۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
اداره كارگزيني هيات علمي

مهدی علیخانی

رئیس کارگزینی کادر علمی

 

کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

تلفن:   37932024- 36699519 

آدرس پست الکترونیکی:   Mehdialikhani901@gmail.com  
شرح وظائف رئیس کارگزینی (کادر علمی)

- ارائه پیشنهاد و یا نظر مشورتی و یا شرکت در کمیته تخصصی که به نوعی با اعضا محترم هیات علمی در ارتباط می‌باشند (کمیته بازنگری آئین نامه استخدامی اعضا هیات علمی- کمیته ترفیع و....)

- تکریم اعضای هیات علمی و باسخگویی و رسیدگی به امور مربوط در کمترین زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده حداکثری از توان علمی آنان

- تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضا هیات علمی جهت پایش فعالیت و تهیه گزارش وآمارهای مورد نیاز

- اجرای آئین نامه استخدامی وتطبیق وضعیت اعضاء هیات علمی با قانون

- اصلاح و بهبود فرآیندهای فعالیتهای اعضای هیات در سطح دانشگاه

-سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی

کارکنان اداره:


رضا قاسمی برسیانی

کارشناسی، تاریخ

کارشناس مسئول اداره کارگزینی علمی

تلفن:   37934239

پروین حیدرپور

دیپلم

متصدی امور دفتری


تلفن: 37932024

شرح وظائف رئیس کارگزینی (کادر علمی)

  •  سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی
  • اصلاح و بهبود فرآیندهای فعالیتهای اعضای هیات در سطح دانشگاه
  • تکریم اعضای هیات علمی و باسخگویی و رسیدگی به امور مربوط در کمترین زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده حداکثری از توان علمی آنان
  • تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضا هیات علمی جهت پایش فعالیت و تهیه گزارش وآمارهای مورد نیاز
  • اجرای آئین نامه استخدامی وتطبیق وضعیت اعضاء هیات علمی با قانون
  • ارائه پیشنهاد و یا نظر مشورتی و یا شرکت در کمیته تخصصی که به نوعی با اعضا محترم هیات علمی در ارتباط می‌باشند (کمیته بازنگری آئین نامه استخدامی اعضا هیات علمی- کمیته ترفیع و....)

فهرست مطالب

 

فصل چهارم
:حقوق و تکالیف

فصل پنجم
توانمندسازی 
 
 
 

فرآیندهای اداری

فرمهای اداری

· فرآیند جذب عضو هیات علمی

· فرمهای مربوط

· فرآیند استخدام پیمانی

فرمهای مربوط

· فرایند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

فرمهای مربوط

· فرآیند تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

فرمهای مربوط

· فرآیند ترفیع پایه

فرمهای مربوط

· فرآیند ارتقاء مرتبه

فرمهای مربوط

· فرایند فرصت مطالعاتی

فرمهای مربوط

· فرآیند ماموریت ها و فرصت های پژوهشی

فرمهای مربوط

· فرآیند مرخصی، بیمه و امور رفاهی

فرمهای مربوط

· فرایند ماموریت و انتقال

فرمهای مربوط

· فرایند پایان خدمت

فرمهای مربوط

· فرآیند برقراری و قطع فوق العاده مدیریت ها

فرمهای مربوط

پایه ترفیع استحقاقی:

1- به عضو شاغل به کار ومأمور به تحصیل در صوراحراز شرایط ذیل حسب مورد پایه ترفیع استحقاقی سالیا نه اعطاء می گردد.

2- عضو شاغل به کاربا انجام حداقل یک سال خدمت علمی آموزشی وپژوهشی قابل قبول درپایه قبلی تمام وقت هر سال یک پایه و نیمه وقت هر 2 سال یک پایه درصورت کسب امتیازات مندرج دردستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه ابلاغی از سوی وزارت.

3- عضورسمی مأمور به تحصیل در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی سالیانه به تأیید مؤسسه محل تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد برای هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره 2پایه در مقطع تحصیلی دکتریتخصصی برای هرسال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه.

4- در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام خدمت یک پایه.

5- مشمولین طرح برای دوره تعهد بارعایت بند 1 ماده قانونی ترفیع هر سال یک پایه.

6- عضوایثارگرعلاوه بر پایه استحقاقی از پایه ایثارگری ظبق ضوابط مربوطه برخوردار می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/19
تعداد بازدید:
3895
Powered by DorsaPortal