . Department of Health and Human Services . (1999) . Disorders of Childhood . A Report of the Surgeon General . Chapter 3: Children and Mental Health , 123-220.

بازی درمانی

Play Therapy

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:-

هدف درس:

توسعه دانش در زمینه فنون بازی درمانی به منظور حل مشکلات عاطفی- هیجانی کودکان

رئوس مطالب:

1) تعریف بازی و ارزشهای آن

2) مراحل رشد بازی در کودکان

3) ارزش درمانی بازی

4) تعریف بازی درمانی ، تاریخچه آن و مبنای نظری آن

5) کاربرد بازی درمانی در حل مشکلات هیجانی- عاطفی کودکان

6) فنون بازی درمانی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) اکسلاین ، ویرجینیا ، م . (1373) . دیبز در جستجوی خویشتن . ترجمه: سرور مزینی و مریم نوذرآدان . تهران: انتشارات روزبهان

2) فرکاس ، پ . ه . (1384) . روانشناسی بازی کودکان- بازی و رشد . ترجمه: کامران گنجی . تهران: انتشارات رشد

3) محمد اسماعیل ، الهه . (1383) . بازی درمانی . تهران: انتشارات دانژه

4) ملک‌پور ، مختار . (1385) . بازی درمانی . ترجمه و تلخیص کتاب بازی درمانی ویرجینیا اکسلاین . اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان

منابع لاتین:

1) Charles , E . S . (1991) . The therapeutic use of child play . New York: Jason Aronson INC

2) Garry , L . L . (1996) . Play therapy intervention with children�s problem . : Jason Aronson INC

3) Virginia , M . A . (1993) . Play therapy . New York: Ballatine Books

روانشناسی افراد با استعدادهای درخشان

Psychology of Gifted and Talented Individuals

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: -

هدف درس:

افزایش دانش دانشجویان در زمینه ماهیت، ویژگی، نیازها، مسایل و روش‌های تشخیص کودکان تیزهوش و دارای استعداد درخشان

رئوس مطالب:

1) ماهیت استعداد و تیزهوشی

2) ویژگی‌های شناختی،‌ عاطفی،‌ هیجانی، اجتماعی،‌اخلاقی، ارتباطی و سازگاری کودکان تیزهوش و دارای استعداد درخشان

3) خود پنداره و عزت نفس در کودکان تیزهوش و دارای استعداد درخشان

4) نیازهای یادگیری، تیزهوشی و استعدادهای درخشان

5) نیازهای اجتماعی، تیزهوشی و استعدادهای درخشان

6) حساسیت هیجانی، ‌تیزهوشی و استعدادهای درخشان

7) خلاقیت، تیزهوشی و استعدادهای درخشان

8) مدل‌ها و روش‌های تشخیص تیزهوشی و استعداد درخشان

9) آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و استعدادهای درخشان

10) اختلال‌های یادگیری در کودکان تیزهوش و دارای استعدادهای درخشان

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*


*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) اژه‌ای ، جواد . (1384) . ویژگی‌های کودکان تیزهوش . تهران: انتشارات سمپاد

2) استرنبرگ ، رابرت جی . و ریس ، سالی . (1385) . تیزهوشی، تعاریف و مفاهیم . ترجمه مجتبی امیری مجد . تهران: نشر دانژه

منابع لاتین:

1) Colangelo , Nicholas and Davis , G . A . (2003) . Handbook of Gifted Education . New York: Pearson Education

2) Lieshout , Van , cornelis , F . M ., and Heymans , P . (2000) . Developing Talent Across the Life Span . Philadelphia: Psychology Press

3) Maraca , U ., and Gross , M . (1993) . Exceptionally Gifted Children . London: Routledge

روش‌های تشخیص و مداخله در اختلالات یادگیری

Diagnosis and Intervention Methods in Learning Disorders

تعداد واحد نظری: 1

تعداد واحد عملی: 1

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: -

هدف درس:

افزایش دانش دانشجویان در زمینه مباحث جدید مربوط به شناخت ماهیت اختلالات یادگیری و انواع اختلالات یادگیری و کسب مهارت در ‌روش‌های تشخیص و مداخله‌ در انواع اختلالات یادگیری

رئوس مطالب:

1) ماهیت و سبب‌شناسی اختلالات یادگیری

2) روش‌های تشخیص و مداخله در اختلال خواندن

3) روش‌های تشخیص و مداخله در اختلال زبان نوشتاری

4) روش‌های تشخیص و مداخله در اختلال ریاضی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) جرالد والاس ، جیمز ا و مک لافلین . (1380) . ناتوانی‌های یادگیری: مفاهیم و ویژگی ها . ترجمه: محمد تقی منشی طوسی . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

2) سوسا، دیوید، ای . (1387) . روانشناسی کودکان با نیازهای خاص . ترجمه: احمد یارمحمدیان و محمد باقر کجباف . تهران: انتشارات سمت

3) فریار، اکبر و رخشان، فریدون . (1382) . ناتوانی‌های یادگیری . تبریز: انتشارات راه روشن

منابع لاتین:

1) Archie , A . S., and Haginm , R . A . (2002) . Disorders of learning in childhood . New York: John Wiley

2) Gorman , Jean Cheng . (2001) . Emotional disorders & learning disabilities in the elementary classroom: interactions and interventions . Thousand Oaks: Corwin

رفتار درمانی

Behavior Therapy

تعداد واحد نظری: 1

تعداد واحد عملی: 1

حل تمرین: -

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز: -

هدف درس:

افزایش دانش دانشجویان در زمینه نظریه‌های یادگیری و کسب مهارت در کاربرد نظریه‌ها در درمان اختلالات رفتاری

رئوس مطالب:

1) نظریه ها و اصول زیر بنای روشهای رفتار درمانی

2) ارزیابی رفتاری

3) فنون رفتار درمانی مبتنی بر نظریه شرطی سازی پاسخگر

4) فنون رفتاردرمانی مبتنی بر نظریه شرطی سازی کنشگر

5) فنون رفتار درمانی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی

6) فنون رفتار درمانی مبتنی بر نظریه شناختی

7) فنون رفتار درمانی در کاهش اختلال‌های اضطرابی، خلقی، زیستی (تغذیه، دفع و خواب)، اختلالات سلوک، پرتحرکی و کودکان مبتلا به اتیسم

شرح واحد عملی:

انتخاب یک کودک با مشکلات رفتاری و اجرای مداخله رفتار درمانی به او تحت نظر استاد این درس و ارائه گزارش نهایی به استاد

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) اولیه‌ری ، گ . د . و ترنس ، ویلسون . (1374) . رفتار درمانی: کاربرد و بازده . ترجمه: نسرین پودات، علی اکبر سیف و میترا فیض . تهران: انتشارات فردوس

2) سیف ، علی اکبر . (1377) . تغییر رفتار و رفتار درمانی: نظریه‌ها و روشها . چاپ سوم . تهران: نشر دوران

3) کلارک ، دیوید ، م . و فریورن ،کریستوفر ، ج . (1380) . رفتار درمانی شناختی . ترجمه: حسین کاویانی. جلد اول و دوم . چاپ اول . تهران: انتشارات فارس

4) ملک‌پور ، مختار . (1383) . روش‌های ایجاد و تغییر رفتار درکودکان . چاپ سوم . اصفهان: انتشارات مولانا

5) هاوتون کرک، سالکووس کیس و کلارک . (1381) . رفتار درمانی شناختی . ترجمه: حبیب الله قاسم زاده . جلد اول و دوم . چاپ دوم . تهران: انتشارات ارجمند

منابع لاتین:

1) Herson , Michel . (2002) . Clinical behavior therapy : adults and children . New York: Wiley Publisher

2) Simos , Gregoris . (2002) . Cognitive behavior therapy: a guide for the practicing clinician . Hove: Bruner- Routledge

3) Stallard , Paul . (2002) . Think good, feel good: a cognitive behavior therapy workbook for children and young people. Chi Chester: John Wiley.

سمینار مسایل کودکان با نیازهای خاص در ایران و جهان

Seminar on Children with Special Needs in Iran and the World

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش در زمینه مسایل روزکودکان با نیازهای خاص در جهان و ایران

رئوس مطالب:

1) طرح و ارائه جدیدترین مسائل مربوط به کودکان با نیازهای خاص از قبیل علل و عوامل جدید در پیدایش معلولیت‌ها، روش‌های آموزشی و توانبخشی و معرفی سرویس‌های خدماتی

تکلیف دانشجو :

تهیه یک مقاله توسط دانشجو و ارائه آن در کلاس و بحث و تبادل نظر در مورد آن

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

1) استفاده از آخرین یافته‌ها در زمینه کودکان با نیازهای خاص از طریق اینترنت، مجلات داخلی و خارجی و کتابهای راهنمای درسی

2) السان، مصطفی.(1382). جایگاه حقوقی کودک عقب مانده ذهنی در ایران . مجله تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 25-24 آذر و دی ماه .

3 )Bennett, T. Deluca, D.A., &Allen,R.W.(1995).Religion and children with disabilities. Journal of Religuon and Health, 34(4),301-312.

4) Coulthard,P,&Fitzgerald,M.(1999).inGod we trust?Organized religion and personal beliefs as resources and coping strategies,and their implication for health in parents with a child on the autistic spectrum. Mental Health, Religion,& Culture,2(1),19-33.

اختلالات روانی- حرکتی و روش‌های توانبخشی

Psychomotor Disorders and Habilitation Methods

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: -

هدف درس:

توسعه و تعمیق دانش دانشجویان در زمینه ماهیت و انواع اختلالات روانی- حرکتی،‌ نحوه ارزیابی و تشخیص و روش‌های توانبخشی

رئوس مطالب:

1) ماهیت اختلالات روانی- حرکتی

2) نظریه‌ها و فرضیه‌های علت‌شناختی

3) انواع اختلالات روانی- حرکتی

4) سنجش و ارزیابی اختلالات روانی- حرکتی

5) روش‌های توانبخشی : هماهنگی بینایی- دستی،‌ تعادل بدنی، طرح بدنی، برتری جانبی،‌ درک روابط فضایی، درک روابط زمانی، درک اعمال ریتمیک،‌ مهارت سرعت، مهارت دقت،‌ ادراک بینایی، ادراک شنوایی، ادراک لمسی، ادراک شکل و مهارت‌های ترسیمی، مهارت تشخیص رنگ‌ها

6) کاربرد تکنیک‌های روانی- حرکتی در تربیت کودکان با نیازهای خاص

تکلیف دانشجو :

انتخاب یک مورد با مشکل روانی-حرکتی و انجام تکنیک‌های توانبخشی روی مورد و تهیه گزارش کتبی آن زیر نظر استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) شریفی درآمدی ، ‌پرویز . (1380) . تبیین، تشخیص و درمان اختلالات روانی- حرکتی . تهران: انتشارات روانسنجی

2) ورنر ، رینی . (1382) . رشد و تقویت مهارت‌های ادراکی- حرکتی در کودکان . ترجمه: علی حسین سازمند و سید مهدی طباطبایی‌نیا . تهران: نشر دانژه

3) یارمحمدیان ، احمد . (1386) . اختلالات روانی- حرکتی و بازپروری آنها: روش‌های تشخیص و بازپروری . اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان

منابع لاتین:

1) Cratty , B . J . (1979) . Perceptual and Motor Development in Infancy and Children . Englewood Cliffs : Prenttice-Hall

2) De Li�vre Bruno , Staes Lucie . (1993) . La psychomotricit� au service de l`enfant . Paris: Belin

3) Hooper , S . R . and Umansky , W . (2004) . Young Children with Special Needs . Upper Saddle River, N. J : Pearson / Merrill / Prentice Hall .

4) Picq L . (1982) . Education Psychometric et arr�ration mentale . Paris: Doin eliteurs

روانشناسی، آموزش و توانبخشی کودکان مبتلا به نقص شنوایی

Psychology, Education and Habilitation of Children with Hearing Impairment

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: -

هدف درس:

بسط و تعمیق اطلاعات دانشجویان در زمینه‌های روانشناسی، آموزش و توانبخشی افراد مبتلا به نقص شنوایی

رئوس مطالب:

1) تعریف و طبقه‌بندی نقایص شنوایی

2) آشنایی با تاریخچه آموزش و توانبخشی افراد مبتلا به نقص شنوایی در ایران و جهان

3) فیزیولوژی و آناتومی گوش

4) اختلالات و بیماری‌های گوش و روش‌های پیشگیری از آنها

5) روش‌های ارزیابی و تشخیص نقایص شنوایی

6) ویژگی‌های تحولی افراد مبتلا به نقص شنوایی از نظر شناختی، زبانی، اجتماعی، حرکتی و تحصیلی

7) برنامه‌ریزی آموزشی ویژه افراد مبتلا به نقص شنوایی

8) مشکلات عاطفی- رفتاری و ویژگی‌های شخصیتی افراد مبتلا به نقص شنوایی

9) آموزش مهارت‌های ارتباطی به کودکان مبتلا به نقص شنوایی : روش‌های شفاهی و تکنیک‌های دستی

8) نقش مداخله بهنگام در رشد و تحول افراد مبتلا به نقص شنوایی

تکلیف دانشجو :

انتخاب یک مورد با مشکل شنوایی و انجام تکنیک‌های توانبخشی روی مورد و گزارش کتبی آن زیر نظر استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) اس‌تیدول ، مری‌اس . (1372) . راهنمای آموزش زبان به ناشنوایان . ترجمه: حمیده طباطبایی . تهران: انتشارت مدرسه

2) بهادری ، ایران . (1377) . زبان آموزی به کودک ناشنوا . تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی

3) پاکزاد ، محمود . (1374) . هیاهو در دنیای سکوت . تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4) دلخوشنواز ، هاشم . (1375) . فونتیک ناشنوایان . تهران:‌ انتشارات دیهم

5) دنمارک ، جان‌سی . (1379) . ناشنوایی و بهداشت روانی . ترجمه: شروین جمالی و احمد علیپور . تهران: انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی

6) ساویج ، آر . دی .، ایوانز ، ال . و ساویج ، جی . اف . (1371) . روانشناسی ارتباط در کودکان ناشنوا . ترجمه: شرمین خزائلی . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

7) کاکوجوییاری ، علی‌اصغر و هوسپیان ، الیس . (1378) . روش محاوره (آموزش صرف و نحو زبان به کودکان دچار نقص شنوایی) . تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی

8) کشاورزی ارشدی ، فرناز و تجلی ، پریسا . (1384) . ناشنوایی، روانشناسی و آموزش . تهران: انتشارات شرح

9) کمپل ،‌ باب و بالدوین ، ویکتور . (1373) . دانش‌آموزان چند معلولیتی همراه با نقص شنوایی . ترجمه: زهرا نصیری . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

10) محمدپور ، طاهره . (1376) . آشنایی با ناشنوایان، آموزش و توانبخشی آنان . تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی تهران

منابع لاتین:

1) Hersh , M . A ., and Johnson , M . A . (2003) . Assistive Technology for the Hearing-Impaired , Deaf and Deafblind . London: Springer

2) Scheetz , N . A . (2004) . Psychological Aspects of Deafness . Boston: pearson/A8B. Publisher.

3) Marschrk , Marc & Spencer , Patricia Elizabeth . (2003) . Oxford Handbook of Deaf Students, Language and Education . Oxford: Oxford University

روانشناسی، آموزش و توانبخشی کودکان مبتلا به نقص بینایی

Psychology, Education and Habilitation of Children with Visual Impairment

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: -

هدف درس:

رشد، گسترش و تعمیق بخشیدن دانش و آگاهی دانشجویان در زمینه‌های مختلف مربوط به افراد مبتلا به نقص بینایی

رئوس مطالب:

1) تعریف و طبقه‌بندی نقایص بینایی

2) تاریخچه آموزش و پرورش افراد مبتلا به نقص بینایی در ایران و جهان

3) فیزیولوژی و آناتومی چشم

4) مقدمه‌ای بر اختلالات و بیماری‌های چشمی و روش‌های پیشگیری از اختلالات

5) روش‌های ارزیابی و تشخیص نقایص بینایی

6) ویژگی‌‌های تحولی افراد مبتلا به نقص بینایی از نظر شناختی، زبانی، اجتماعی، حرکتی، اجتماعی و تحصیلی

7) مشکلات عاطفی و رفتاری و ویژگی‌های شخصیتی افراد مبتلا به نقص بینایی

8) نقش مداخله‌ای بهنگام در رشد و تحول افراد مبتلا به نقص بینایی

9) برنامه‌ریزی آموزشی ویژه افراد مبتلا به نقص بینایی

10) روش‌های آموزش و نوابخشی افراد مبتلا به نقص بینایی : آموزش مهارت‌های لمسی، تحرک و جهت‌یابی

تکلیف دانشجو :

انتخاب یک مورد با مشکل بینایی و انجام تکنیک‌های توانبخشی روی مورد و گزارش کتبی آن زیر نظر استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) حسینی ، زاهد و تفضلی مقدم ، عبدالحسین . (1380) . روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان دارای ضایعات بینایی . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

2) شریفی درآمدی ، پرویز . (1379) . روانشناسی و آموزش کودکان نابینا . تهران: نشر گفتمان خلاق

3) طاهری عراقی ، مصطفی . (1368) . روش همکاری با نابینایان . اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان

4) طاهری عراقی ، مصطفی . (1364) . نابینایی . تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور

5) نامنی ، محمدرضا ، حیات روشنانی ، افسانه و ترابی میلانی ، فریده . (1381) . تحول روانی آموزش و توانبخشی نابینایان . تهران: انتشارات سمت

6) نامنی ، محمدرضا و فلاح کسمایی ، شهره . (1374) . نخستین گام . تهران:‌ انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

7) نیمن ،‌ سندی . (1377) . آموزش والدین ویژه کودکان نابینا . ترجمه: مهرناز سنایی و عاطفه غیاث فخری . تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

منابع لاتین:

1) Harley , R . K . (1997) . Communication Skills for Visually Impaired Learners: Braille , Print , and Listening Skills for Student Who Are Visually Impaired. Illinois: C.C.thomas

2) Holbrook , M . C . (2006) . Children with Visual Impairments: A Guide for Parents . New York: Woodbine House

3) Lawrence , E . A ., Sanford , L . D ., Burnet , Rebecca and Harley , R . K . (2000). Visual Impairment in the Schools . Illinois: Charles C Thomas Pub Ltd

4) McLinden , Mike . (2002) . Learning through Touch: Supporting Children with Visual Impairments and Additional Difficulties . London: David Fulton Publish

5) Warren , D . H . (1994) . Blindness and Children: An Individual Differences . Approach (Cambridge studies in Social & Emotional Development) . New York: Cambridge University Press

اختلالات گفتار، زبان و گفتار درمانی

Speech and Language Disorders & Speech Therapy

تعداد واحد نظری: 2

تعداد واحد عملی: -

حل تمرین: -

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: -

هدف درس:

بسط و گسترش دانش و اطلاعات علمی دانشجویان در زمینه اختلالات گفتاری و زبانی و نیز روش‌های گفتار درمانی

رئوس مطالب:

1) رشد و تحول گفتار و زبان در کودکان (شامل مراحل رشد گفتار و زبان و عوامل مؤثر بر رشد گفتار و زبان)

2) فیزیولوژی و آناتومی دستگاه گفتار و زبان

3) اختلالات گفتاری شامل:

‌أ) اختلالات Voice (انواع، علل، شیوع، روش‌های بهبود و درمان)

‌ب) اختلالات تولید و تلفظ Articulation (انواع، علل، شیوع، روش‌های بهبود و درمان)

‌ج) اختلالات سلامت و روانی Fluency (انواع، علل، شیوع، روش‌های بهبود و درمان)

‌د) اختلالات زبانی Language (انواع، علل، شیوع، روش‌های بهبود و درمان)

4) آفازی (انواع و علل)

5) ویژگی‌ها و اختلالات زبانی و گفتاری در کودکان با نیازهای خاص (کودکان استثنایی) شامل کودکان کم‌توان ذهنی، کودکان مبتلا به نقص بینایی شنوایی، معلولان جسمی و حرکتی و چند معلولیتی‌ها، کودکان اتیستیک و ...)

تکلیف دانشجو :

انتخاب یک مورد با مشکل تکلمی و انجام تکنیک‌های گفتار درمانی روی مورد و گزارش کتبی آن زیر نظر استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) اسینسن ، جان . (1373) . اختلالات گفتاری و زبانی کودکان . ترجمه: غلامرضا خجسته مهر . اهواز: انتشارات خوزستان

2) این ورث ، استانلی و فری‌زر ، جین . (1369) . کودک و لکنت زبان . ترجمه غلامعلی افروز . تهران: نشر کوچه

3) جی‌لاو ، راسل . (1384) . ناتوانی حرکتی گفتار در کودکان . ترجمه: سیما شیرازی و دیگران . تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4) روبرتس ، فیلیپ ج . (1385) . درمان کامل لکنت . ترجمه: جمشید پورقریب . تهران: انتشارات رشد

5) دادستان ، پریرخ . (1379) . اختلال‌های زبان و روش‌های تشخیص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی 3 ) . تهران: انتشارات سمت

6) دهقانی هشتجین ، یاور . (1370) . اختلال در زبان و گفتار . تهران: انتشارات راد

7) دهقانی هشتجین ، یاور . (1370) . اختلالات زبانی . تهران: نشر دانش‌آموز

8) ضیایی ، سید جلال‌الدین و شیرزادی ، مصطفی . (1375) . اختلالات تکلم . اصفهان: انتشارات کنکاش

9) فریزر ، ملکام . (1369) . خوددرمانگری در لکنت زبان . ترجمه: غلامعلی افروز . تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

10) لطف آبادی ، حسین . (1365) . روانشناسی رشد زبان . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

11) ملک‌پور ، مختار . (1384) . آموزش زبان و تکلم: گام‌هایی به سوی استقلال . اصفهان: انتشارات مولانا

منابع لاتین:

1) Bernstein , Deenak & Tiegerman-Farber , Ellenmorris . (2002) . Language and Communication Disorders in Children . Boston: Pearson Education company

2) Bishop , Dorothy . (2001) . Speech and Language Impairments in Children: Causes, Characteristics, Intervention and Outcome . Oxford: Psychology Press

3) Deena Kahan , Bernstein . (2002) . Language and Communication Disorders in Children . Boston: Allyn and Bacon

4) Paul , Rhea . (2006) . Language Disorders from Infancy through Adolescence: Assessment and Intervention . Southern Connecticut: Mosby

روش‌های مداخله در سازش‌نایافتگی‌های کودکان با نیازهای خاصص

Interventional Methods in Maladjustment in Children with Special Needs

تعداد واحد نظری: 1

تعداد واحد عملی: 1

حل تمرین: -

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز: -

هدف درس:

تعمیق دانش و مهارت دانشجویان در زمینه روش‌های مداخله به کودکان با نیازهای خاص که سازش نایافتگی‌های هیجانی، اجتماعی و تحولی دارند.

رئوس مطالب:

1) تعریف سازش، قطع سازش و سازش‌نایافتگی

2) دیدگاههای مختلف سازش‌ نایافتگی و آشفتگی‌های رفتاری شامل : بیولوژیک، روان‌پویشی، رفتاری، رفتاری- شناختی، بوم‌شناختی و زمینه‌ای‌نگر

3) روش ارزیابی سازش نایافتگی‌ها

4) روش‌های مداخله در اختلالات برونی (فزون‌کنشی، نافرمانی، پرخاشگری، بزهکاری)

5) روش‌های مداخله در اختلالات درونی (اضطراب، افسردگی، اختلال دلبستگی واکنشی)

6) روش‌های مداخله در اختلالات فراگیر تحول (اتیسم، رت، آسپرگر، اختلال آشفتگی کودکی)

7) روش‌های مداخله در آشفتگی‌های مرتبط با خود (خودپنداره، عزت‌نفس، کنترل خود)‌

شرح واحد عملی :

1) بازدید از مراکز مرتبط با اختلالات مذکور

2) انتخاب یک کودک و اجرای مداخله مورد نظر با نظارت استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*


*

*

منابع اصلی:

منابع فارسی:

1) کرومیولتز ، جان . دی . و کرومیولتز ، هلن ، لی . (1382) . تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان . ترجمه یوسف کریمی . تهران: انتشارات فاطمی

2) لطف‌آبادی ، ‌حسین . (1379) . آزمون‌های روانی- شناختی کودکان . مشهد: آستان قدس رضوی

3) ملک‌پور ، مختار . (1383) . روش‌های ایجاد و تغییر رفتار در کودکان . اصفهان: انتشارات مولانا

منابع لاتین:

1) Gorman , Jean Cheng . (2001) . Emotional Disorders in The Elementary Classroom . California: Corwin Press

2) Herbert , Martin . (2005) . Developmental Problems of Childhood and Adolescence . Oxford: Blackwell

 

تاریخ به روز رسانی:
1391/11/05
تعداد بازدید:
11502
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: 03137932284
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: 03137932266
Powered by DorsaPortal