۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
مشاوره شغلي

فهرست درسهای اصلی (مشترک) مشاوره شغلی (جمع واحد ها 12) مقطع ارشد

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

آمار استنباطی پیشرفته

2

--

اصلی

23349101

2

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

2

--

اصلی

23349102

3

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

--

1

اصلی

23349103

4

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری

2

--

اصلی

23349104

5

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری

--

1

اصلی

23349105

6

نظریه های پیشرفته مشاوره و رواندرمانی

3

--

اصلی

23349108

7

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه

--

1

اصلی

23349109


جمع

9

3درسهای تخصصی گرایش مشاوره شغلی (جمع واحدها 12) مقطع ارشد

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

آسیب شناسی شغلی

2

--

تخصصی

23342301

2

سنجش و ارزیابی در مشاوره شغلی

2

--

تخصصی

23342302

3

سنجش و ارزیابی در مشاوره شغلی

--

1

تخصصی

23342303

4

نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی

2

--

تخصصی

23342304

5

نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی

--

1

تخصصی

23342305

6

رفتار سازمانی و مشاوره شغلی

2

--

تخصصی

23342306

7

کارورزی در مشاوره شغلی

--

2

تخصصی

23342307

8

پایان نامه

4

تخصصی

23342308

درسهای اختیاری مشاوره شغلی مقطع ارشد

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

آشنایی با نرم افزارهای پیشرفته رایانه ای درمشاوره

--

2

اختیاری

23349401

2

آسیب شناسی روانی پیشرفته

2

--

اختیاری

23349402

3

هدایت و مشورت در اسلام

2

--

اختیاری

23349403

4

کاربرد روشهای شناختی- رفتاری در مشاوره

2

--

اختیاری

23349404

5

متون تخصصی به زبان انگلیسی

2

--

اختیاری

23349405


جمع

8

2آمار استنباطی پیشرفته

Advanced Inferential Statistics

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت دانشجویان در زمینه انواع روشهای آماری آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری

رئوس مطالب:

(1) مدلهای طبقه بندی داده های آماری و معرفی آزمونهای مرتبط با آنها (2) شیوه های ورود به اطلاعات نرم افزارهای آماری رایانه‌ای(خصوصاً آخرین نسخه SPSS) (3) کاربرد آزمونهای پارامتریک (تحلیل واریانس دوعاملی، تحلیل واریانس چندعاملی، تحلیل کوواریانس، تحلیل مانوا، رگرسیون ساده و چندمتغیره) (4) کاربرد آزمونهای غیرپارامتریک(ویلکاکسون، مجذورخی چندمتغیره، کولموگروف- اسمیرونف، کروسکال والیس) (5) کاربرد آزمونهای پیشین(آزمون لوین و باکس) (6) کاربرد آزمونهای تعقیبی(LSD، شفه و توکی) (7) استفاده ازنرم آفزارهای آماری (خصوصاً SPSS) در تحلیل های فوق

شرح واحد عملی:

دانشجو حداقل با 5 نمونه فرضی در زمینه ورود داده ها به SPSS و تحلیل داده ها مهارت پیدا کند

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- حسینی، ی. (1382) . آمار ناپارامتریک، روش تحقیق و نرم افزار SPSS. تهران: انتشارات علامه طباطبایی.

- شریفی، ح.پ و زندی پور، ج.(1382). روشهای آماری در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.

- فرگوسن، ج.ا. و تاکانه، ی. (1384). تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. (ترجمه ع.دلاور و س.نقشبندی).

تهران: انتشارات ارسباران

- گلاس، ج. و. واستانلی، ج. سی (1368). روشهای آماری در تعلیم و تربیت و روانشناسی. (ترجمه م. اسفندیاری و

ج. عابدی). تهران: مرکزنشردانشگاهی.

منابع لاتین:

- Arminger, G., Clogg. C & Sobel, M.E.(1995). Handbook of statistical modeling for the social and behavioral sciences, New York: Plenum.

- Hawell, D.C.(1997). Statistical methods for psychology. Boston: PWS-Kent Publishing Company.

- Coakes, S.J & Steed, L.G.(2001).SPSS.analysis without anguish.NewYork: Wiley.

- Gravetter, F.J & Wallnau,L.B.(2006).Statistics the behavioral science. Australia: Wadsworth publishing.

- Gravetter, F.J & Wallnau,L.B.(2007).Essentials of statistics for the behavioral science. Australia: Wadsworth publishing.

- Stevens, J.(1996). Applied multivariate statistics for the social sciences.(3rd edn),

Hillsdale, NJ: Lawren ce Erlbauman.

- Welkowitz, J. Cohen, B.H & Eween, R.B.(2006). Introductory statistics for the behavioral science. New York: Wiley.

روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم رفتاری

Advanced research Methods in Behavioral Sciences

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و تسلط بر طرحهای تحقیق، روشهای جستجو در بانکهای اطلاعاتی، تدوین یک طرح پیشنهادی تحقیق و نگارش گزارش تحقیق

رئوس مطالب:

(1) شیوه های پیشرفته مسئله یابی در علوم رفتاری (2) شیوه های جستجو در بانکهای اطلاعاتی و مجلات الکترونیک (3) انواع طرحهای کمی و کیفی پژوهش (4) روشهای پیشرفته نمونه گیری (5) ابزارهای مناسب پژوهش و تحلیل و نقد آن (6) تشخیص و کاربرد روش آماری مناسب برای طرحهای مختلف پژوهش (7) نگارش گزارش تحقیق به شکل مقاله فارسی و شیوه تدوین پایان نامه

شرح واحد عملی:

در این واحد استاد باید ضمن حضور در کلاس درس گامهای زیر را به صورت عملی به دانشجویان آموزش دهد :

1- مسئله یابی به شکل عملی توسط دانشجو با نظارت استاد

2- جستجو در منابع تحقیق الکترونیکی مهم مرتبط با علوم رفتاری و یافتن مقالات فارسی و لاتین مرتبط بامسئله و تدوین پیشینه پژوهش

3- مواجه شدن با موضوعات مختلف رشته مشاوره بر اساس تحلیل فارسی و لاتین

4- تعیین متغیر های اصلی پژوهش وارائه تعاریف سازه ای وعملیاتی

5- تدوین اهداف و فرضیه ها

6- تدوین روش تحقیق مناسب همراه با تیبین جامعه ،نمونه ، روش نمونه گیری ،ابزار های اندازه گیری

7- انتخاب شیوه تحلیل مناسب اطلاعات

8- ارائه طرح پژوهش به شکل پروپزال

9- نقد پنج گزارش تحقیق به شکل پایان نامه و مقاله

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- شریفی، ح.پ. و شریفی، ن.(1380). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.

- فراهانی، ح. و عریضی، ح.(1384). روشهای پیشرفته پژوهش در علوم انسانی. اصفهان: جهاددانشگاهی.

- کرینجر، ف.ان.(1380).مبانی پژوهش در علوم رفتاری{جلد 1 و2 }. (ترجمه ح.پ. شریفی و ج. نجفی زند).تهران:انتشارات آوای نور.

- گال، م. بورگ، و. و.گال، ج. (1384). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی(جلد1و2). (ترجمه ا.ر. نصر و همکاران). تهران: انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

- مارشال، ک و راس‌من، گ.چ.(1381). روش تحقیق کیفی. ترجمه ع.پارسائیان و س.م.اعرابی.تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.

- هومن، ح.(1380). تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات پارسا.

منابع لاتین:

- Barker, C & Pistrang, N & Elliontt, R.(2002). Research methods in clinical psychology: an introduction for students and practitioners. New York: Wiley

- Giles, D, C. (2002). Advanced research methods in psychology. NewYork: Routledge. - Kerlinger, F.& Howard, B.(2000). Foundations of behavioral research. 4 th edi. New York: Harcourt, Inc.

- Mcleod, J.(2001).Qualitative research in counseling and psychotherapy. London: Sagepub.

نظریه‌های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

Advanced Counseling and Psychotherapy Theories

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

بررسی و مطالعه تطبیقی و انتقادی نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی به منظور دستیابی به یک نظریه شخصی توسط دانشجویان

رئوس مطالب:

(1) وضعیت موجود نظریه های مشاوره و روان درمانی در جهان (2) بررسی نظریه‌های جدید مشاوره و روان درمانی (3) مقایسه تحلیلی نظریه‌های مختلف مشاوره و روان درمانی (4) تدوین یک نظریه شخصی مشاوره و رواندرمانی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- پروچاسکا، ج. (1381). نظریه‌های رواندرمانی. (ترجمه ی. سیدمحمدی). تهران: انتشارات رشد.

- جرج، ر.ل. و کریستیانی، ت. اس.(1383). روانشناسی مشاوره: نظریه‌ها، اهداف و فرایندهای مشاوره و روان درمانگری.

(ترجمه ر. فلاحی و م. حاجیلو). تهران: انتشارات رشد.

- ساعتچی، م. (1379).نظریه‌های مشاوره و رواندرمانی. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.

- شارف، ر. (1381). نظریه‌های رواندرمانی و مشاوره.(ترجمه م.فیروزبخت). تهران: خدمات فرهنگی رسا.

- کرمی، ج.(1385).نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. (ترجمه ی. سیدمحمدی). تهران: انتشارات ارسباران.

منابع لاتین:

- Archer, J.J & Mc Carthy. C.J.(2006).Theories of counseling and psychotherapy: contemporary applications. New Jersey: Prentice Hall.

- Capuzzi, D& Gross, D.(2006).Counseling and psychotherapy: theories and interventions. New Jersey: Pretice Hall.

-Flanagan, J. Flanagan, R.(2004). Counseling and psychotherapy theories in context and practice. New Jersey: John wily & Sons.

- Fall, K.A & Holden, J & Miner-Marquis, A.(2004).Theoretical models of counseling and psychotherapy.New York: Brunner-Routledge.

- James, R.K & Gilliland, B.E.(2002).Theories and strategies in counseling and psychotherapy. London: Alley and Bacon.

Murdock, N.L.(2003). Theories of counseling and psychotherapy: a case approac . New Jersey: Prentice Hall.


تمرین مهارتها و فنون مشاوره

Counseling Skills and Training Practicum

تعداد واحدنظری:

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه مهارتهای عملی فنون مشاوره و تمرین آن در کلینیک مشاوره

رئوس مطالب:

1- تمرین فنون مصاحبه مشاوره‌ای شامل(شروع، تدوام، کشف و حل مشکل) در کلینیک مشاوره

2- شبیه سازی جلسات مشاوره‌ای در کلینیک مشاوره و تمرین فنون با حضور استاد درس 3- تمرین موارد اشاره شده در بند 1 حداقل با یک مورد بصورت کامل و کاربرد فنون مختلف به همراه ضبط و ارائه گزارش کامل

در این درس 16 جلسه عملی برگزاری میشود و جزئیات جلسات به شرح زیر است :

بخش اول :تمرین فنون مصاحبه مشاوره ای در کلاس شامل :

1- مهارتهای شروع و برقراری ارتباط

2- مهارتهای ارزیابی و تشخیص

3- مهارتهای انعکاس احساس و محتوا

4- مهارتهای قاب گیری و تعبیر وتفسیر

5- مهارتهای تدوین راهکارهای درمانی و حل مسئله

6- مهارتهای اقدام تسهیلی و کاهش مقاومت

بخش دوم : تمرین فنون مشاوره براساس نظریه ها شامل‌ :

1- فنون نظریه شناختی 6- فنون نظریه گشتالت درمانی

2- فنون نظریه رفتاری 7- فنون نظریه واقعیت درمانی

3- فنون نظریه روان تحلیلی 8- فنون نظریه تحلیل تبادلی

4- فنون نظریه روان شناسی فردی 9- فنون نظریه التقاطی

5- فنون نظریه مراجع � محوری 10- فنون نظریه پست مدرن

فنون مصاحبه ومشاوره از طریق شبیه سازی جلسات مشاوره با حضور استاد درس توسط دانشجو تمرین می شود . هر دانشجو موظف است حداقل با یک مورد فنون مختلف مصاحبه را تمرین کرده و گزارش آن را به استاد ارائه دهد . علاوه بر این دانشجو یک جلسه مشاوره بر اساس فنون یک نظریه بطور کامل انجام داده و گزارش آن بصورت فیلم و گزارش کتبی به استاد درس ارائه می شود .

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

**

منابع اصلی

منابع فارسی:

- آیوانز، د. (1383). مصاحبه مؤثربه روش گام به گام. (ترجمه س.ا. میرجعفری). تهران: انتشارات سمت.

- استورا، آ.(1379). هنر روان درمانی. (ترجمه آ. مفیدی).تهران: انتشارات قصه.

- اوتمر، ا. (1377). اصول مصاحبه بالینی برمبنای DSM-IV ، (ترجمه ح. آرزومندی). تهران: انتشارات ارجمند.

- پالمر، ا. و مکمیهان، گ. (1381). راهنمای سنجش مراجعین. (ترجمه س.ا. جلالی). تهران: انتشارات پادرا.

- گلدارد، د. (1377). مشاوره. ترجمه س. حسینیان. تهران: نشردیدار.

منابع لاتین:

-Burnard, P.(2002). Practical counseling and helping. London: Taylor and Francis.

- Corey, M.&. Corey, G.(1998). Becoming a helper; New york: Brooks/cole Publishing Company.

-Cross, M.(2002).Becoming a therapist. London: Routledge.

- Hammond, D.C.& Hepworth, D.H & Smith, V.G.(2002). Improving therapeutic communication: a guide for developing effective techniques. New york: Jossey- Bass(Wiely)

- Hill, C.E.(2004).Helping skills: facilitaing exploration, insight and action. New york: American Psychological Assocition(APA).

- Knapp, H.(2007).Therapeutic communication: developing professional skills. London: Sage publications.

-Voda,O.L.(1996).Communcation skills in helping relationship. New york: Brook/cole Publishing Company.


نظریه‌ها و روشهای مشاوره گروهی

Group Counseling: Theories and Methods

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت دانشجویان در زمینه انواع نظریه‌های مشاوره گروهی و کاربرد آنها در ایران ، مهارتهای رهبری گروه و کار با گرو ههای خاص

رئوس مطالب:

1- نحوه تشکیل و تداوم گروه2- افزایش مهارت برای ایجاد ساختار در گروههای مشاوره‌ای3- مهارتهای اساسی رهبری در گروههای درمانی4- چگونگی کار با موقعیت‌های مشکل زا در گروه 5- افزایش مهارت برای کار با مشکلات خاص گروه (عضو مقاوم، ساکت، منفی) 6- افزایش مهارت برای مشاوره گروهی با گروههای خاص(کودکان، نوجوانان، زوجین، معتادان، گروههای طلاق و سالمندان) 7- قواعد اخلاقی در مشاوره گروه 8- نظر یه های مشاوره گروهی (رون تحلیلی ، سایکودرام ،مراجع � محوری ، گشتا لت درمانی ،تحلیل رفتار متقابل ، واقعیت درمانی ، شناختی � رفتاری )

شرح واحد عملی:

1- تشکیل گروههای کوچک در کلاس و تجربه فرایندمشاوره گروهی2- تدوین چهارچوب اداره یک گروه با ساختار ، تشکیل و اداره گروه حداقل در شش جلسه به همراه گزارش کتبی و ارائه آن در کلاس 3- ساخت و رهبری یک جلسه مشاوره گروهی برای یکی از نظریه‌های مشاوره گروهی و ارائه آن در کلاس . جزئیات جلسات واحد عملی به شرح زیر است :

1- اجرا تکنیک های مرحله شروع و فنون یخ شکن

2- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه روان شناسی فردی

3- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه روان تحلیلی

4- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه مراحع محور

5- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه تحلیل تبادلی

6- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه سایکو درام (روان نمایشی)

7- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه وجود گرایی

8- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه معنا درمانی

9- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه واقعیت درمانی

10- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه رفتار درمانی

11- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه شناخت درمانی

12- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه گشتالت درمانی

13- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه التقاطی و ترکیبی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه


منابع اصلی

منابع فارسی

- ثنائی ذاکر، ب.(1379). رواندرمانی و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات چهر.

- جانگسما، آ. (2000). روان درمانی گروهی کاربردی. (ترجمه ن. توزنده جانی). تهران: رشد.

- کوری، ج. (1379). فنون مشاوره و رواندرمانی گروهی. (ترجمه ب. ثنائی). تهران: انتشارات بعثت.

- کوری، ج. (1382). روان درمانی گروهی. (ترجمه ف. بهاری). تهران: انتشارات روان.

منابع لاتین:

-Berg, R. C&. landreth, C.L&. Fall, K.A.(1998).Group counseling. British. Acce lerated Development.

- Corey, G.(2007).Theory and practice of group counseling. California: Brooks/Cole.

- Earley, J.(1999). Interactive group therapy.Philadelphi:, Brunner/Mazel.

- Jacobs, Ed .E.& Mason, R.L & Harvill,R.L. (2008).Group counseling: strategies and skills(6th ed). California: Brooks cale.

-Jacobs, E.D. Harvill, R.& Massan, R. L.(1994). Group counseling. California; Brook/cole publishing company.

- Paleg, K & Jongsma, A.E.(2005). The Group therapy treatment planner

(practice planners)(2 nded). New york: Wiley.

- Trotzer, J.P.(1999).The Counselor and the group: intergrating theory. London, Loylor & Francis.


 

نظریه‌ها و روشهای مشاوره شغلی

Career Counseling: Theories and Methods

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت عملی در زمینه کاربرد نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی

رئوس مطالب:

1- ارزیابی در مشاوره شغلی 2- طرحریزی شغلی و فنون مختلف آن 3- اطلاع رسانی شغلی و فنون مختلف آن

4- تحلیل نظریه‌های رشدی، شناختی، تصمیم گیری، روانکاوی و اجتماعی در مشاوره شغلی 5- مشاوره شغلی برای گروههای خاص(کودکان،نوجوانان، جوانان، زنان،افراد جویای کار، افرادشاغل به کار، افرد متقاضی تغییرشغل، خانواده‌های دوشغله، بازنشستگان، افراد معلول وبیماران روانی) 6- طرحریزی شغلی در سازمانهای مختلف(هلال احمر،بهزیستی، کمیته امداد، زندان) 7- مباحث پیشرفته در کارآفرینی 8- مباحث مهم در مشاوره شغلی(سازگاری شغلی-موفقیت شغلی - انگیزش شغلی- رضایت شغلی تعهد شغلی- دلبستگی شغلی)

شرح واحد عملی:

در واحد عملی که شانزده جلسه برگزار خواهد شد به شرح زیر قسمت های عملی درس تدریس می شود:

1- انجام مشاوره شغلی با پنج کیس توسط استاد و مشاهده توسط دانشجو همزمان بابحث و نتیجه گیری پیرامون آن

2- انجام مشاوره شغلی توسط هر دانشجو با حداقل دو کیس وارائه آن در کلاس و بحث و تبادل نظر پیرامون آن در کلاس

3- بازدید از اداره کار ، سازمانهای فنی و حرفه ایی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دانشجو برای استاد و بحث پیرامون این بازدید

4- مشاوره شغلی با پنج کیس توسط دانشجو و ارائه گزا رش کیس آن به استاد و ارائه بازخورد به دانشجو توسط استاد

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه


منابع اصلی

منابع فارسی:

- سوانسون، ج.(1381). نظریه‌های جدید مشاوره حرفه‌ای و کاربرد(یادگیری ازطریق مطالعات موردی). (ترجمه ر.موسوی).

تهران: اصلح.

- شفیع آبادی، ع. (1383). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- هیلی، چ (1975). مشاوره حرفه‌ای برای معلمان و مشاوران. (ترجمه ط. زندی پور). تهران: نشر نادی.

منابع لاتین:

- Amundson, N; Harris-Bowlsbey, J & Niles, S.G.(2004).Essential clements of career counseling processe and techniques. New Jersey: prentice Hall.

-Zunker,G.(2006).Career counseling: applied concepts of life planning: Southwest texas: Brooks/Cole.

- Seligman, L.(1994).Developmental career counseling and assessment. London: Sage pubications.

- Sharf, R.S.(2005). Applying career development theory in counseling. Australia: wadsworth pubishing.

- Stewart,W.(2000). An a-z of counseling theory and practice,4e: The Institute of Counseling,Nelson Tharnes, a Wolterskluwer Company.

- Sexton, D&Smilor, R. (1986). The art and science of entrepreneurship. Cambridge,

Mass: Ballinger.

-Zunker,V.G.(2006).Career counseling: a holistic approach. Australia. Wadworth publishing.


سنجش و ارزیابی در مشاوره شغلی

Assessment and Evaluation Career Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت دانشجویان در زمینه شیوه‌های آزمون سازی، سنجش و ارزیابی مشکلات و نیازهای حوزه مشاوره شغلی و کارآفرینی

رئوس مطالب:

1- نحوه ساخت و هنجاریابی آزمونها 2- شیوه‌های کمی و کیفی سنجش در حوزه مشاوره شغلی و کارآفرین 3- آزمون‌های روانشناختی رایج 4- آزمون‌های پیش از استخدام، حین انجام کار و انفصال از کار 5- تحلیل و گزارش نتایج آزمون

شرح واحد عملی:

در این درس 16 جلسه عملی برگزار می شود در این جلسات با دو هدف انجام می شود :1) تسلط عملی دانشجویان به ساخت و هنجاریابیهای آزمون ها 2) اجرای آزمون های روانی ، جزئیات جلسات به شرح زیر است :

1- ارائه حداقل ده آزمون معتبر به دانشجویان و بحث و تبادل نظر پیرامون شیوه ساخت این آزمون ها

2- ارائه خصیصه مورد سنجش توسط دانشجویان و بررسی سنجش پذیری آن در کلاس های بحث و تبادل نظر

3- انجام ده گام روان سنجی ساخت آزمون در کلاس توسط دانشجویان قرائت آنچه انجام شده استو بحث در مورد کار دانشجویان در کلاس

4- اجرای پنج آزمون روان شناختی در کلاس توسط استاد و مشاهده دانشجویان

5- اجرای آزمون های روانشناسی مهم توسط دانشجویان ضبط بر روی CD نمایش آن در کلاس و بحث و تبادل نظر پیرامون در مورد هر کلاس

6- توضیح ده آزمون روانی در کلاس اجرا توسط دانشجویان خارج از کلاس ضبط روی CD و نمایش آن در کلاس و بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی اجرا و نتیجه گیری از آن

7- ارائه گزارش کتبی اجرا ی آزمون ها و ساخت آزمون توسط دانشجو و تصحیح و ارائه بازخورد توسط استاد

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- سیف، ع.ا.(1384). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.

- شریفی، ح.(1375). اصول روان سنجی و روان آزمایی. تهران: رشد.

- هالند، ج. (1376). حرفه مناسب شما چیست؟. (ترجمه س. حسینیان و م. یزدی). تهران: کمال تربیت.

منابع لاتین:

- Bayne, R.(2004). Psychological types at work.United States: Thomson.

- Kline, P.(1993). The handbook of psychological testing. London: Routledg.

- Nathan, R. and Hillo, L.(2006).Career counseling. London: SAGE.

- Newland park Associates: (1991). Review of psychometric tests assessment in vocational training. Lei Cester: British Psychological Society.

- Osborn, D.S & Zunker, V.G.(2005). Using assessment results for career development. Australia: Wadsworth publishing.

- Peck., D.F. and Shapiro, C.C.(1990). Measuring human problems. New York: John. Wiley and Sons.

- Whiston, S.C.(2004).Principles and applications of assessment in counseling. Australia: Wadsworth.

رفتار سازمانی پیشرفته

Organizational Behavior in Career Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه ساختار فرایندهای روانشناختی، پویایی اجتماعی و نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای در سازمانها

رئوس مطالب:

1- سیرتاریخی تفکر سازمانی2- نظریه‌های سازمانی3- مفاهیم اساسی در رفتار سازمانی(انگیزش، رهبری، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، تغییرسازمانی، تعارض سازمانی و تصمیم گیری)4- روشها و فنون مشاوره در سازمانها 5- ارتباط بین رفتارهای سازمانی و مشاوره شغلی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- ریجو، ر. (1383). زمینه روان شناسی صنعتی-سازمانی. (ترجمه د. حسین زاده و همکاران). تهران: انتشارات مازیار.

- هرسی، ی و بلانچارد، ک. (1380). مدیریت رفتارسازمانی. (ترجمه ع. علاقه بند). تهران: انتشارات امیرکبیر.

منابع لاتین:

- George, J & Jones, G.(2007). Understanding and managing organizational behavior. New Jersey: Prentice Hall.

- Hersey, P.H., Blanchard, K.H & Johnson, D.E.(2007).Managment of organizational behavior. New Jersey: Prentice Hall.

- Hirsch, w. and Jackson, C.(2004). Managing careers in large organizations. London: NICEC.

- Jackson, C.(1990).Career counseling in organization: Theway Forward. IMS Report 198. Brighton: Institute of Employment Studies.

- Kinicki, A & Kreitner, R. (2007). Organizational behavior.key concepts, skills&Best practices. New york: Mc Graw-Hill/Irwin.

- Kreitner, R & Kinicki, A.(2007). Organizational behavior. New york: Mc Graw-Hill/Irwin.

- Nathan, R. & Hill, L.(2006). Career counseling. London. SAGE.

- Pattanayak, B.(2005). Human resource management. New Delhi: Prentice/Hall of India.

-Robbins, S.P & Judg, T.(2007).Essentials of organizational behavior. New Jersey: Prentice Hall.


 

کارورزی در مشاوره شغلی

Practicum In Career Counseling

تعداد واحدنظری:

تعداد واحدعملی: 2

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

کسب تجربه و ورزیدگی در به کارگیری دانش و فنون برنامه ریزی، اجرا و هدایت مشاوره شغلی(قبل و بعد از استخدام) و کارآفرینی

رئوس مطالب:

دانشجو موظف است : (1) در دو جلسه توجیهی که توسط استاد تشکیل می‌شود شرکت کند و با نحوه کار در مراکز مشاوره شغلی آشنا شود. (2) به مدت دو هفته اول و حداقل 16 ساعت به مراکز مختلف مشاوره شغلی و مشاوره کاریابی مراجعه کرده و گزارشی از نحوه فعالیت در این مراکز تهیه و به استاد تحویل دهد تا استاد پس از ارزیابی گزارش، مجوز حضور دانشجو در مراکز مشاوره شغلی را صادر کند. (3) به مدت یکماه و حداقل 32 ساعت در یک مرکز مشاوره شغلی که توسط استاد تعیین می‌شود به مشاهده فعالیتها و جلسات مشاوره پرداخته گزارشی از این مشاهده به استاد درس ارائه دهد. (4) درحین انجام فعالیت بند 2و3 حداقل در سه جلسه کنفرانس موردی شغلی که با حضور استاد و در اتاق آینه یک طرفه انجام می‌شود حضور یابد و گزارش تحلیلی و انتقادی جلسات مذکور را به استاد درس ارائه دهد. (5) به مدت یکماه و حداقل 32 ساعت به مشاوره پیش از استخدام بپردازد و انواع آزمونهای مربوط را اجراکند و گزارش کتبی آن را همراه با حداقل یک فیلم از یک جلسه مشاوره به استاد درس ارائه دهد. (6) به مدت یکماه و حداقل 32 ساعت به مشاوره حین استخدام بپردازد و انواع آزمونهای مربوط را اجراکند و گزارش کتبی آن را همراه با حداقل یک فیلم از یک جلسه مشاوره به استاد درس ارائه دهد. (7) به مدت یکماه و حداقل 24 ساعت با حضور در یک مرکز کارآفرینی یک دوره آموزش کارآفرینی را طی کرده و گزارشی از این آموزش برای استاد درس ارائه کند

استاد موظف است: در همه مراحل ضمن مطالعه گزارش دانشجویان، اصلاح آن، ارائه بازخورد به دانشجویان و در صورت نیاز جلسات ویژه‌ای برای رفع اشکال دانشجویان برگزار کند.

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

**

آسیب شناسی روانی پیشرفته

Advanced Psychopathology

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه علل و انواع اختلالات روانی طبق آخرین ویرایش: ICD و DSM

ICD(International classification of mental disorders)

DSM(Diagnosis and statistical manual of mental disorder)

رئوس مطالب:

الف- نشانه شناسی پیشرفته انواع اختلالات هفده طبقه DSM-IV

{شامل: (1)اختلالاتی که نخستین بار در دوران شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می‌شوند. (2) دلیریوم، دمانس و سایراختلالات ادراکی (3) اختلالات روانی به علت یک وضعیت کلی طبی (4) اختلال وابسته به مصرف مواد (5) اسکیزوفرنی و دیگر اختلالات سایکوتیک (6) اختلالات خلقی (7) اختلالات اضطرابی (8) اختلالات شبه جسمی (9) اختلالات ساختگی (10) اختلالات تجزیه‌ای (11) اختلالات جنسی و هویت جنسی (12) اختلالات غذا خوردن (13) اختلالات خواب (14) اختلال کنترل تکانه (15) اختلال انطباقی (16) اختلال شخصیت (17) سایر حالات بالینی که ممکن است مرکز توجه بالینی قرار گیرند } ب- شناخت انواع اختلالات روانی با توجه به سیستم ICD ج- مقایسه سیستم های تشخیصی و طبقه بندی DSM و ICD .

شرح واحد عملی:

حداقل دو بازدید از بیمارستانهای روانی و مصاحبه با بیماران روانی.

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- آزاد، ح. (1382). آسیب شناسی روانی 1 . تهران: انتشارات پاژنگ.

- آزاد، ح. (1382). آسیب شناسی روانی 2 . تهران: انتشارات پاژنگ.

- انجمن روان پزشکی آمریکا.(1384). متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. (ترجمه م.ر. نیکخو و ه. آوادایس یانس). تهران: انتشارات سخن.

منابع لاتین:

- American Psychiatric Association.(1994).Diagnostic and statistial manual of mental disorders.(4 th ed,rev.) Washington, DC: Author.

- Davison, G.C. and Neal, J.M.(2001). Abnormal psychology (8th ed). New york: John willey and Sons.

- Kaslow, F.W.(Ed).(1996). Handbook of relational diagnosis and dysfunctional family patterns. New york: Guilford.

- Kaplan, H.L.,(2003). Comperhensive textbook of psychiatry. Boltimer- Williams.Swiking.

- Michael.H., Ebert, P. Hoosen, T.(2000). Current diagnosis and treatment in psychiatry. Mcgrow Hill.

- Hersen, M., Turner, S.M & Beidel, D.C.(2007). Adult psychology and diagnosis. New york: Wiley.

- Heffernan, K., Mash, E.J. Barkley, R.A & Fletcher, J.(2002).Child psychopathology. New york: Guilford press.

آسیب شناسی ازدواج و خانواده

Marriage and Family Pathology

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و توانایی دانشجویان در زمینه شناخت علل و انواع آسیب‌ها ومشکلات ازدواج و خانواده

رئوس مطالب:

1- بررسی مدل‌های آسیب شناسی ازدواج و خانواده 2- بررسی انواع آسیب‌های ازدواج قبل از انتخاب همسر

3- بررسی آسیب‌های ازدواج بعد از انتخاب همسر 4- بررسی انواع آسیب‌های خانواده

5- بررسی نشانه‌‌ها و علائم مشکلات ازدواج 6- معرفی نشانه‌‌ و علائم مشکلات خانواده 7- بررسی آسیب شناسی ازدواج در ایران 8- بررسی آسیب شناسی خانواده در ایران

9- بررسی مدل‌های علّی آسیب شناسی(فشارهای زمینه‌ای، افقی و عمودی) ازدواج و خانواده در ایران

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- بارکر، ف. (1375) خانواده درمانی پایه.( ترجمه ز. دهقانی/ ا. دهقانی). تهران: انتشارات رشد.

- پاک نژاد ، رضا . (1368) ازدواج ،مکتب انسان سازی. نشر یاسر

- رئوفی راد، م . (1381) راز پیمان تا پیوند ،سیری در فرآیندی ازدواج جوانان . موسسه فرهنگی انتشاراتی ایل‌آرمان(گنبد کاووس)

- زمانی،، م. (1370). راه پیروزی بر مشکلات پیمان زناشویی. نشر فاطمه الزهرا (س)(قم)

- سالاری فر، م.ر. (1381). مرزها در خانواده از دیدگاه اسلام و مکتب ساخت نگر . فصلنامه حوزه و دانشگاه

-صفائیان، ر . (1378 ). جوانان و عبور از بحران های ازدواج . نشر مداد

- عبد الرحمن ،م. ح . (1382). موفقیت در ازدواج. نشر احسان

- گلادینگ، س.(1382) . خانواده درمانی، تاریخچه، نظریه وکاربرد. (ترجمه ف. بهاری و همکاران). تهران: انتشارات تزکیه

- هیلی، ج. (1381). روان درمانی خانواده. ( ترجمه ب.ثنایی). تهران: انتشارات امیرکبیر.

منابع لاتین:

- Dominian, J.(1980). Marital pathology. Guilford press.

- Hudson, J & Rapee, R.(2005). Psychopathology and the family. London: Elsevier scicence.

- L' Abate, L. (2005). Family psychothology: the relational roots of

dysfunctional behavior. Guilford Press.

- Walsh, F.(2002). Normal family processes. New York: The Guilford pr

آسیب شناسی شغلی

Career Pathology

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه علل و انواع آسیب‌ها ومشکلات شغلی، قبل و بعد از انتخاب شغل

رئوس مطالب:

1- مدل‌های آسیب شناسی شغلی 2- انواع آسیب‌های شغلی قبل از انتخاب شغل

3- انواع آسیب‌های شغلی بعد از انتخاب شغل 4- نشانه‌‌شناسی مشکلات شغلی

5- آشنایی با مدل‌های علّی آسیب شناسی شغلی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- سوکی نیک، د. و همکاران.(1383). برنامه آمادگی شغلی. (ترجمه م. فرخی). تهران: انتشارات رشد.

- فلچر، ب.(1381). کار، فشارروانی، بیماری و امید به زندگی. (ترجمه ا. نوری و ع.ع. پورخاقان). اصفهان:

انتشارات دانشگاه اصفهان

منابع لاتین:

- Amundson, N; Harris-Bowlsbey, J & Niles, S.G.(2004). Essential elements of career counseling processes and techniques. New Jersey: prentice Hall.

- Holling worth, H.L.(2007). Vocational psychology, its problems and methods: with a chapter on vocational attitudes of women. London: kessinger pulishing.

- liptak, J.J.(2001).Treatment planning in career counseling. Belmont, CA: wads wothy Thomson learning.

- Rounds, J.B. Tinsley, H.E.A.(1984).Diagnosis and treatment of vocational problem. In S.D. Brown and R.W. Lent(eds).Handbook of counseling psychology

(pp.137-177). New York: Wiley.

هدایت ومشورت دراسلام

Guaidance and Counsultation in Islam

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه الگوها، رویکردها و روشهای هدایت، مشاوره و مشورت در اسلام

رئوس مطالب:

1- تعریف و اهداف هدایت در اسلام 2- انواع هدایت در اسلام3- الگوهای هدایت در اسلام 4- تفاوت مشاوره و مشورت در اسلام 5- رویکردهای مشاوره در اسلام 6- فنون مشاوره در اسلام، روشها و مهارتهای مشورتی در اسلام7- ویژگیهای مشاوره در اسلام

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه


منابع اصلی

منابع فارسی:

- استادی، ر. (1360). شورائی در قرآن و حدیث. قم: انتشارات هجرت.

- اعرافی ، ع. (1377 ).آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن. جلد اول. قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

- حسینی، ع. (1379 ). تعلیم و تربیت اسلامی ، مبانی ،منابع و اصول. تهران: پژوهشگاه اسلامی و مطالعات فرهنگی

- حسینی، م. (1364). مشاوره و راهنمایی در تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

- حجتی ،م. ب . آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

- فقیهی، ع. (1376). مشاوره در آیینه علم ودین. قم: انتشارات اسلامی.

- مظلومی، ر. (1363). شورایی اسلامی. تهران: نشر آفاق.

نرم افزار های آموزش و سنجش در مشاوره

Teaching and Assessment Softwares in Counseling

تعداد واحدنظری: 1

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

- توسعه مهارت دانشجویان در زمینه کاربرد نرم افزارهای رایج مشاوره و استفاده از سایت‌های اطلاع رسانی و مجلات

الکترونیکی در مشاوره

رئوس مطالب:

(1) نحوه استفاده از نرم افزارهای مربوط به(هوش، شخصیت، رغبت، استعداد، نگرش، انواع اختلالات روانی، خانواده و ازدواج، مهارتهای تحصیلی، مهارتهای شغلی، روشهای درمانی و مشاوره‌ای، سیستم های تشخیصی و طبقه بندی بین المللی اختلالات روانی)

(2) استفاده از سایتهای اینترنتی مربوط به مشاوره

شرح واحد عملی:

در هریک از موارد فوق دانشجو با استفاده از نمونه‌های فرضی و واقعی اطلاعات را وارد و تحلیل نماید

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- بریس، س، کمپ، ر و سنلگار، ر. (1382). تحلیل داده‌های روان شناسی. (ترجمه خ. علی‌آبادی و ع. صمدی). تهران: نشر روان.

- مولوی، ح.(1386). راهنمای عملی SPSS- 13-14 در علوم رفتاری. اصفهان: انتشارات پویش اندیشه.

- نرم افزارهای رایانه ای در زمینه آزمون های هوش، شخصیت، رغبت، استعداد، نگرش، انواع اختلالات روانی، خانواده و ازدواج،

مهارتهای تحصیلی، مهارتهای شغلی، روشهای درمانی مشاوره‌ای و سیستم‌های تشخیصی و طبقه بندی بین المللی

اختلالات روانی.

منابع لاتین:

- Coakes, S.J & Steed, L.G.(2001). SPSS.analysis without anguish: version 10.0 for windows. NewYork: Wiley.


کاربرد روشهای شناختی- رفتاری درمشاوره

Application of Cognitive-Behavioral Approaches in Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

افزایش دانش و مهارت دانشجویان در زمینه روش و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره

رئوس مطالب:

(1) ماهیت روشها و فنون شناختی- رفتاری (2) نظریه‌های شناختی- رفتاری (3) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره خانواده(4) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره ازدواج (5) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره تحصیلی (6) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره شغلی (7) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره توان بخشی (8) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره فردی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- احمدی ابهری ،علی. (1376 ). نقش ایمان و اعتقاد مذهبی در درمان بیمار ها. فصلنامه اندیشه و رفتار سال سوم ضمیمه ش 9،10

- برنشتاین، ف و برنشتاین، م. (1384). زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری-ارتباطی. (ترجمه س.ح. پورعابدی نائینی و

غلامرضا منشی). تهران: رشد.

- بک برن، ا. و دیویدسون، ک.(1374). شناخت درمانی افسردگی و اضطراب. (ترجمه ح.توزنده جانی). مشهد:

انتشارات آستان قدس رضوی.

- بک، ج.(1380). راهنمای گام به گام شناخت درمانی. (ترجمه ا. دوراهکی و م.ر. عابدی). اصفهان: گلهای محمدی.

- پاول، جی و انریت، ت.(1377). فشار روانی و اضطراب و راههای مقابله با آن.(ترجمه ع. بخشی پور و ح. صبوری مقدم). مشهد:

انتشارات آستان قدس رضوی.

- حق جو ،م. ح . (1373 ). افسردگی(زمینه ،پیشگیری ودرمان) در مکتب قرآن و عترت علیهم السلام . تهران :جواهریان

- طاهری نخست ،ح. ر . (1380 ). مشاوره ازدواج ،رویکرد وظیفه مدار . نشر سازمان بهزیستی کشور ،معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

- کلارک، د. و فربورن، ک. (1380). دانش و روشهای کاربردی رفتاردرمانی شناختی( جلد 1 و 2) (ترجمه ح. کاویانی).

تهران: انتشارات فارس.

- هاوتون، ک. کلارک، ک. (1380). رفتاردرمانی شناختی: راهنمایی کاربردی در درمان اختلالهای روانی(جلد 1 و 2).

(ترجمه ح.ا. قاسم زاده). تهران: ارجمند.

منابع لاتین:

- Beck, A.T. and Emery, G. (1985). Anxitey disorders and phobias: cognitive prespective. New york: Basic books.

- Corsini.R.J. and wedding, D.(2000). Current psychotherapies. Itasca, IL: Peacok


 

متون تخصصی به زبان انگلیسی

English for the Students of Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

افزایش دانش و مهارت دانشجویان در زمینه استفاده از متون مشاوره به زبان انگلیسی

رئوس مطالب:

انتخاب متون مربوط به نظریه‌های مشاوره (خانواده، شغلی و تحصیلی) و کاربرد آن

R دانشجو موظف است بجز مطالب تدریس شده؛ متونی را با نظر استاد انتخاب و پس از ترجمه، ارائه نماید.

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع لاتین:

- Anthony, W. Jeohen, M., Farka, M. and Gagne, C.(2002). Psychiatric rehabilitation. Boston: Boston University Center for Psychatric Rehabilition.

-Nichols, M.P & Schwartz, R.C.(2008). The essntials of family therapy(4th ed).

London: Allyn and Bacon.

- Snyder, D.K.& Whisman, M.A (2003). Treating difficult couples. New york:

Guilford Press.

- Trotzer, J.P.(1999).The counselor and the group, intergrating theory. London, Loylor & Francis.

-Zunker,G.(2006).Career counseling: applied concepts of life planning: Southwest

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1391/11/05
تعداد بازدید:
6728
Powered by DorsaPortal