ثبت ویزارد جدید
ویرایش ویزارد با استفاده از کد رهگیری