جستجوجستجوتماس با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
معرفي رياست دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
آموزشي
پژوهشي
دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديران گروه ها و معاونين</span>مديران گروه ها و معاونين
گروه آمار
گروه رياضي
گروه زمين شناسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيأت علمي</span>اعضاي هيأت علمي
آمار
رياضي
زمين شناسي
زيست شناسي
فيزيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اساتيد بازنشسته فعال</span>اساتيد بازنشسته فعال
آمار
رياضي
زمين شناسي
زيست شناسي
فيزيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده</span>دانشكده
فرم هاي آموزشي
آيين نامه هاي آموزشي
اطلاعيه هاي آموزشي
فعاليت هاي انجام شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آمار</span>گروه آمار
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه رياضي</span>گروه رياضي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فيزيك</span>گروه فيزيك
برنامه امتحانات
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
آيين نامه ها
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسي</span>برنامه درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصيلات تكميلي</span>تحصيلات تكميلي
ارشد فيزيك دريا 91 و بعد از آن
تحصيلات تكميلي 91 و بعد از آن
ليست دروس تحصيلات تكميلي
سرفصل دروس كارشناسي ارشد فتونيك
دروس كارشناسي ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
ورودي هاي 88 و قبل از آن
ورودي هاي 89 تا 91
ورودي هاي 92 و 93
وروديهاي 94 و بعد از آن
ورودي هاي 95 و بعد از آن
دروس كارشناسي 95 به بعد
واحدهاي درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه زمين شناسي</span>گروه زمين شناسي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه زيست شناسي</span>گروه زيست شناسي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
آيين نامه هاي دانشجويان جديدالورود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي</span>امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي اعضاي هيئت علمي</span>امور پژوهشي اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين نامه ها</span>آيين نامه ها
آيين نامه اجرايي شركت در گردهمايي بين المللي
آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيئت علمي
آيين نامه استاد نمونه
آيين نامه پسا دكتري
آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي
آيين نامه قطبهاي علمي كشور دوره سوم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شيوه نامه ها</span>شيوه نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شيوه نامه جديد اجرايي آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي</span>شيوه نامه جديد اجرايي آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي
ابلاغيه شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي
پيوست شماره يك آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي
شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي
دستورالعمل مصاديق پيشنهادي كاربردي شدن پايان نامه ها و دريافت نماد باغ پنجم
شيوه نامه اجرايي و ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتي خارج ازكشور اعضاي هيأت علمي
شيوه نامه تنظيم پيشنهاد و تصويب و اجراي طرح هاي درون دانشگاهي
شيوه نامه دوره تحقيقاتي كوتاه مدت مدعوين خارج از كشور در دانشگاه اصفهان
شيوه نامه شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور
شيوه نامه نحوه همكاري علمي خارجي و ايراني مقيم خارج از دانشگاه
شيوه نامه و ضوابط اجرايي شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي و بين المللي خارج از كشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها</span>فرمها
فرم هاي امور پژوهشي اعضاء هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنما و فرم هاي دريافت و تسويه اعتبارات پژوهشي،تحصيلات تكميلي و جديدالاستخدام</span>راهنما و فرم هاي دريافت و تسويه اعتبارات پژوهشي،تحصيلات تكميلي و جديدالاستخدام
فرم قرمز ـ راهنماي چگونگي دريافت و تسويه اعتبار پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي - فرم شماره۱
فرم آبي ـ راهنماي چگونگي دريافت و تسويه اعتبار پژوهشي - فرم شماره۲
فرم نارنجي ـ راهنماي چگونگي دريافت و تسويه اعتبار جديد‌الاستخدام - فرم شماره۳
فرم ش۱ـ صورتجلسه هزينه‌هاي اعتبار پژوهشي تخصيص يافته به پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي
فرم ش۲ـ صورتجلسه هزينه‌هاي اعتبار پژوهشي تخصيص يافته به اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان
فرم ش۳ـ صورتجلسه هزينه‌هاي اعتبار پژوهشي تخصيص يافته به اعضاي هيأت علمي با سابقه كمتر از ۲ سال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌هاي‌ تنظيم، پيشنهاد و تصويب و اجراي طرح‌هاي درون دانشگاهي</span>فرم‌هاي‌ تنظيم، پيشنهاد و تصويب و اجراي طرح‌هاي درون دانشگاهي
فرم الف دستورالعمل پرداخت حق التحقيق طرحهاي پژوهشي درون دانشگاهي
فرم پيشنهاد طرح پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌هاي شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در دوره‌هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور</span>فرم‌هاي شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در دوره‌هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور
فرم درخواست شركت اعضاي هيأت علمي در دوره‌هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور - قبل از سفر
فرم گزارش مربوط به شركت اعضاي هيأت علمي در دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور - بعد از سفر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌هاي ضوابط اجرايي شركت اعضاي هيأت علمي در همايش‌هاي علمي بين‌المللي خارج از كشور</span>فرم‌هاي ضوابط اجرايي شركت اعضاي هيأت علمي در همايش‌هاي علمي بين‌المللي خارج از كشور
فرم اطلاعات همايش
فرم مشخصات متقاضي شركت در همايش‌هاي علمي بين المللي خارج از كشور
مدارك لازم مربوط به شركت اعضاي هيأت علمي در همايشهاي علمي بين المللي خارج از كشور - قبل از مأموريت
مدارك لازم مربوط به شركت اعضاي هيأت علمي در همايشهاي علمي بين المللي خارج از كشور - بعد از مأموريت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌هاي ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيأت علمي</span>فرم‌هاي ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاي هيأت علمي
فرم ش 1 - فرم درخواست استفاده از مأموريت فرصت مطالعاتي
فرم ش 2 - فرم پيشنهاد طرح تحقيقاتي فرصت مطالعاتي
فرم ش 3 - برنامه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمان استفاده از فرصت مطالعاتي
فرم ش 4 - بروندادهاي مأموريت فرصت مطالعاتي انجام شده قبلي
مدارك لازم جهت تقاضاي استفاده از ماموريت فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان
فرم ارتقا- موسسات آموزشي
فرم ثبت نام دوره تحقيقاتي پسا دكتري
فرم فعاليتهاي تفصيلي
فرم مربوط به دوره تحقيقاتي كوتاه مدت مدعوين خارج از كشور در دانشگاه اصفهان
فرم مربوط به همكاري علمي محققان خارجي و ايراني مقيم خارج‌ با دانشگاه اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مصوبات هيئت مميزه</span>مصوبات هيئت مميزه
مصوبات كلي هيأت مميزه
مصوبه مورخ ۱۵۹۹۲ هيات مميزه درخصوص معيارهاي مقاله شاخص
جدول امتيازات ماده1
نحوه ارسال پرونده هاي تبديل وضعيت ، ارتقاء و فرصت مطالعاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي تحصيلات تكميلي</span>امور پژوهشي تحصيلات تكميلي
Collapse آيين نامه هاآيين نامه ها
دستورالعمل ارزيابي كفايت كميت و كيفيت بروندادهاي رساله دانشجويان دوره دكتري
آيين نامه هدفمند سازي پايان نامه ها
آيين نامه دوره دكتري (ph.D) مصوب 89/8/8 شوراي عالي برنامه ريزي
آيين‌نامه آموزشي جديد دانشجويان كارشناسي ارشد مخصوص دانشجويان ورودي مهر ۸۸ به بعد
آيين‌نامه شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در همايش‌هاي علمي خارج از كشور
دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه
آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ورودي 94 به بعد
شيوه نامه اجرايي كارشناسي ارشد 94( مصوب دانشگاه)
آيين نامه دوره دكتري سال 94
شيوه نامه اجرايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
آيين نامه دوره دكتري سال 95 و بعد از آن
آيين نامه تدوين الكترونيكي پايان نامه
شيوه نامه اجرايي بخش پژوهشي دوره دكتري ورودي 94 به بعد به همراه كاربرگ ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شيوه نامه ها </span>شيوه نامه ها
شيوه نامه شركت دانشجويان دوره دكتري در همايشهاي بين المللي علمي خارج از كشور
تغيير عنوان يا محتواي پروپوزال
شيوه نامه اجرايي دستورالعمل كلي ارزيابي برونداد هاي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان
كيفيت و كميت بروندادهاي رساله هاي دكتري(گروه زيست شناسي)
مرجع نويسي پايان نامه هاي ارشد و دكتري و پروپوزال(گروه زيست شناسي)
شيوه نامه اجرايي بخش پژوهشي دوره دكتري 94
نحوه تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در سنوات مازاد مورخ 4/4/97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها</span>فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌هاي شركت دانشجويان دوره دكتري در همايش‌هاي بين‌المللي علمي خارج از كشور</span>فرم‌هاي شركت دانشجويان دوره دكتري در همايش‌هاي بين‌المللي علمي خارج از كشور
فرم اطلاعات همايش - شماره ۱
فرم گزارش علمي شركت دانشجويان دوره دكتري در همايشهاي بين المللي علمي خارج از كشور
مدارك لازم مربوط به شركت دانشجويان دوره دكتري در همايشهاي علمي خارج از كشور - قبل از مأموريت
مدارك لازم مربوط به شركت دانشجويان دوره دكتري در همايشهاي علمي خارج از كشور - بعد از مأموريت
فرم پروپوزال دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
فرم ثبت نام دوره تحقيقاتي پسا دكتري
فرمهاي مربوط به گروه فيزيك دانشكده علوم
كاربرگ استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور
فرم بررسي وضعيت پژوهشي دانشجو جهت اخذ مجوز دفاع پايان‌نامه
فرم هاي مربوط به گروه زمين شناسي
فرم هاي مربوط به گروه رياضي
موارد پژوهشي دانشجويان جديد الورود
حد نصاب نمره زبان خارجي انگليسي داوطلبان و دانشجويان دكتري
شيوه نگارش پايان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجلات</span>مجلات
فهرست نشريات علمي - پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم
فهرست نشريات نامعتبر بين المللي
فهرست فاكتور تأثير مجلات آي.اس.آي- 2016
Collapse امور دانشجويي و فرهنگيامور دانشجويي و فرهنگي
معرفي معاونت دانشجويي و فرهنگي
فعاليت هاي معاونت فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي</span>انجمن هاي علمي
آمار
رياضي
فيزيك
اخبار دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ي ما</span>درباره ي ما
شرح وظايف
فرم ها
آيين نامه ها
تصاوير
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان مقاطع مختلف</span>ليست دانشجويان مقاطع مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
آمار
رياضي
زمين شناسي
زيست شناسي
فيزيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
آمار
رياضي
زمين شناسي
زيست شناسي
فيزيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
آمار
رياضي
زمين شناسي
زيست شناسي
فيزيك
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي</span>انجمن هاي علمي
انجمن آمار ايران
انجمن رياضي ايران
انجمن زيست شناسي ايران
انجمن زمين شناسي ايران
انجمن فيزيك ايران
Collapse دانشكده علومدانشكده علوم
درباره دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
معرفي رياست دانشكده
معاونت آموزشي
معاونت پژوهشي
معاونت دانشجويي
آيين نامه ها
نشريات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
زمين شناسيدانشکده علوم
دانشکده علوم
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal