En|العربیه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۱ مرداد
جستجوجستجوارتباط با مسئولینارتباط با مسئولینعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیئت علمیاعضای هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
header
اقدامات جديد مديريت دفتر نظارت و ارزيابي

اقدامات مديريت نظارت و ارزيابي در بخش‌هاي مختلف:

از جمله وظايف جدي دفتر نظارت و ارزيابي تهيه گزارش‌هاي دوره‌ اي و ارائه آن به مسئولين جهت تصميم گيري و بهبود وضعيت مطلوب و برطرف كردن نقاط ضعف و تقويت بيشتر نقاط قوت و ارتقاي كمي و كيفي آموزش در دانشگاه مي‌باشد بدين منظور به همت معاونين محترم آموزشي و كارشناسان سخت كوش دفتر نظارت و ارزيابي و از سال تحصيلي 91-90 گزارش تفضيلي وضعيت آموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي در دو سطح مختصر و مفصل براي مسئولين دانشگاه و معاونين آموزشي دانشكده‌ها شامل موارد زير تهيه گرديد:

· گزارش وضعيت برنامه زمانبدي هفتگي وحضوراستادان

· گزارش تشكيل كلاس ها در هفته اول وآخر ترم

· گزارش وضعيت شوراهاي گروه ودانشكده

· گزارش وضعيت برگزاري امتحانات در گروه ودانشكده

· گزارش اخطارهاي آموزشي

· گزارش كلاسهاي جبراني

· گزارش مصوبات كمسيون نظارتي

· گزارش واحدهاي حق التدريس توسط استادان رسمي و غير رسمي

· گزارش كميته ترفيع

· ليست اعضاي هيات علمي مشمول ماده 109 آيين نامه استخدامي جديد

· ليست اعضاي هيات علمي موفق به اخذ پايه ترفيع در سال 90

· ليست اعضاي هيات علمي كه دوسال متوالي پايه نگرفته اند

· ليست اعضاي هيات علمي كه بيش از 5 سال د ريك مرتبه توقف داشته اند(مربي، استاديار، دانشيار)

· گزارش پايه هاي تشويقي

· ليست مدرسان نمونه

· ليست ارتقاء يافتگان

· ليست بازنشستگان

· اعضاي هيات علمي كه يش از سه سال در دوره پيماني توقف داشته اند

· گزارش كارگروه ارزيابي

· اقدامات اصلاحي نگين پژوهش

اقدامات جديد در بخش نظارت:

1. تهيه خلاصه پرونده آموزشي براي همه اعضاي هيات علمي دانشگاه در يك صفحه، براي اولين بار در دانشگاه.

2. برگزاري دوره اي نشست توجيهي كارشناسان آموزشي گروه‌ها

3. بازديد سرپرست و كارشناسان دفتر نظارت ازدانشكده‌ها به منظور شناسايي نقاط ضعف وقوت فضاهاي آموزشي وتهيه گزارش مبسوط وارسال آن جهت دستور مقتضي به رياست محترم دانشگاه.

4. بازبيني، اصلاح و تكميل قرارداد حق الندريس استادان مدعو

5. پيگيري و اجراي امور معادل‌سازي واحدها اعضاي هيات علمي در سيستم گلستان

6. نظارت جدي بر حضور 40 ساعته اعضاي هيات علمي و تشكيل كلاس و امتحانات

7. تهيه فرمت برنامه هفتگي اساتيد، برنامه كلاس و فرم امتحان به صورت يكسان در همه دانشكده ها.

8. استخراج واعلام اولويت‌هاي نظارتي براي استادان و دانشجويان.

9. نظارت بر كميت وكيفيت كلاس‌ها و امتحانات به طور محسوس ونا محسوس ومستمر پس از وقفه‌اي چند ساله.

10. فعال كردن بخش پاسخگويي از طريق تعيين وقت ملاقات حضوري و ارتباط كتبي دانشجويان و استادان با مدير دفتر.

11. ساماندهي كاركنان دفترنظارت وبالا بردن راندمان كار با افراد موجود.

14. اجراي ارزشيابي مديران گروه و روساي دانشكده ها از طريق سيستم گلستان

15. اجراي ارزشيابي تدريس استادان

16. اجراي ارزشيابي پايان نامه ها از طريق سيستم گلستان

اقدامات  در بخش ارزيابي:

1. انتقال بخش ارزشيابي از دفترمطالعات و برنامه ريزي به جايگاه اصلي يعني دفتر نظارت وارزيابي در سال 90.

2. ضمن استفاده از تجارب ارزشمند دانشمندان قديم و جديد درخصوص ارزيابي آموزشي ،دفتر درتلاش براي يافتن شيوه ارزيابي بومي است كه با معيارهاي تعليم وتربيت اسلامي ايراني سازگاري داشته باشد.

3. تلاش براي ادامه طرح ارزيابي دروني توسط گروه هاي مجري وگروه هاي جديد حسب دستور وزارتي.

4. راه اندازي سامانه گلستان در بخش نظرسنجي در خصوص ارزيابي از عملكرد مديران گروهها و روساي دانشكده ها توسط اعضاي هيات علمي گروه و دانشكده در دو بخش اعضاي هيات علمي و مسئولان دانشكده ها همچنين راه اندازي سامانه گلستان در بخش ارزشيابي از تدريس(تئوري، آزمايشگاهي) اعضاي هيات علمي، شاغل و مدعو .

5. بازنگري و به روز رساني فرمها (شامل فرم: ارزشيابي از تدريس، ارزشيابي از مديران گروه‌ها و روساي دانشكده‌ها، نظرسنجي از دانش‌آموختگان و رشته هاي جديد).

6. بازنگري و تدوين فرم هاي پيوست آيين نامه جديد ارتقا بر اساس درخواست هيات مميزه دانشگاه.

7. تدوين، بازنگري و اجراي فرم "نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي اعضاي هيات علمي "جهت تبديل وضعيت استخدامي و ارتقاي اعضاي هيات علمي بنا بر اساس آيين نامه جديد ارتقا.

8. تهيه و اجراي بند (1-6) آيين نامه ارتقا و ارسال نتايج آن به معاون محترم فرهنگي اجتماعي دانشگاه بر اساس آيين نامه جديد ارتقا.

اقدامات در بخش ترفيع:

1. اطلاع رساني ساليانه به رئيس دانشكده در خصوص اعضاي هيات علمي كه طي يك يا دو يا سه سال متوالي موفق به اخذ پايه ترفيع نشده اند.

2. تهيه گزارش مبسوط در خصوص نقاط ضعف و كمبودهاي سامانه نگين پژوهش و ارسال آن به معاونت محترم پژوهشي جهت اقدام مقتضي.

3. بازنگري و اصلاح آيين نامه ترفيع بر اساس آيين نامه استخدامي
 
4. بررسي و اعطاي ترفيع به اعضاي هيات علمي پيماني تا 5 پايه با توجه به نامه شماره 40334/14/90 مورخ 2/3/90 معاون وزير و رئيس مركز هيات‌هاي امنا و هياتهاي مميزه از سال 90.

5. تهيه جدول مربوط به اعطاي پايه هاي مختلف و مرجع صادر كننده هر پايه .

6. تغيير سال ترفيع از شروع دوره‌ي گزارش يكساله ترفيع به پايان دوره‌ي گزارش .
 
7. تبديل فرم هاي ارزيابي عملكرد اجرايي آموزشي از يك نوع به سه نوع متفاوت و با دو امضا، بر اساس مسئوليت عضو هيات علمي: توضيح اينكه فرم هاي ارزيابي عملكرد براي هر عضو هيات علمي توسط مدير گروه و رئيس دانشكده امضا مي‌گردد كه ضرورت داشت براي مدير گروه توسط معاون آموزشي و رئيس دانشكده و همچنين براي رئيس دانشكده توسط مدير گروه و معاون آموزشي امضا گردد.

8. تهيه و استخراج ليست كامل اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان به تفكيك گروه، دانشكده و وضعيت استخدامي.

9.  تاييد نهايي فرم هاي ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي كه از دانشكده به دفتر واصل مي‌گردد و ثبت تاريخ توسط رئيس دفتر نظارت جهت طرح در كميته ترفيع.
 
10. تسريع در رسيدگي درخواست هاي ترفيع اعضاي هيات علمي و كوتاه كردن زمان درخواست پايه تا تصويب آن در كميته ترفيع.
 
11. تهيه ليست اعضاي هيات علمي دفترچه ترفيع بر اساس حروف الفباي نام خانوادگي به طور شش ماهه.

12. تهيه ليست اعضاي هيات علمي مشمول ماده 11 آيين نامه استخدامي (ركود علمي) مربوط به سال 89 و 90 و ارسال آن به هيات مميزه براي اجراي ضوابط مربوط.

13. تهيه ليست اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي كه بيش از 5 سال تبديل وضعيت نشده اند و ارسال آن به مراجع ذي صلاح.

ساماندهي بايگاني دفتر نظارت:

1. تهيه ليست كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه به ترتيب حروف الفبا و شماره تماس جهت موارد اضطراري

2. تهيه ليست شوراهاي برگزار شده در گروه‌ها و دانشكده ها به تفكيك.

3. تهيه ليست مديران گروه‌هاي آموزشي دانشگاه به همراه تاريخ شروع و پايان مديريت بر اساس حكم صادره
 
4. تهيه ليست استاداني كه بيش از 5 سال در يك مرتبه علمي توقف داشته‌اند(جهت دفتر جذب).
5. تهيه ليست استاداني كه بيش از 3 سال در دوره پيماني توقف داشته‌اند(جهت دفتر جذب).
 
چالش ها:

1- ناكارآمدي سامانه ي نگين پژوهش در استخراج اعضاي هيات علمي مستحق پايه تشويقي سالانه
2- ناكارآمدي سامانه گلستان در تنظيم و تكميل فرم آموزشي پژوهشي اعضاي هيات علمي
3- افزايش كلاس هاي زير كف مصوب در نيمسال جاري
4- اصلاح شيوه پرداخت واحدهاي معادل اجرايي بر اساس آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي
 
 
 
 
 
1395/12/14 تاریخ به روزرسانی:
2230 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal