تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
هدر کارگزینی
خدمات اداري
انواع بازنشستگي و مراحل آن
دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت بدون شرط سني براي خانمها و بر اساس تقاضاي مستخدم كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود(بطور مثال : 26 سال 26 روز).
دارا بودن حداقل 60 سال سن و 25 سال سابقه خدمت براي آقايان و بر اساس تقاضاي مستخدم كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود.
دارا بودن 30 سال تمام سابقه خدمت دولتي بدون شرط سني و جنس ، بر اساس موافقت دستگاه.
بازنشستگي اجباري در صورت دارا بودن 65 سال سن به شرط حداقل 25 سال سابقه خدمت كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود .
بازنشستگي قهري : بر اساس رأي صادر شده از سوي هيئت تخلفات اداري با شرط 25 سال سابقه براي مستخدمين مرد و 20 سال براي مستخدمين زن.
بازنشستگي متوفي : در صورت فوت قبل از 30 سال كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود.
مراحل بازنشستگي به شرح زير مي باشد :
1- ارسال حكم بازنشستگي به مستخدم.
2- دريافت برگه تسويه حساب توسط مستخدم از كليه واحدهاي دانشگاه.
3- محاسبه معدل 2 سال آخر حقوق و مزايا و ارسال به سازمان بازنشستگي جهت تأييد و برقراري بازنشستگي.

بازخريد
بطور كلي فردي مي تواند بازخريد شود كه واجد شرايط بازنشستگي نباشد و با استعفاي وي نيز موافقت نشده باشد ، در اين صورت با درخواست مستخدم و موافقت رئيس واحد مي تواند باز خريد شود.
در بازخريد به ازاء هر سال خدمت قابل قبول(به تعداد سوابق خدمت) 4 ماه و نيم آخرين حقوق مستخدم به عنوان بازخريد از خدمت به وي پرداخت مي شود.
تبصره : كليه كسورات پرداخت شده فرد نيز به وي پرداخت مي شود ( از جمله كسورات بازنشستگي اعم از سهم مستخدم و سهم دولت ).

خدمت نيمه وقت بانوان
خانمهايي كه در واحدهاي دولتي كار مي كنند بايد فرم تنظيم شده در بخش فرمها را تكميل نمايند ، در اينصورت با موافقت رئيس واحد مي توانند از خدمت نيمه وقت استفاده كنند.
در نيمه وقت ساعات كار با هماهنگي واحد مربوطه نصف ساعات كار مستخدم تمام وقت خواهد بود.
كسور مربوط به بازنشستگي به مدت 3 سال بطور كامل و پس از 3 سال به صورت نصف محاسبه و پرداخت مي شود.
مدت سابقه خدمت اين كاركنان نيز از نظر بانشستگي تا 3 سال كامل و پس از آن نصف محاسبه مي شود.
مدت خدمت نيمه وقت كمتر از يك سال مقدور نيست اما پس از آنكه يك سال سپري شد مستخدم مي تواند بنا به ميل خود و موافقت مسئول به هر ميزان كه بخواهد خدمت نيمه وقت خود را تمديد كند.

شرايط تغيير پست هاي سازماني
پيشنهادرئيس واحد شاغل
موافقت رئيس واحد پست سازماني مورد نظر.
وجود پست بلا تصدي با تآييد دفتر طرح و برنامه.
دارا بودن شرايط احراز پست از لحاظ مقطع و رشته تحصيلي.
لازم به ذكر است حفظ پست پرسنل در مدت مرخصي بدون حقوق و يا مأموريت بيش از شش ماه به ساير ارگانها و سازمانها براي دانشگاه الزامي نمي باشد.

شرايط استفاده از مرخصي بدون حقوق
موافقت رئيس واحد شاغل.
مكاتبه با امور اداري جهت استعلام از ميزان مرخصي استحقاقي .
مستخدم در صورت دارا بودن بيش از 4 ماه مرخصي استحقاقي بايد ابتدا تا 4 ماه از مرخصي استحقاقي استفاده كند، پس از آن از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

شرايط انتقالي و مأموريت
موافقت مسئول واحد .
موافقت مقصد (مبني بر تقبل كليه حقوق و مزايا در زمان مأموريت).
طرح در كميته و موافقت دانشگاه اصفهان .

نحوه محاسبه امتيازات حكمي
امتياز هر شخص شامل مجموع امتياز اين آيتم ها مي باشد : امتيازات حق شغل + فوق العاده مديريت + حق شاغل +فوق العاده ايثارگري + كمك هزينه اولاد + كمك هزينه عائله مندي.
امتياز حق شاغل : شامل امتياز تحصيلات + دوره هاي آموزشي + مهارت و توانايي + سنوات + تجربه + تجربه سرپرستي و مديريتي مي باشد.
كمك هزينه عائله مندي 810 امتياز و حق اولاد حداكثر تا 3 فرزند به ازاء هر فرزند 210 امتياز مي باشد.
تفاوت تطبيق در سال جاري با توجه به بند 11 قانون بودجه 88 كل كشور، ثابت مي باشد.
سقف امتياز حق شغل 7000 و سقف امتيازات حق شاغل 5250 مي باشد.
امتياز فوق العاده سختي شرايط كار به ازاء هر يك درصد(12 امتياز) ، حداكثر تا (1000) امتياز محاسبه مي شود.
فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و فوق العاده بدي آب و هوا بر اساس بخشنامه شماره 78393/73/89 مورخ 28/10/1389 محاسبه مي گردد.
كليه آزادگان و جانبازان از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي باشند.
جهت محاسبه حقوق مجموع امتياز در عدد 700 ريال ضرب مي شود(قابل تذكر است اين ضريب مربوط به محاسبات سال 1389مي باشد(ضريب سال گذشته عدد 636 بوده است).

جداول امتيازات
جدول امتيازات حق شغل
جدول امتيازات حق شاغل
جدول امتيازات فوق العاده مديريت
جدول امتيازات فوق العاده ايثارگري
 
 
مرخصي


  جانبازان:
مصوبه هيئت وزيران در خصوص ميزان كسر كار موظف جانبازان:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/84 بنا به پيشنهاد شماره 67-28/820/400 مورخ 28/4/84 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد موارد 9و11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي - مصوب 1374 جدول ذيل را به تصويب رساند:


جانبازان محترم در صورت نياز به استفاده از تسهيلات فوق درخواست كتبي خود را (در 3 نسخه) به انضمام تأييديه مسئول محترم واحد مربوطه كه در آن ساعات استفاده از كسر كار مجاز به صورت دقيق (اول وقت و يا آخر وقت) مشخص شده باشد به امور اداري ارسال نمايند تا شيفت مربوط براي افراد مذكور تعريف شود تا از كسر كار پايان ماه جلوگيري شود.

  استحقاقي:
به ازاء هر 8 ساعت مرخصي ساعتي يك روز مرخصي روزانه كسر مي شود.
مرخصي هاي ساعتي بيش از 4 ساعت در روز به عنوان مرخصي روزانه تلقي خواهد شد.
مرخصي كمتر از يكروز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده از دوازده روز در يكسال تقويمي تجاوز نخواهد كرد.(ميزان مجاز استفاده هر فرد در هر ماه از مرخصي ساعتي، حداكثر 8 ساعت بوده و استفاده بيش از آن مجاز نمي باشد)

  استعلاجي:
هر گاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد .
( در موارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بيشتر ، در پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.)

تذكر: بر اساس نامه شماره 525684/ج/ن مورخ 21/12/1387 از اداره كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، استفاده از مرخصي استعلاجي براي انجام جراحي هاي زيبايي مورد قبول بيمه نمي باشد و بابت آن حقوقي پرداخت نمي شود و در چنين مواردي مستخدم بايد از مرخصي استحقاقي خود استقاده بنمايد.

مرخصي زايمان در بخش هاي دولتي و غير دولتي 6 ماه مي باشد.
مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداكثر تا 24 ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي(بدون كسر از مرخصي استحقاقي)استفاده كنند.
امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شير دهي بايد تأمين شود.
بانواني كه در دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند از 6 ماه مرخصي استعلاجي برخوردار خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي آنان از مرخصي زايمان كسر نخواهد شد.

  مرخصي بدون حقوق:
 
مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمايشي و فقط در موارد ذيل ممكن خواهد بود:
1- مستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي مسلم شود.
2- مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارائه نمايد.
3- مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند.
4- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب العلاج تشخيص داده نشود.
5- روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزو مرخصي محسوب مي شود.

  غيبت:
عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از 3 روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه در ذيل آمده باشد موجه شناخته مي شود:
1- بيماري او
2- صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر يا مادر يا همسر و يا فرزندان او وارد آمده باشد.
3- بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر و فرزندان
4- فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم.
5- دارا شدن فرزند
6- ازدواج او و فرزندانش
7- احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات ( تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به عهده رئيس اداره است.
در صورت تأييد صحت ادعا ، غيبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصي استحقاقي و يا استعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادر خواهد شد.

بخشنامه مورخ 30/5/78 (اعطاي مرخصي به اقليت هاي مذهبي در اعياد ديني آنان)
مقتضي است كليه وزارتخانه ها و سازمان ها در خصوص اعطاي مرخصي استحقاقي به كاركنان اقليتهاي ديني در ايام اعياد مذهبي و مناسبتهاي ويژه همكاري لازم را مبذول دارند.

 
1391/11/11 تاریخ به روزرسانی:
8377 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal