جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
اخبار دفاع و بورس هاي تحصيلي
 
 

نام دانشجو: سعيده حيدر پور رشته مهندسي نقشه برداري

عنوان پايان نامه: بررسي تاثير بلوك بندي منطقه بر روي محاسبه كرنش

استاد مشاور: دكتر نديمي

استاد راهنما اول : دكتر نفيسي

داور خارج از گروه: دكتر جمور

داور داخل گروه: دكتر عسگري

مكان: دانشكده مهندسي عمران-اتاق سمينار

ساعت : 14:00

تاريخ دفاع: 13/10/1396

نام دانشجو: زهرا مرادي پور رشته مهندسي نقشه برداري

عنوان پايان نامه: بهبود لبه ها و گوشه هادر ساختمان از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا

استاد مشاور:دكتر فاطمي

استاد راهنما اول : دكترمومني

داور خارج از گروه: دكتر معلم

داور داخل گروه: دكتر ستاري

مكان: اتاق سمينار ساختمان 1- اتاق شماره 17

ساعت : 16:00

تاريخ دفاع: 26/7/1396

نام دانشجو: مسيح هنرمند رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: شبيه سازي عددي سه بعدي گسترش موج سونامي در نزديكي ساحل

استاد مشاور:-

استاد راهنما اول : دكتر شانه ساززاده استادراهنماي دوم: دكترزندي

داور خارج از گروه: دكتر مقيم

داور داخل گروه: دكتر مسيبي

مكان: اتاق سمينار ساختمان 2

ساعت : 16:00

تاريخ دفاع: 25/7/1396

 
 

نام دانشجو: ميلاد شاكرمي رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: بررسي پاسخ سازهاي دريايي تحت تاثير امواج تصادفي نامنظم و تئوري موج نو

استاد مشاور:-

استاد راهنما اول : دكتر شانه ساززاده استادراهنماي دوم: دكتر شابختي

داور خارج از گروه: دكتر مقيم

داور داخل گروه: دكتر زينليان

مكان: اتاق سمينار ساختمان 2

ساعت : 14:00

تاريخ دفاع: 25/7/1396

 

نام دانشجو: محمد مرادي رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: بررسي انتقال رسوبات درشت دانه در منطقه بالا روي امواج

استاد مشاور:-

استاد راهنما : دكتر شانه ساززاده

داور خارج از گروه: دكتر كبيري

داور داخل گروه: دكتر معيني

مكان: اتاق سمينار دانشكده- ساختمان1- اتاق 17

ساعت : 15:00

تاريخ دفاع: 30/7/1396

 

نام دانشجو: محمد شياسي رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: بررسي انفجار بر تعليق رسوبات ته نشين شده در مخازن سرما

استاد مشاور:دكتر داعي

استاد راهنما اول: دكترشانه ساز زاده

داور خارج از گروه: دكترمهديان

داور داخل گروه: دكتر هفت برادران

مكان: اتاق سمينار دانشكده- ساختمان1- اتاق 17

ساعت : 17:00

تاريخ دفاع: 30/7/1396

 
 

نام دانشجو: حميد اخوان رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: تاثير رزين اكريليك پايه آب بر روي خصوصيات مكانيكي ملات تعميري و عملكرد آن در مقابل يخ زدگي- ذوب شدگي

استاد مشاور:-

استاد راهنما اول: دكتر زارع

داور خارج از گروه: دكترمدح خوان

داور داخل گروه: دكترهاشمي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 16:00

تاريخ دفاع: 30/7/1396

 

نام دانشجو: فرزاد كريميان رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: توسعه عملكرد روش هاي تعمير خطوط لوله فاضلاب به كمك روش هاي نوين حفاري هاي بدون ترانشه

استاد مشاور:-

استاد راهنما اول: دكترمعيني

داور خارج از گروه: دكتر تائبي

داور داخل گروه: دكتر دهنوي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 14:00

تاريخ دفاع: 29/7/1396

 

نام دانشجو:سروش اخباري رشته مهندسي راه آهن

عنوان پايان نامه: بررسي فاصله از منبع ارتعاش در خطوط مترو با در نظر گرفتن شرايط خاك هاي مختلف

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر لادريان

داور خارج از گروه: دكترتاجمير

داور داخل گروه: دكتر رهگذر

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 14:00

تاريخ دفاع: 18/7/1396

نام دانشجو: بهادر افضل دهكردي رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: تعيين مقاومت فشاري مقاطع سرد نورد شده فولادي با استفاده از روش نوار محدود مختلط

استاد مشاور:-

استاد راهنما اول: دكتر عموشاهي- استاد راهنماي دوم: دكتر زينليان

داور خارج از گروه: دكترموحديان

داور داخل گروه: دكتر زندي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 15:30

تاريخ دفاع: 26/7/1396

 

نام دانشجو:كيوان جبل عاملي رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي روش هاي متداول اجرا و نصب و تعميرات خطوط لوله هاي آب و فاضلاب در اصفهان در مقايسه با روش هاي نوين بدون ترانشه

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر زارع

داور خارج از گروه: دكتردبيريان

داور داخل گروه: دكتر دهنوي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 16:00

تاريخ دفاع: 11/7/1396

 

نام دانشجو: محسن بلانيان رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: طراحي بهينه ي پايدار ميراگر جرمي تنظيم شده با پارامترهاي غيرقطعي

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر داعي

داور خارج از گروه: دكتراسدي

داور داخل گروه: دكتر حجازي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 16:00

تاريخ دفاع: 25/6/1396

نام دانشجو: علي مداحيان رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: تنش هاي ايجادشده بر اثر نفوذ در الكترودهاي نانو مقياس با استفاده از مدل فازي

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر مسيبي- استاد راهنماي دوم: دكتر هفت برادران

داور خارج از گروه: دكتر بهشتي

داور داخل گروه: دكتر زندي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 16:00

تاريخ دفاع: 28/6/1396

 

نام دانشجو: سيدپدرام جزايري رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه: طراحي بهينه ي سرريز پلكاني با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر معيني

داور خارج از گروه: دكترچمني

داور داخل گروه: دكتر داعي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 14:30

تاريخ دفاع: 19/6/1396

نام دانشجو: سيدمحمد مويديان رشته مهندسي عمران

عنوان پروپوزال دكتري: اثر شكل هندسي، نوع بارگذاري، رطوبت و حرارت بررفتار سازه هاي آجري ايراني مقياس شده

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر حجازي

داور خارج از گروه: دكتر مدح خوان

داور داخل گروه: دكتر مسيبي- دكتر هاشمي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 13:00

تاريخ دفاع: 11/6/1396

نام دانشجو: شهاب نصرالله بيگي رشته مهندسي عمران

عنوان پايان نامه:ارزيابي آسيب پذيري سازه ها براساس ديدگاه چند مخاطره اي

استاد مشاور:دكتر ابراهيميان- دكتر كوهرنگي

استاد راهنما:دكتر تاجمير- دكتر شانه ساززاده

داور خارج از گروه: دكتر ذوالفقاري

داور داخل گروه: دكتر داعي- دكتر عموشاهي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 10:00

تاريخ دفاع: 7/6/1396

 

نام دانشجو: سيد مهدي مهدوي زاده رشته مهندسي راه اهن

عنوان پايان نامه: بررسي رفتار غيرخطي خاكريزهاي خطوط راه اهن سريع السير

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر رهگذر

داور خارج از گروه: دكتر بهفرنيا

داور داخل گروه: دكتر لادريان

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 16:00

تاريخ دفاع: 29/5/1396

نام دانشجو: زهرا دهقاني رشته مهندسي راه آهن

عنوان پايان نامه: بررسي تاثير عبور غيرمجاز عابر پياده بر ظرفيت تقاطعات چراغ دار

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر گلي- استاد راهنماي دوم: دكترابطحي

داور خارج از گروه: دكتر اكبرزاده

داور داخل گروه: دكتر ابوطالبي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 13:30

تاريخ دفاع: 1/6/1396

نام دانشجو: سهيلا سعيدي  رشته مهندسي راه آهن

عنوان پايان نامه: شناسايي و مدل سازي عوامل موثر بر تصادفات تقاطعات شهر اصفهان

استاد مشاور:دكتر خردمند نيا

استاد راهنما:دكتر ابوطالبي- استاد راهنماي دوم: دكتر رحيمي

داور خارج از گروه: دكتر حق شناس

داور داخل گروه: دكتر گلي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 13:30

تاريخ دفاع: 21/5/1396

نام دانشجو: سعيده سعيدي  رشته مهندسي راه آهن

عنوان پايان نامه: تحليل گاردريل هاي انعطاف پذير به روش المان محدود

استاد مشاور:دكتر شكري راد

استاد راهنما:دكتر لادريان

داور خارج از گروه: دكتر حاتمي

داور داخل گروه: دكتر ابوطالبي

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 14:00

تاريخ دفاع: 10/5/1396

 

نام دانشجو: مسعود اكبري رشته مهندسي راه آهن

عنوان پايان نامه: بررسي اثر پارامترميرايي خاك در ارتعاشات ايجاد شده در زمين ناشي از خطوط زيرزميني مترو

استاد مشاور:-

استاد راهنما:دكتر لادريان

داور خارج از گروه: دكتر تاجميررياحي

داور داخل گروه: دكتر محمدعلي رهگذر

مكان: اتاق سمينار دانشكده

ساعت : 10:00

تاريخ دفاع: 25/4/1396

 
 

نام دانشجو: مجتبي رفيعي  رشته مهندسي عمران

عنوان پروپوزال: تحليل كمانش پوسته هاي استوانه اي از جنس GERP تحت بار محوري به روش هاي نوار محدود و آزمايشگاهي

استاد مشاور: -

استاد راهنما: دكتر حجازي- دكتر عموشاهي

داور خارج از گروه: دكتر بهشتي

داور داخل گروه: دكتر زندي - دكتر مسيبي

مكان: اتاق سمينار

ساعت : 13

تاريخ دفاع: 13/2/1396

نام دانشجو: مژده محمد حسيني رشته مهندسي راه آهن

عنوان پايان نامه:ارزيابي تاثير حمل و نقل بار درون شهري بر شاخص هاي حمل و نقل پايدار

استاد مشاور: -

استاد راهنما: دكتر ابوطالبي- دكتر حق شناس

داور خارج از گروه: دكتر محمدي

داور داخل گروه: دكتر شيران

مكان: اتاق سمينار

ساعت : 17

تاريخ دفاع: 11/2/1396

 
 
1396/10/09 تاریخ به روزرسانی:
5687 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
دانشکده حمل و نقل
دانشکده حمل و نقل
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal