تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمی1دانشجویان2صفحه اصلی
En/Ar
 
جستجو:
مدیریت امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse افقي_2افقي_2
دفترامورفناوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاء</span>اعضاء
معرفي كاركنان
مركزرشدوكارآفريني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي</span>تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
كارگاه تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
معرفي دفتر تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
نمايشگاه مجازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه اصفهان
بانك ايده
پيوندهاي مفيد تجاري سازي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين‌نامه‌ها، فرم‌ها</span>آيين‌نامه‌ها، فرم‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر امور فناوري</span>دفتر امور فناوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين‌نامه‌ها</span>آيين‌نامه‌ها
آيين نامه حمايت از تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شيوه‌نامه‌ها </span>شيوه‌نامه‌ها
شيوه نامه حق نظارت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌ها </span>فرم‌ها
فرم صورتجلسه هزينه طرحهاي راهبردي
كاربرگ توجيهي تجاري‌سازي محصول يا خدمت دانش‌بنيان
صورتجلسه هزينه‌هاي طرح‌هاي راهبردي
فرم ارزشيابي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي
فرم پرسشنامه پيشنهاديه طرحهاي راهبردي
فرم پرسشنامه پيشنهاديه طرحهاي راهبردي در حوزه علوم انساني
فرم شناسنامه دستگاه هاي ساخته شده در دانشگاه اصفهان
فرم كاربرگ داوري گزارش طرح پژوهشي راهبردي
فرم درخواست دريافت نماد باغ پنجم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل‌ها</span>دستورالعمل‌ها
دستور العمل كردش كار مراحل تصويب و بررسي طرحهاي پژوهشي راهبردي
دستورالعمل گزارش پيشرفت كار طرحهاي پژوهشي راهبردي
دستورالعمل نحوه ارائه طرحهاي تصويب شده در كميته هاي راهبردي به شوراي پژوهشي دانشگاه
دستورالعمل مصاديق كاربردي شدن پايان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مالكيت فكري</span>دفتر مالكيت فكري
آيين نامه ها
دفترچه تلفنکلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal