تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
جستجو:
شورای کارکنان
اساسنامه شورا
مقدمه
بر اساس دستور قرآن كريم در آيه شريفه «... وامرهم شوري بينهم» و با توجه به اينكه كارمندان دانشگاه اصفهان سهم بسزايي در پيشبرد اهداف عاليه دانشگاه دارند، لذا به منظور ارتباط متقابل كارمندان و مديريت دانشگاه شورايي مركب از نمايندگان واحدهاي مختلف دانشگاه بنام « شوراي كارمندان دانشگاه اصفهان» كه از اين پس اختصارا « شورا» ناميده مي شود به شرح زير تشكيل مي گردد.

فصل اول:اهداف شورا
ماده 1: زمينه اهداف
1-1:سهيم كردن و مشاركت كارمندان در تصميم گيريهاي مربوط به مجموعه كارمندي
2-1:بررسي و ارائه پيشنهاد در زمينه بهينه سازي و بهره وري نظام اداري دانشگاه
3-1:بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد ارتقاء سطح كارايي و علمي كارمندان دانشگاه
4-1:بررسي مشكلات كارمندان در زمينه هاي اداري- اقتصادي- فرهنگي و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين دانشگاه
5-1:برقراري ارتباط سالم و دوجانبه و بدور از گرايشات سياسي ميان مجموعه كارمندي و مديريت دانشگاه

فصل دوم:شيوه هاي اجرايي
ماده 2: به منظور دست يابي به اهداف ماده 1 شيوه هاي زير تعيين مي شود:
1-2:داشتن ارتباط مستمر با كارمندان و مديريت دانشگاه از طرق مناسب
2-2:تشكيل كميته هاي كارشناسي به منظور بررسي تخصصي مشكلات كارمندان در زمينه هاي اداري،مالي – فرهنگي،آموزشي، پژوهشي - رفاهي - اطلاع رساني و روابط عمومي.

فصل سوم:اركان شورا
ماده 3: اركان شورا بدين شرح تعيين مي گردد.
1-3:شوراي عمومي نمايندگان واحدها كه توسط كارمندان براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند.
2-3:هيات رئيسه منتخب و كميته هاي تخصصي كه توسط شوراي عمومي نمايندگان براي مدت 1 سال انتخاب مي شوند.
3-3:نمايندگان واحدها با اعلام امور اداري دانشگاه از بين كاركنان رسمي ، پيماني و قراردادي هر دو سال يك بار در نيمه اول ديماه در جلسه اي با حضور رئيس امور اداري يا نماينده وي و نظارت اداره رفاه كاركنان براي مدت 2 سال انتخاب و توسط رئيس واحد به معاون مالي و اداري دانشگاه معرفي مي شوند .
4-3:بر مبناي هر 30 نفر كارمند يك نماينده براي معرفي به شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره 1: به تعداد نمايندگان هر واحد به ترتيب آراء اعضا علي البدل انتخاب تا در صورت استعفاي نمايندگان، عضو علي البدل جايگزين وي شود .

فصل چهارم:وظايف
ماده 4: وظايف شوراي عمومي
1-4:انتخاب هيات رئيسه شورا مركب از يك نفر رئيس – يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير شورا
2-4:بررسي و تصويب طرحهاي رسيده از كميته ها
3-4:دريافت نظرات و پيشنهادات در زمينه اهداف شورا و يا اصلاح اساسنامه شورا
4-4:شوراي نمايندگان حداقل ماهي يك بار بنا به دعوت هيات رئيسه تشكيل مي گردد.
5-4:تغيير يا اصلاح اساسنامه با پيشنهاد يك دوم نمايندگان و تصويب دو سوم نمايندگان امكان پذير خواهد شد.
6-4:در صورتيكه هر كدام از اعضاء هيات رئيسه به وظايف خود عمل نكند و يا مرتكب تخلفات اداري شوند به پيشنهاد يك دوم نمايندگان و تصويب دو سوم نمايندگان از مسئوليت محوله عزل خواهند شد
تبصره 2 : اعضاء هيات رئيسه از بين نمايندگاني كه داراي حداقل شرايط احراز پست كارشناسي باشند انتخاب مي شوند.
ماده 5: وظايف هيات رئيسه شورا
1-5:دريافت طرحها و پيشنهادات رسيده و ارائه به كميته هاي ذيربط
2-5:دريافت مصوبات كميته ها و منظور نمودن آنها در دستور كار شوراي عمومي
3-5:ارائه مصوبات شوراي عمومي نمايندگان به معاون اداري و مالي و ديگر مسئولين مربوطه دانشگاه و كميته هاي ذيربط
ماده 6: وظايف رئيس و نايب رئيس شورا
1-6:برقراري نظم و نظارت مستمر بر حسن اجراي مقررات جلسات
2-6:ارائه گزارش مختصري از فعاليت كميته ها و مصوبات آنها به شوراي عمومي نمايندگان
3-6:ارسال مصوبات شورا به مراجع ذيصلاح و كميته هاي مربوط
4-6:پيگيري در خصوص اجراي مصوبات شورا
5-6:در غياب رئيس شورا وظايف او را نايب رئيس انجام مي دهد .
ماده 7: وظايف دبير شورا
1-7:دعوت از نمايندگان جهت شركت در شوراي عمومي
2-7:قرائت دستور كار جلسات
3-7:تهيه صورتجلسات شوراي عمومي
ماده 8: وجود شوراي نمايندگان مانع پذيرش كارمندان توسط مسئولين دانشگاه نخواهد بود .
ماده 9: فعاليت ها، پيشنهادات و انتقادات كاركنان با هماهنگي شوراي نمايندگان در نشريه خبر روابط عمومي دانشگاه منعكس و به اطلاع كاركنان خواهد رسيد.
ماده 10: نمايندگان حسب نياز با هماهنگي امور اداري و واحدهاي مربوطه ساعاتي از وقت اداري خود را در هر هفته براي انجام وظيفه نمايندگي اختصاص خواهند داد .
ماده 11: هيات موسس تا زمان تاييد اين اساسنامه توسط هيات رئيس دانشگاه وظايف شوراي عمومي را عهده دار خواهد بود. .
ماده 12: اين اساسنامه شامل يك مقدمه، 4 فصل 12 ماده و 2 تبصره در تاريخ 31/2/83 به تصويب اعضاء هيات موسسه و به تاييد هيات رئيسه دانشگاه اصفهان رسيد.
1391/10/26 تاریخ به روزرسانی:
3976 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal