۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
مشاوره

پفهرست درسهای اصلی (مشترک) مشاوره خانواده (جمع واحد ها 12) مقطع ارشد

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

آمار استنباطی پیشرفته

2

--

اصلی

23349101

2

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

2

--

اصلی

23349102

3

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

--

1

اصلی

23349103

4

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری

2

--

اصلی

23349104

5

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری

--

1

اصلی

23349105

6

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

3

--

اصلی

23349108

7

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه

--

1

اصلی

23349109


جمع

9

3درسهای تخصصی گرایش مشاوره خانواده (جمع واحدها 12) مقطع ارشد

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

مشاوره زناشویی

2

---

تخصصی

23341301

2

کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج

---

2

تخصصی

23341303

3

آسیب شناسی ازدواج و خانواده

2

--

تخصصی

23341304

4

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

2

--

تخصصی

23341305

5

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

--

1

تخصصی

23341306

6

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و زناشویی

2

--

تخصصی

23341307

7

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و زناشویی

--

1

تخصصی

23341308

8

پایان نامه

4

تخصصی

23341309

درسهای اختیاری مشاوره خانواده مقطع ارشد

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

آشنایی با نرم افزارهای پیشرفته رایانه ای درمشاوره

--

2

اختیاری

23349401

2

آسیب شناسی روانی پیشرفته

2

--

اختیاری

23349402

3

هدایت و مشورت در اسلام

2

--

اختیاری

23349403

4

کاربرد روشهای شناختی- رفتاری در مشاوره

2

--

اختیاری

23349404

5

متون تخصصی به زبان انگلیسی

2

--

اختیاری

23349405


جمع

8

2
 

آمار استنباطی پیشرفته

Advanced Inferential Statistics

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت دانشجویان در زمینه انواع روشهای آماری آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری

رئوس مطالب:

(1) مدلهای طبقه بندی داده های آماری و معرفی آزمونهای مرتبط با آنها (2) شیوه های ورود به اطلاعات نرم افزارهای آماری رایانه‌ای(خصوصاً آخرین نسخه SPSS) (3) کاربرد آزمونهای پارامتریک (تحلیل واریانس دوعاملی، تحلیل واریانس چندعاملی، تحلیل کوواریانس، تحلیل مانوا، رگرسیون ساده و چندمتغیره) (4) کاربرد آزمونهای غیرپارامتریک(ویلکاکسون، مجذورخی چندمتغیره، کولموگروف- اسمیرونف، کروسکال والیس) (5) کاربرد آزمونهای پیشین(آزمون لوین و باکس) (6) کاربرد آزمونهای تعقیبی(LSD، شفه و توکی) (7) استفاده ازنرم آفزارهای آماری (خصوصاً SPSS) در تحلیل های فوق

شرح واحد عملی:

دانشجو حداقل با 5 نمونه فرضی در زمینه ورود داده ها به SPSS و تحلیل داده ها مهارت پیدا کند

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- حسینی، ی. (1382) . آمار ناپارامتریک، روش تحقیق و نرم افزار SPSS. تهران: انتشارات علامه طباطبایی.

- شریفی، ح.پ و زندی پور، ج.(1382). روشهای آماری در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.

- فرگوسن، ج.ا. و تاکانه، ی. (1384). تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. (ترجمه ع.دلاور و س.نقشبندی).

تهران: انتشارات ارسباران

- گلاس، ج. و. واستانلی، ج. سی (1368). روشهای آماری در تعلیم و تربیت و روانشناسی. (ترجمه م. اسفندیاری و

ج. عابدی). تهران: مرکزنشردانشگاهی.

منابع لاتین:

- Arminger, G., Clogg. C & Sobel, M.E.(1995). Handbook of statistical modeling for the social and behavioral sciences, New York: Plenum.

- Hawell, D.C.(1997). Statistical methods for psychology. Boston: PWS-Kent Publishing Company.

- Coakes, S.J & Steed, L.G.(2001).SPSS.analysis without anguish.NewYork: Wiley.

- Gravetter, F.J & Wallnau,L.B.(2006).Statistics the behavioral science. Australia: Wadsworth publishing.

- Gravetter, F.J & Wallnau,L.B.(2007).Essentials of statistics for the behavioral science. Australia: Wadsworth publishing.

- Stevens, J.(1996). Applied multivariate statistics for the social sciences.(3rd edn),

Hillsdale, NJ: Lawren ce Erlbauman.

- Welkowitz, J. Cohen, B.H & Eween, R.B.(2006). Introductory statistics for the behavioral science. New York: Wiley.

روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم رفتاری

Advanced research Methods in Behavioral Sciences

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و تسلط بر طرحهای تحقیق، روشهای جستجو در بانکهای اطلاعاتی، تدوین یک طرح پیشنهادی تحقیق و نگارش گزارش تحقیق

رئوس مطالب:

(1) شیوه های پیشرفته مسئله یابی در علوم رفتاری (2) شیوه های جستجو در بانکهای اطلاعاتی و مجلات الکترونیک (3) انواع طرحهای کمی و کیفی پژوهش (4) روشهای پیشرفته نمونه گیری (5) ابزارهای مناسب پژوهش و تحلیل و نقد آن (6) تشخیص و کاربرد روش آماری مناسب برای طرحهای مختلف پژوهش (7) نگارش گزارش تحقیق به شکل مقاله فارسی و شیوه تدوین پایان نامه

شرح واحد عملی:

در این واحد استاد باید ضمن حضور در کلاس درس گامهای زیر را به صورت عملی به دانشجویان آموزش دهد :

1- مسئله یابی به شکل عملی توسط دانشجو با نظارت استاد

2- جستجو در منابع تحقیق الکترونیکی مهم مرتبط با علوم رفتاری و یافتن مقالات فارسی و لاتین مرتبط بامسئله و تدوین پیشینه پژوهش

3- مواجه شدن با موضوعات مختلف رشته مشاوره بر اساس تحلیل فارسی و لاتین

4- تعیین متغیر های اصلی پژوهش وارائه تعاریف سازه ای وعملیاتی

5- تدوین اهداف و فرضیه ها

6- تدوین روش تحقیق مناسب همراه با تیبین جامعه ،نمونه ، روش نمونه گیری ،ابزار های اندازه گیری

7- انتخاب شیوه تحلیل مناسب اطلاعات

8- ارائه طرح پژوهش به شکل پروپزال

9- نقد پنج گزارش تحقیق به شکل پایان نامه و مقاله

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- شریفی، ح.پ. و شریفی، ن.(1380). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.

- فراهانی، ح. و عریضی، ح.(1384). روشهای پیشرفته پژوهش در علوم انسانی. اصفهان: جهاددانشگاهی.

- کرینجر، ف.ان.(1380).مبانی پژوهش در علوم رفتاری{جلد 1 و2 }. (ترجمه ح.پ. شریفی و ج. نجفی زند).تهران:انتشارات آوای نور.

- گال، م. بورگ، و. و.گال، ج. (1384). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی(جلد1و2). (ترجمه ا.ر. نصر و همکاران). تهران: انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

- مارشال، ک و راس‌من، گ.چ.(1381). روش تحقیق کیفی. ترجمه ع.پارسائیان و س.م.اعرابی.تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.

- هومن، ح.(1380). تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات پارسا.

منابع لاتین:

- Barker, C & Pistrang, N & Elliontt, R.(2002). Research methods in clinical psychology: an introduction for students and practitioners. New York: Wiley

- Giles, D, C. (2002). Advanced research methods in psychology. NewYork: Routledge. - Kerlinger, F.& Howard, B.(2000). Foundations of behavioral research. 4 th edi. New York: Harcourt, Inc.

- Mcleod, J.(2001).Qualitative research in counseling and psychotherapy. London: Sagepub.


 

نظریه‌های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

Advanced Counseling and Psychotherapy Theories

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

بررسی و مطالعه تطبیقی و انتقادی نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی به منظور دستیابی به یک نظریه شخصی توسط دانشجویان

رئوس مطالب:

(1) وضعیت موجود نظریه های مشاوره و روان درمانی در جهان (2) بررسی نظریه‌های جدید مشاوره و روان درمانی (3) مقایسه تحلیلی نظریه‌های مختلف مشاوره و روان درمانی (4) تدوین یک نظریه شخصی مشاوره و رواندرمانی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- پروچاسکا، ج. (1381). نظریه‌های رواندرمانی. (ترجمه ی. سیدمحمدی). تهران: انتشارات رشد.

- جرج، ر.ل. و کریستیانی، ت. اس.(1383). روانشناسی مشاوره: نظریه‌ها، اهداف و فرایندهای مشاوره و روان درمانگری.

(ترجمه ر. فلاحی و م. حاجیلو). تهران: انتشارات رشد.

- ساعتچی، م. (1379).نظریه‌های مشاوره و رواندرمانی. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.

- شارف، ر. (1381). نظریه‌های رواندرمانی و مشاوره.(ترجمه م.فیروزبخت). تهران: خدمات فرهنگی رسا.

- کرمی، ج.(1385).نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. (ترجمه ی. سیدمحمدی). تهران: انتشارات ارسباران.

منابع لاتین:

- Archer, J.J & Mc Carthy. C.J.(2006).Theories of counseling and psychotherapy: contemporary applications. New Jersey: Prentice Hall.

- Capuzzi, D& Gross, D.(2006).Counseling and psychotherapy: theories and interventions. New Jersey: Pretice Hall.

-Flanagan, J. Flanagan, R.(2004). Counseling and psychotherapy theories in context and practice. New Jersey: John wily & Sons.

- Fall, K.A & Holden, J & Miner-Marquis, A.(2004).Theoretical models of counseling and psychotherapy.New York: Brunner-Routledge.

- James, R.K & Gilliland, B.E.(2002).Theories and strategies in counseling and psychotherapy. London: Alley and Bacon.

Murdock, N.L.(2003). Theories of counseling and psychotherapy: a case approach. New Jersey: Prentice Hall.


تمرین مهارتها و فنون مشاوره

Counseling Skills and Training Practicum

تعداد واحدنظری:

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه مهارتهای عملی فنون مشاوره و تمرین آن در کلینیک مشاوره

رئوس مطالب:

1- تمرین فنون مصاحبه مشاوره‌ای شامل(شروع، تدوام، کشف و حل مشکل) در کلینیک مشاوره

2- شبیه سازی جلسات مشاوره‌ای در کلینیک مشاوره و تمرین فنون با حضور استاد درس 3- تمرین موارد اشاره شده در بند 1 حداقل با یک مورد بصورت کامل و کاربرد فنون مختلف به همراه ضبط و ارائه گزارش کامل

در این درس 16 جلسه عملی برگزاری میشود و جزئیات جلسات به شرح زیر است :

بخش اول :تمرین فنون مصاحبه مشاوره ای در کلاس شامل :

1- مهارتهای شروع و برقراری ارتباط

2- مهارتهای ارزیابی و تشخیص

3- مهارتهای انعکاس احساس و محتوا

4- مهارتهای قاب گیری و تعبیر وتفسیر

5- مهارتهای تدوین راهکارهای درمانی و حل مسئله

6- مهارتهای اقدام تسهیلی و کاهش مقاومت

بخش دوم : تمرین فنون مشاوره براساس نظریه ها شامل‌ :

1- فنون نظریه شناختی 6- فنون نظریه گشتالت درمانی

2- فنون نظریه رفتاری 7- فنون نظریه واقعیت درمانی

3- فنون نظریه روان تحلیلی 8- فنون نظریه تحلیل تبادلی

4- فنون نظریه روان شناسی فردی 9- فنون نظریه التقاطی

5- فنون نظریه مراجع � محوری 10- فنون نظریه پست مدرن

فنون مصاحبه ومشاوره از طریق شبیه سازی جلسات مشاوره با حضور استاد درس توسط دانشجو تمرین می شود . هر دانشجو موظف است حداقل با یک مورد فنون مختلف مصاحبه را تمرین کرده و گزارش آن را به استاد ارائه دهد . علاوه بر این دانشجو یک جلسه مشاوره بر اساس فنون یک نظریه بطور کامل انجام داده و گزارش آن بصورت فیلم و گزارش کتبی به استاد درس ارائه می شود .

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

**

منابع اصلی

منابع فارسی:

- آیوانز، د. (1383). مصاحبه مؤثربه روش گام به گام. (ترجمه س.ا. میرجعفری). تهران: انتشارات سمت.

- استورا، آ.(1379). هنر روان درمانی. (ترجمه آ. مفیدی).تهران: انتشارات قصه.

- اوتمر، ا. (1377). اصول مصاحبه بالینی برمبنای DSM-IV ، (ترجمه ح. آرزومندی). تهران: انتشارات ارجمند.

- پالمر، ا. و مکمیهان، گ. (1381). راهنمای سنجش مراجعین. (ترجمه س.ا. جلالی). تهران: انتشارات پادرا.

- گلدارد، د. (1377). مشاوره. ترجمه س. حسینیان. تهران: نشردیدار.

منابع لاتین:

-Burnard, P.(2002). Practical counseling and helping. London: Taylor and Francis.

- Corey, M.&. Corey, G.(1998). Becoming a helper; New york: Brooks/cole Publishing Company.

-Cross, M.(2002).Becoming a therapist. London: Routledge.

- Hammond, D.C.& Hepworth, D.H & Smith, V.G.(2002). Improving therapeutic communication: a guide for developing effective techniques. New york: Jossey- Bass(Wiely)

- Hill, C.E.(2004).Helping skills: facilitaing exploration, insight and action. New york: American Psychological Assocition(APA).

- Knapp, H.(2007).Therapeutic communication: developing professional skills. London: Sage publications.

-Voda,O.L.(1996).Communcation skills in helping relationship. New york: Brook/cole Publishing Company.

نظریه‌ها و روشهای مشاوره گروهی

Group Counseling: Theories and Methods

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اصلی(مشترک)

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت دانشجویان در زمینه انواع نظریه‌های مشاوره گروهی و کاربرد آنها در ایران ، مهارتهای رهبری گروه و کار با گرو ههای خاص

رئوس مطالب:

1- نحوه تشکیل و تداوم گروه2- افزایش مهارت برای ایجاد ساختار در گروههای مشاوره‌ای3- مهارتهای اساسی رهبری در گروههای درمانی4- چگونگی کار با موقعیت‌های مشکل زا در گروه 5- افزایش مهارت برای کار با مشکلات خاص گروه (عضو مقاوم، ساکت، منفی) 6- افزایش مهارت برای مشاوره گروهی با گروههای خاص(کودکان، نوجوانان، زوجین، معتادان، گروههای طلاق و سالمندان) 7- قواعد اخلاقی در مشاوره گروه 8- نظر یه های مشاوره گروهی (رون تحلیلی ، سایکودرام ،مراجع � محوری ، گشتا لت درمانی ،تحلیل رفتار متقابل ، واقعیت درمانی ، شناختی � رفتاری )

شرح واحد عملی:

1- تشکیل گروههای کوچک در کلاس و تجربه فرایندمشاوره گروهی2- تدوین چهارچوب اداره یک گروه با ساختار ، تشکیل و اداره گروه حداقل در شش جلسه به همراه گزارش کتبی و ارائه آن در کلاس 3- ساخت و رهبری یک جلسه مشاوره گروهی برای یکی از نظریه‌های مشاوره گروهی و ارائه آن در کلاس . جزئیات جلسات واحد عملی به شرح زیر است :

1- اجرا تکنیک های مرحله شروع و فنون یخ شکن

2- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه روان شناسی فردی

3- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه روان تحلیلی

4- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه مراحع محوری

5- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه تحلیل تبادلی

6- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه سایکو درام (روان نمایشی)

7- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه وجود گرایی

8- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه معنا درمانی

9- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه واقعیت درمانی

10- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه رفتار درمانی

11- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه شناخت درمانی

12- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه گشتالت درمانی

13- اجرا تکنیک های گروه درمانی مبنی بر نظریه التقاطی و ترکیبی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه


منابع اصلی

منابع فارسی

- ثنائی ذاکر، ب.(1379). رواندرمانی و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات چهر.

- جانگسما، آ. (2000). روان درمانی گروهی کاربردی. (ترجمه ن. توزنده جانی). تهران: رشد.

- کوری، ج. (1379). فنون مشاوره و رواندرمانی گروهی. (ترجمه ب. ثنائی). تهران: انتشارات بعثت.

- کوری، ج. (1382). روان درمانی گروهی. (ترجمه ف. بهاری). تهران: انتشارات روان.

منابع لاتین:

-Berg, R. C&. landreth, C.L&. Fall, K.A.(1998).Group counseling. British. Acce lerated Development.

- Corey, G.(2007).Theory and practice of group counseling. California: Brooks/Cole.

- Earley, J.(1999). Interactive group therapy.Philadelphi:, Brunner/Mazel.

- Jacobs, Ed .E.& Mason, R.L & Harvill,R.L. (2008).Group counseling: strategies and skills(6th ed). California: Brooks cale.

-Jacobs, E.D. Harvill, R.& Massan, R. L.(1994). Group counseling. California; Brook/cole publishing company.

- Paleg, K & Jongsma, A.E.(2005). The Group therapy treatment planner

(practice planners)(2 nded). New york: Wiley.

- Trotzer, J.P.(1999).The Counselor and the group: intergrating theory. London, Loylor & Francis.


 

نظریه‌ها و روشهای مشاوره خانواده

Family counseling: Theories and Techniques

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس:تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت در زمینه مشاوره خانواده

رئوس مطالب:

(1) مفاهیم اساسی در مشاوره خانواده(سیبرنتیک اولیه و ثانویه، بن بست مضاعف، مرزها، دید نهادی و سیستمی، سلسله مراتب قدرت)

(2) نظریه‌های مشاوره خانواده(روان پویشی، بوئن، ساختاری، استراتژیک، میلان، رفتاری-شناختی) (3) فنون پیشرفته مشاوره خانواده

شرح واحد عملی:

1- مشاهده حداقل پنج جلسه خانواده درمانی و تحلیل و ارائه گزارش 2- شبیه سازی مشکلات خانوادگی و ارائه پیشنهاد در جهت حل این مشکلات 3- تحلیل حداقل دو مورد مشاوره خانواده باکمک استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- استریت، ا. (1376). مشاوره خانواده. (ترجمه م. تبریزی و ح .علوی نیا). تهران: فرا روان.

- بارکر، ف. (1375). خانواده درمانی پایه. (ترجمه م. دهقانی و ز. دهقانی). تهران: رشد.

- دیویس، ک.(1382). خانواده: راهنمای مفاهیم و متون برای متخصص یاوری. (ترجمه ف.بهاری، ن. شاهمرادی و ن. هاشمی). تهران: انتشارات تزکیه.

- سالاری فر، م.ر.(1385). خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی. قم: انتشارات زیتون.

- گلادینگ، س.(1382) . خانواده درمانی، تاریخچه، نظریه وکاربرد. (ترجمه ف. بهاری و همکاران) . تهران: تزکیه.

- گلدنبرگ، ا. و گلدنبرگ، ه. (1382). خانواده درمانی. (ترجمه ح.ر. حسین شاهی برواتی و س. نقشبندی). تهران: نشر روان.

منابع لاتین:

- Bitter, J.(2008). Theory and practice of family counseling and therapy. Australia: Wadswotth pulblishing.

- Carr, A.(2001). Family therapy. New york: Jhon wiley sons LTD.

- Flaskas, C.(2002). Family therapy beyond postmodernism: Practice challenges theory. London: Routledge.

- Nichols, M.P & Schwartz, R.C.(2007).Family therapy: concepts and methods(8th ed). London: Allyn and Baron.

- Wherly, B. (1999). Counseling multiracial families. Thousand Oaks Sage.


 

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و زناشویی

Evaluation and Assessment in Family and Marital Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و مهارت دانشجویان در زمینه شیوه‌های آزمون سازی، سنجش و ارزیابی مشکلات و نیازهای حوزه خانواده و ازدواج

رئوس مطالب:

1- نحوه ساخت و هنجاریابی آزمونها 2- شیوه‌های کمی و کیفی سنجش در حوزه مشاوره خانواده و ازدواج 3- آزمون‌های روانشناختی رایج(MMPI -TAT رورشاخ- میلون- پنج عاملی بزرگ- کالیفرنیا- نقاشی فرافکن- بندرگشتالت- وکسلر) 4- آزمون‌های پیش از ازدواج، زندگی خانوادگی و زناشویی و ارزیابی و احتمال جدایی و طلاق 5- تحلیل و گزارش نتایج آزمونها

شرح واحد عملی:

1- ساخت، هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی یک آزمون 2- اجرای حداقل پنج آزمون روانی معتبر و گزارش آن 3- اجرای حداقل ده آزمون روانی در حوزه خانواه و ازدواج و ارائه گزارش آن

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*

*

منابع اصلی

منابع فارسی:

- تاملیسون، ب. (1383). راهنمای سنجش خانواده. (ترجمه: ف. بهاری و ا. مهدوی). تهران: انتشارات تزکیه.

- ثنائی ذاکر، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات رشد.

- شریفی، ح.پ.(1375). اصول روان سنجی و روان آزمایی. تهران: رشد.

مارنات، گ.گ.(1384). راهنمای سنجش روانی. (ترجمه ح.پ. شریفی و م.ر. نیکخو). تهران: انتشارات سخن.

منابع لاتین:

- Ammerman, R . Hersen, M.(1999). Assesment of family violence. New york: Routledge.

- Brock, G.W & Barnard, C.P. (1999). Procedures in marriage and family therapy. London: Allyn and Bacon.

- Fischer, J., Corrcoram, K.(1994). Measures for clinical ractice, conuples families and children. United States of America. A Division of

Macmillan, Inc.

- Hiebert, W.J. Gillespie, J.P & Stahmann, R.F.(1998). Dynamic assessment in couple therpy. New York: Lexington..

4- Ryan, C.E., Epstein, N.B., keiter, G.I., Miller, I.W & Bishop, D.S.(2005). Evaluating and treating families: the MC master approach. New York: Routledge.

- Sperry, L.(2004). Assessment of couples and families: contemporary and cutting edge strategies. London: Routledge.


مشاوره زناشویی

Marital Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

کسب دانش و مهارت در زمینه مشاوره قبل از ازدواج، زوج درمانی و حل تعارضات و مشکلات زناشویی

رئوس مطالب:

1- ماهیت، ضرورت، اهمیت و انگیزه ازدواج 2- تاریخچه مشاوره قبل از ازدواج و زوج درمانی3- مشاوره قبل از ازدواج و انتخاب همسر4- آشنایی با مفاهیم مشاوره ازدواج(سازگاری، ثبات، استحکام، صمیمیت و رضایتمندی)5- آسیب شناسی زندگی زناشویی(تعارض، خشونت، همسرآزاری، بیماریهای روانی، مشکلات جنسی، الکل و موادمخدر) 6- رویکردهای پیشگیرانه و غنی‌سازی در مشاوره ازدواج 7- نظریه های زوج درمانی 8- مشاوره طلاق

شرح واحد عملی:

1- مشاهده پنج جلسه زوج درمانی و ارائه گزارش 2- شبیه سازی مشکلات زناشویی و ارائه پیشنهاد در جهت حل مشکل آنها

3- تحلیل حداقل دو مورد مشاوره ازدواج با کمک استاد درس

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- اولیری، د؛ هیمن، ر. و جانگسما؛ آ. (1381). روان درمانی زوجین. (ترجمه ف. عامری). تهران: انتشارات برگ زیتون.

- بدیوی ،ی. ع . (1381 ). ازدواج ،خوشبختی ،زناشویی در سایه اسلام. انتشارات کردستان

- حسینی، س.م.(1380). مشاوره در آستانه ازدواج. تهران: انتشارات آوای نور.

- حسینی ، م . (1375). مشاوره در آستانه ازدواج. نشر آوای نور

- خمسه، ا. (1382). آموزش قبل از ازدواج: راهنمای عملی برای زوجهای جوان. تهران: دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان.

- سالاری فر ،م.ر . (1384 ). توصیه های رفتاری اسلام برای کارآمدی خانواده . (مقاله در همایش علم و دین)

- عقیلی ،م . (1378 ). دانستنی های قبل از ازدواج و بعد از ازدواج. انتشارات آذریون

- کرو، م. و ریدلی، ج (1384). زوج درمانی کاربردی. (ترجمه ا.ا. موسوی). تهران: انتشارات مهرکاویان.

- گلسر، و. و گلسر، ک. (1383). ازدواج بدون شکست. (ترجمه س. خوش نیت نیکو و ه. برازنده). مشهد: انتشارات محقق.

- نوری ،زینب . تأثیر آرامش روانی زن بر آرامش خانواده. نشر پرتو خورشید. چاپ اول

- هالفورد، ک.(1384). زوج درمانی کوتاه مدت. (ترجمه م. تبریزی، م. کاردانی و ف. جعفری). تهران: انتشارات فرا روان.

- یونسی ، جلال. (1382 ). رویکردها در زوج درمانی با توجه به فرهنگ اسلامی. تازهای روان درمانی شماره 29,30

منابع لاتین:

- Berg- cross, L. (1997). Couples therapy. London: Sage Publications.

- Brock, G.W & Barnard, C.P. (1998). Procedures in marriage and family therapy. London: Allyn and Bacon.New york: Guilford Press.

- Jacobson, N.& Gurman, A.S (1986). Clinical handbook of marital therapy.

New york: Guilford Press.

- Olson, D.H & Defrain, J.(2003).Marriages families: intimacy,diversity, and strengths. New york: Mc Graw Hall.

- Snyder, D.K.& Whisman, M.A (2003). Treating difficult couples. New york: Guilford Press.

- Weeks, G.R.& Treat, S.R.(2001). Couples in treatment. New york: Brunner- Routledge.


کارورزی در مشاوره ازدواج و خانواده

Practicum in Marriage and Family Counseling

تعداد واحدنظری:

تعداد واحدعملی: 2

نوع درس: تخصصی

پیشنیاز:

هدف درس:

کسب تجربه و مهارت در به کارگیری دانش و فنون برنامه ریزی، اجرا و هدایت مشاوره ازدواج ،خانواده (قبل و بعد از ازدواج و طلاق)

رئوس مطالب:

دانشجو موظف است:

(1) در دو جلسه توجیهی که توسط استاد تشکیل می‌شود شرکت کند و با نحوه کار در مراکز مشاوره خانواده و ازدواج آشنا شود.

(2) به مدت دو هفته اول و حداقل 16 ساعت به مراکز مختلف مشاوره خانواده و ازدواج مراجعه کرده و گزارشی از نحوه فعالیت در این مراکز تهیه کرده و به استاد تحویل دهد تا استاد پس از ارزیابی گزارش، مجوز حضور دانشجو در مراکز مشاوره خانواده و ازدواج را صادر کند. (3) به مدت یکماه و حداقل 32 ساعت در یک مرکز مشاوره خانواده و ازدواج که توسط استاد تعیین می‌شود به مشاهده فعالیتها و جلسات مشاوره پرداخته، گزارشی از این مشاهده به استاد درس ارائه دهد. (4) درحین انجام فعالیت بند 2و3 حداقل در سه جلسه کنفرانس موردی ازدواج و خانواده که با حضور استاد و در اتاق آینه یک طرفه انجام می‌شود حضور یابد و گزارش تحلیلی و انتقادی جلسات مذکور را به استاد درس ارائه دهد. (5) به مدت یکماه و حداقل 32 ساعت به مشاوره قبل از ازدواج بپردازد و انواع آزمونهای مربوط را اجراکند و گزارش کتبی آن را همراه با حداقل یک فیلم از یک جلسه مشاوره به استاد درس ارائه دهد. (6) به مدت یکماه و حداقل 32 ساعت به مشاوره خانواده بپردازد و انواع آزمونهای مربوط را اجراکند و گزارش کتبی آن را همراه با حداقل یک فیلم از یک جلسه مشاوره به استاد درس ارائه دهد. (7) با حضور در یک مرکز آموزش قبل از ازدواج در یک دوره آموزش قبل از ازدواج را طی کرده و گزارشی از این آموزش برای استاد درس ارائه کند.

استاد موظف است: در همه مراحل ضمن مطالعه گزارش دانشجویان، اصلاح آن ارائه بازخورد به دانشجویان و در صورت نیاز جلسات ویژه‌ای برای رفع اشکال دانشجویان برگزار کنند.

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

**


 

آسیب شناسی روانی پیشرفته

Advanced Psychopathology

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه علل و انواع اختلالات روانی طبق آخرین ویرایش: ICD و DSM

ICD(International classification of mental disorders)

DSM(Diagnosis and statistical manual of mental disorder)

رئوس مطالب:

الف- نشانه شناسی پیشرفته انواع اختلالات هفده طبقه DSM-IV

{شامل: (1)اختلالاتی که نخستین بار در دوران شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می‌شوند. (2) دلیریوم، دمانس و سایراختلالات ادراکی (3) اختلالات روانی به علت یک وضعیت کلی طبی (4) اختلال وابسته به مصرف مواد (5) اسکیزوفرنی و دیگر اختلالات سایکوتیک (6) اختلالات خلقی (7) اختلالات اضطرابی (8) اختلالات شبه جسمی (9) اختلالات ساختگی (10) اختلالات تجزیه‌ای (11) اختلالات جنسی و هویت جنسی (12) اختلالات غذا خوردن (13) اختلالات خواب (14) اختلال کنترل تکانه (15) اختلال انطباقی (16) اختلال شخصیت (17) سایر حالات بالینی که ممکن است مرکز توجه بالینی قرار گیرند } ب- شناخت انواع اختلالات روانی با توجه به سیستم ICD ج- مقایسه سیستم های تشخیصی و طبقه بندی DSM و ICD .

شرح واحد عملی:

حداقل دو بازدید از بیمارستانهای روانی و مصاحبه با بیماران روانی.

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- آزاد، ح. (1382). آسیب شناسی روانی 1 . تهران: انتشارات پاژنگ.

- آزاد، ح. (1382). آسیب شناسی روانی 2 . تهران: انتشارات پاژنگ.

- انجمن روان پزشکی آمریکا.(1384). متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. (ترجمه م.ر. نیکخو و ه. آوادایس یانس). تهران: انتشارات سخن.

منابع لاتین:

- American Psychiatric Association.(1994).Diagnostic and statistial manual of mental disorders.(4 th ed,rev.) Washington, DC: Author.

- Davison, G.C. and Neal, J.M.(2001). Abnormal psychology (8th ed). New york: John willey and Sons.

- Kaslow, F.W.(Ed).(1996). Handbook of relational diagnosis and dysfunctional family patterns. New york: Guilford.

- Kaplan, H.L.,(2003). Comperhensive textbook of psychiatry. Boltimer- Williams.Swiking.

- Michael.H., Ebert, P. Hoosen, T.(2000). Current diagnosis and treatment in psychiatry. Mcgrow Hill.

- Hersen, M., Turner, S.M & Beidel, D.C.(2007). Adult psychology and diagnosis. New york: Wiley.

- Heffernan, K., Mash, E.J. Barkley, R.A & Fletcher, J.(2002).Child psychopathology. New york: Guilford press.


 

آسیب شناسی ازدواج و خانواده

Marriage and Family Pathology

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش و توانایی دانشجویان در زمینه شناخت علل و انواع آسیب‌ها ومشکلات ازدواج و خانواده

رئوس مطالب:

1- بررسی مدل‌های آسیب شناسی ازدواج و خانواده 2- بررسی انواع آسیب‌های ازدواج قبل از انتخاب همسر

3- بررسی آسیب‌های ازدواج بعد از انتخاب همسر 4- بررسی انواع آسیب‌های خانواده

5- بررسی نشانه‌‌ها و علائم مشکلات ازدواج 6- معرفی نشانه‌‌ و علائم مشکلات خانواده 7- بررسی آسیب شناسی ازدواج در ایران 8- بررسی آسیب شناسی خانواده در ایران

9- بررسی مدل‌های علّی آسیب شناسی(فشارهای زمینه‌ای، افقی و عمودی) ازدواج و خانواده در ایران

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- بارکر، ف. (1375) خانواده درمانی پایه.( ترجمه ز. دهقانی/ ا. دهقانی). تهران: انتشارات رشد.

- پاک نژاد ، رضا . (1368) ازدواج ،مکتب انسان سازی. نشر یاسر

- رئوفی راد، م . (1381) راز پیمان تا پیوند ،سیری در فرآیندی ازدواج جوانان . موسسه فرهنگی انتشاراتی ایل‌آرمان(گنبد کاووس)

- زمانی،، م. (1370). راه پیروزی بر مشکلات پیمان زناشویی. نشر فاطمه الزهرا (س)(قم)

- سالاری فر، م.ر. (1381). مرزها در خانواده از دیدگاه اسلام و مکتب ساخت نگر . فصلنامه حوزه و دانشگاه

-صفائیان، ر . (1378 ). جوانان و عبور از بحران های ازدواج . نشر مداد

- عبد الرحمن ،م. ح . (1382). موفقیت در ازدواج. نشر احسان

- گلادینگ، س.(1382) . خانواده درمانی، تاریخچه، نظریه وکاربرد. (ترجمه ف. بهاری و همکاران). تهران: انتشارات تزکیه

- هیلی، ج. (1381). روان درمانی خانواده. ( ترجمه ب.ثنایی). تهران: انتشارات امیرکبیر.

منابع لاتین:

- Dominian, J.(1980). Marital pathology. Guilford press.

- Hudson, J & Rapee, R.(2005). Psychopathology and the family. London: Elsevier scicence.

- L' Abate, L. (2005). Family psychothology: the relational roots of

dysfunctional behavior. Guilford Press.

- Walsh, F.(2002). Normal family processes. New York: The Guilford press.

آسیب شناسی شغلی

Career Pathology

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه علل و انواع آسیب‌ها ومشکلات شغلی، قبل و بعد از انتخاب شغل

رئوس مطالب:

1- مدل‌های آسیب شناسی شغلی 2- انواع آسیب‌های شغلی قبل از انتخاب شغل

3- انواع آسیب‌های شغلی بعد از انتخاب شغل 4- نشانه‌‌شناسی مشکلات شغلی

5- آشنایی با مدل‌های علّی آسیب شناسی شغلی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- سوکی نیک، د. و همکاران.(1383). برنامه آمادگی شغلی. (ترجمه م. فرخی). تهران: انتشارات رشد.

- فلچر، ب.(1381). کار، فشارروانی، بیماری و امید به زندگی. (ترجمه ا. نوری و ع.ع. پورخاقان). اصفهان:

انتشارات دانشگاه اصفهان

منابع لاتین:

- Amundson, N; Harris-Bowlsbey, J & Niles, S.G.(2004). Essential elements of career counseling processes and techniques. New Jersey: prentice Hall.

- Holling worth, H.L.(2007). Vocational psychology, its problems and methods: with a chapter on vocational attitudes of women. London: kessinger pulishing.

- liptak, J.J.(2001).Treatment planning in career counseling. Belmont, CA: wads wothy Thomson learning.

- Rounds, J.B. Tinsley, H.E.A.(1984).Diagnosis and treatment of vocational problem. In S.D. Brown and R.W. Lent(eds).Handbook of counseling psychology

(pp.137-177). New York: Wiley.


هدایت ومشورت دراسلام

Guaidance and Counsultation in Islam

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

توسعه دانش دانشجویان در زمینه الگوها، رویکردها و روشهای هدایت، مشاوره و مشورت در اسلام

رئوس مطالب:

1- تعریف و اهداف هدایت در اسلام 2- انواع هدایت در اسلام3- الگوهای هدایت در اسلام 4- تفاوت مشاوره و مشورت در اسلام 5- رویکردهای مشاوره در اسلام 6- فنون مشاوره در اسلام، روشها و مهارتهای مشورتی در اسلام7- ویژگیهای مشاوره در اسلام

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه


منابع اصلی

منابع فارسی:

- استادی، ر. (1360). شورائی در قرآن و حدیث. قم: انتشارات هجرت.

- اعرافی ، ع. (1377 ).آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن. جلد اول. قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

- حسینی، ع. (1379 ). تعلیم و تربیت اسلامی ، مبانی ،منابع و اصول. تهران: پژوهشگاه اسلامی و مطالعات فرهنگی

- حسینی، م. (1364). مشاوره و راهنمایی در تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

- حجتی ،م. ب . آداب تعلیم و تربیت در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

- فقیهی، ع. (1376). مشاوره در آیینه علم ودین. قم: انتشارات اسلامی.

- مظلومی، ر. (1363). شورایی اسلامی. تهران: نشر آفاق.نرم افزارهای آموزش و سنجش در مشاوره

Teaching and Assessment Sofwares in Conseling

تعداد واحدنظری: 1

تعداد واحدعملی: 1

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

- توسعه مهارت دانشجویان در زمینه کاربرد نرم افزارهای رایج مشاوره و استفاده از سایت‌های اطلاع رسانی و مجلات

الکترونیکی در مشاوره

رئوس مطالب:

(1) نحوه استفاده از نرم افزارهای مربوط به(هوش، شخصیت، رغبت، استعداد، نگرش، انواع اختلالات روانی، خانواده و ازدواج، مهارتهای تحصیلی، مهارتهای شغلی، روشهای درمانی و مشاوره‌ای، سیستم های تشخیصی و طبقه بندی بین المللی اختلالات روانی)

(2) استفاده از سایتهای اینترنتی مربوط به مشاوره

شرح واحد عملی:

در هریک از موارد فوق دانشجو با استفاده از نمونه‌های فرضی و واقعی اطلاعات را وارد و تحلیل نماید

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- بریس، س، کمپ، ر و سنلگار، ر. (1382). تحلیل داده‌های روان شناسی. (ترجمه خ. علی‌آبادی و ع. صمدی). تهران: نشر روان.

- مولوی، ح.(1386). راهنمای عملی SPSS- 13-14 در علوم رفتاری. اصفهان: انتشارات پویش اندیشه.

- نرم افزارهای رایانه ای در زمینه آزمون های هوش، شخصیت، رغبت، استعداد، نگرش، انواع اختلالات روانی، خانواده و ازدواج،

مهارتهای تحصیلی، مهارتهای شغلی، روشهای درمانی مشاوره‌ای و سیستم‌های تشخیصی و طبقه بندی بین المللی

اختلالات روانی.

منابع لاتین:

- Coakes, S.J & Steed, L.G.(2001). SPSS.analysis without anguish: version 10.0 for windows. NewYork: Wiley.


 

کاربرد روشهای شناختی- رفتاری درمشاوره

Application of Cognitive-Behavioral Approaches in Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

افزایش دانش و مهارت دانشجویان در زمینه روش و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره

رئوس مطالب:

(1) ماهیت روشها و فنون شناختی- رفتاری (2) نظریه‌های شناختی- رفتاری (3) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره خانواده(4) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره ازدواج (5) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره تحصیلی (6) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره شغلی (7) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره توان بخشی (8) کاربرد روشها و فنون شناختی- رفتاری در مشاوره فردی

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع فارسی:

- احمدی ابهری ،علی. (1376 ). نقش ایمان و اعتقاد مذهبی در درمان بیمار ها. فصلنامه اندیشه و رفتار سال سوم ضمیمه ش 9،10

- برنشتاین، ف و برنشتاین، م. (1384). زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری-ارتباطی. (ترجمه س.ح. پورعابدی نائینی و

غلامرضا منشی). تهران: رشد.

- بک برن، ا. و دیویدسون، ک.(1374). شناخت درمانی افسردگی و اضطراب. (ترجمه ح.توزنده جانی). مشهد:

انتشارات آستان قدس رضوی.

- بک، ج.(1380). راهنمای گام به گام شناخت درمانی. (ترجمه ا. دوراهکی و م.ر. عابدی). اصفهان: گلهای محمدی.

- پاول، جی و انریت، ت.(1377). فشار روانی و اضطراب و راههای مقابله با آن.(ترجمه ع. بخشی پور و ح. صبوری مقدم). مشهد:

انتشارات آستان قدس رضوی.

- حق جو ،م. ح . (1373 ). افسردگی(زمینه ،پیشگیری ودرمان) در مکتب قرآن و عترت علیهم السلام . تهران :جواهریان

- طاهری نخست ،ح. ر . (1380 ). مشاوره ازدواج ،رویکرد وظیفه مدار . نشر سازمان بهزیستی کشور ،معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

- کلارک، د. و فربورن، ک. (1380). دانش و روشهای کاربردی رفتاردرمانی شناختی( جلد 1 و 2) (ترجمه ح. کاویانی).

تهران: انتشارات فارس.

- هاوتون، ک. کلارک، ک. (1380). رفتاردرمانی شناختی: راهنمایی کاربردی در درمان اختلالهای روانی(جلد 1 و 2).

(ترجمه ح.ا. قاسم زاده). تهران: ارجمند.

منابع لاتین:

- Beck, A.T. and Emery, G. (1985). Anxitey disorders and phobias: cognitive prespective. New york: Basic books.

- Corsini.R.J. and wedding, D.(2000). Current psychotherapies. Itasca, IL: Peacok.

متون تخصصی به زبان انگلیسی

English for the Students of Counseling

تعداد واحدنظری: 2

تعداد واحدعملی:

نوع درس: اختیاری

پیشنیاز:

هدف درس:

افزایش دانش و مهارت دانشجویان در زمینه استفاده از متون مشاوره به زبان انگلیسی

رئوس مطالب:

انتخاب متون مربوط به نظریه‌های مشاوره (خانواده، شغلی و تحصیلی) و کاربرد آن

R دانشجو موظف است بجز مطالب تدریس شده؛ متونی را با نظر استاد انتخاب و پس از ترجمه، ارائه نماید.

روش ارزیابی

ارزیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

*

*

*


منابع اصلی

منابع لاتین:

- Anthony, W. Jeohen, M., Farka, M. and Gagne, C.(2002). Psychiatric rehabilitation. Boston: Boston University Center for Psychatric Rehabilition.

-Nichols, M.P & Schwartz, R.C.(2008). The essntials of family therapy(4th ed).

London: Allyn and Bacon.

- Snyder, D.K.& Whisman, M.A (2003). Treating difficult couples. New york:

Guilford Press.

- Trotzer, J.P.(1999).The counselor and the group, intergrating theory. London, Loylor & Francis.

-Zunker,G.(2006).Career counseling: applied concepts of life planning: Southwest

 

تاریخ به روز رسانی:
1391/11/05
تعداد بازدید:
8209
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
moavenat-amouzeshi@dean.ui.ac.ir
تلفن دفتر معاونت: 03137932288
تلفکس: 03136688302
تلفن اداره آموزش: 2282-03137932281
تلفن اداره پذیرش: 03137932284
تلفن اداره خدمات رایانه ای: 03137932290
تلفن اداره دانش آموختگان: 03137932266
Powered by DorsaPortal