تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیعضویت و ورود اعضادانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
دفتر کمیته انضباطی
height=25
1396/02/09 تاریخ:
آشنايي با بخشي از آيين نامه انضباطي آشنايي با بخشي از آيين نامه انضباطي

با توجه به بروز برخي سوالات پيرامون قوانين و مقرارت دانشجويي و نحوه رسيدگي به تخلفات در كميته انضباطي دانشجويان،بدينوسيله برخي از موارد تخلف به حضور شما معرفي مي گردد.بديهيست دراين مكتوب صرفا برخي موارد، ذكر شده و بسياري از موضوعات تخلفات مورد اشاره قرار نگرفته است. چنانچه مايليد با تمامي موضوعات آشنايي كامل پيدا كنيد به دبير خانه كميته ارشاد و انضباطي مراجعه نماييد.

1.جايگاه كميته انضباطي دانشجويان:

كميته ارشاد و انضباطي دانشجويان تنها مرجع دانشگاه است كه صلاحيت رسيدگي به تخلفات دانشجويان را دارا مي باشد.مبناي ساختار و نحوه رسيدگي ونيز مبناي آراي اين كميته ،آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي وشيوه نامه اي ميباشد كه به تصويب وزراي «علوم،تحقيقات وفناوري»و «بهداشت و درمان وآموزش پزشكي »رسيده است.

 

2-  برخي از حدود اختيارات و وظايف كميته انضباطي:

رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان از قبيل:

تهديد ،تطميع،ضرب و جرح ،جعل(اسناد يا عناوين) ، سرقت و ...

1-      تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت     2- توهين يا فحاشي يا هتك حرمت         3- افترا يا نشر اكاذيب

مرتكب هريك از بندهاي فوق به يكي از بندهاي 3 تا 9 و در صورت تكرار تا بند 12 تنبيهات محكوم مي شود.

ضرب و شتم(دعوا):

 مرتكب به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 9(به جز بند 6) محكوم مي شود.

در ضرب و شتمي كه منجر به جرح شديد(صدمه شديد) شده باشد يا شاكي خصوصي وجود داشته باشد تنبيه مي تواند متناسب با مورد، تا بند 16 تشديد شود.

سرقت:

الف) سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه: متخلف به يكي از بندهاي 2 تا 5 و بند 8 محكوم مي شود.در صورت وجود شاكي شخصي تا بند 20 قابل تشديد است.

ب)سرقت اموال دانشگاه: متخلف علاوه بر بند 8 به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 19 محكوم مي شود.

جعل و تزوير

جعل امضاي اساتيد و مسئولين دانشگاه: متخلف به يكي از تنبيهات 3 تا 5 محكوم مي شود و چنانچه جعل منجر به تحصيل نمره قبولي در دروس دانشگاه شده باشد متخلف به بند 6 و يكي از بندهاي 7 تا10 محكوم مي شود.

ارتشاء،كلاهبرداري،اختلاس

ازجمله مصاديق اين موضع مبحث شركت هاي هرمي است.

فعاليت در شركتهاي هرمي و امثال آن: متخلف ضمن جبران خسارت به يكي از تنبيهات بند 7 تا 12 محكوم مي گردد.

رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

1-     تقلب در امتحان

الف) تقلب در امتحان: تقلب عبارتست از استفاده دانشجو از اطلاعات،تجهيزات و يا امكانات به صورتي كه مجاز نباشد با قصد قبلي براي ارائه نتيجه يك فعاليت آموزشي يا  پ‍‍‍ژوهشي موظف.

متخلف به تنبيه مندرج در بند ( 6 ) در خصوص امتحان يا تكاليف مربوط و متناسب با نوع تقلب به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

ب) فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان:متخلف، به تنبيه مندرج در بند 6 در درس مربوط و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم ميشود.

ج)شركت به جاي ديگري در امتحان: متخلف به يكي از تنبيهات در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود.

2-   ارتكاب هر فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود

الف) اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه: متخلف به يكي از تنبيهات 1 تا 8 محكوم مي شود.

ب) اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه: متخلف به يكي از تنبهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 محكوم مي شود. و در صورتي كه اخلال در نظم منجر به اغتشاش در دانشگاه يا خوابگاه شود متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

همچنين هرگونه تجمع دانشجويان بدون مجوز و هماهنگي با مراجع ذي صلاح مشمول اين بند مي شود. و تنبيه آن مي تواند تا بند 16 تشديد گردد.

3- عدم رعايت مقررات خوابگاه:  علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در ايين نامه هاي مربوط،متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود و در صورت تكرار تا بند 7 قابل تشديد است.

4- دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق: متخلف به يكي از تنبيهات 1 تا 8 محكوم مي گردد( دادن اطلاعات نادرست كه در فايل آموزشي و خوابگاهي از دانشجو خواسته مي شود؛ مانند اطلاعات خانواده، شماره تماس ها،آدرس ها و ... از مصاديق اين تخلف مي باشد)

 

 

رسيدگي به تخلفات اخلاقي

الف)عدم رعايت پوشش اسلامي: متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي يك تا پنج و در صورت اصرار و تكرار به يكي از بندهاي 7 تا 9 محكوم مي گردد.

لازم به ذكر است مصاديق عدم پوشش اسلامي( از جمله استفاده از مانتوهاي كوتاه بالاي زانو، استفاده از آرايش،پيدا بودن موي سر ، مقنعه كوتاه، مانتوهاي بدون آستين، پيدا بودن بدن و ... براي خانمها و استفاده از لباسهاي تنگ و چسبان و لباسهايي كه معرف طيف يا گروه خاصي است و ... براي آقايان )در دبيرخانه كميته انضباطي تهيه شده است كه در صورت نياز مي توايند به اين دبيرخانه مراجعه نماييد.

ب)عدم رعايت شئون دانشجويي: مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري،ايجاد درگيري،شركت در اردوهاي مختلط و  بدون مجوز دانشگاه و... ( تمامي موارد مشمول محيط دانشگاه و خارج از آن مي شود). متخلف به يكي از تنبيهات 1 تا 12 محكوم مي گردد.

لازم به توضيح است برگزاري هر گونه ميهماني، سفر يا اردويي در بيرون دانشگاه به صورت مختلط، متشكل از دانشجويان دانشگاه كه بدون مجوز دانشگاه اصفهان برگزار شود غير مجاز و مشمول تنبيه انضباطي مي گردد.

ج)استعمال مواد اعتياد آور

- استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن مربوط : متخلف،به يكي از بندهاي 2 تا 5 محكوم مي گردد. و در صورت تكرار تا بند 12 قابل تشديد است.

- استفاده از مواد اعتياد آور: متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 محكوم مي شود.

- اعتياد به مواد اعتياد آور: متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 و در صورت عدم توجه به تنبيهات قبلي به يكي از بندهاي 8 تا 18 محكوم مي شود.

 

رسيدگي به تعرضات ديني- تخلفات سياسي و يا امنيتي

برخي از موضوعات اين بند عبارتند از:

توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي،اديان رسمي كشور و يا ارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامي ايران( مانند توهين به حجاب، تظاهر به روزه خواري، شعار نويسي، پخش اعلاميه ونظاير آن :

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 محكوم مي شود و در صورت محكوميت قضائي تنبيه تا بند 16 قابل تشديد است.

ايجاد بلوا و آشوب در دانشگاه: متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 13 محكوم مي شود. اگر بلوا در جهت ضربه زدن به اركان نظام و با هماهنگي و با برنامه ريزي قبلي يا با هدايت از گروههاي غيرقانوني خارج از دانشگاه باشدمتخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 14 تا 20 محكوم مي شود.

 

3- تنبيهات:

 بند 1 تا 5 از احضار و اخطار شفاهي تا تذكر و توبيخ كتبي و درج در پرونده     بند 6-  دادن نمره 25/0 در درس مربوطبه تخلف

  بند 7- محروميت از تسهيلات رفاهي (از جمله خوابگاه يا وام و ......)              بند 8- دريافت خسارت از  دانشجو

  بند 9 تا 16 :  از محروميت تحصيلي به مدت يك نيم سال بدون احتساب سنوات تا 4 نيم سال با احتساب سنوات

  بند 17-  تغيير محل تحصيل دانشجو                                                 بند 18- تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه     

امكان اجراي چند تنبيه همزمان نيز وجود دارد. (به عنوان مثال در مورد تقلب ،درج نمره 25/ . در درس مورد امتحان و توبيخ كتبي و درج در پرونده )

چند تذكر و راهنمايي:

1-     براي آگاهي از تمامي مواد آيين نامه انضباطي مي توانيد به دفتر كميته انضباطي مراجعه نماييد.

2-     پس از صدور حكم اوليه افراد مي توانند ظرف 10 روز تقاضاي تجديد نظر نمايند.

3-     دانشجويان پس از فارغ التحصيلي مي توانند درخواست امحاء(محو شدن)آثار حكم از پرونده خود را به كميته تجديد نظر ارائه دهند. و در صورت موافقت، حكم آنها امحاء و سوء سابقه ايشان رفع مي شود(ويژه دانشجوياني كه تخلف دوباره نداشته باشند)

4-     صرف صدور احضاريه و دعوتنامه و نيز انجام مصاحبه و پركردن هرگونه فرمي در محل دفتر كميته انضباطي به معناي پيشينه سوء براي دانشجو نخواهد بود.

5-     توصيه مي شود درصورت مواجه شدن با هرگونه مشكل انضباطي در سطح دانشكده و يا خوابگاه، ضمن مراجعه حضوري و يا تماس تلفني با دفتر كميته انضباطي، اقدام نمائيد .                                        موفق باشيد

كميته ارشاد و انضباطي دانشجويان دانشگاه اصفهان

 

 آدرس دبير خانه كميته ارشاد و انضباطي: جنب معاونت دانشجويي دانشگاه اصفهان. روبروي سلف كوثر. شماره تماس 31-7932230

 

247 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal