En|العربیه
۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
جستجوجستجوارتباط با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
فلسفه

دروس عمومي
دروس پايه
دروس تخصصي
دروس اختياري

گزارشي از فعاليت‌هاي كميته برنامه ريزي گروه فلسفه
الف: مقدمه ومعرفي رشته
گروه فلسفه در سال 1338 و در مقطع كارشناسي تأسيس شد. دورة كارشناسي ارشد گرايش فلسفه غرب به سال 1371 و گرايش منطق آن به سال 1379 راه‌اندازي شد و براي امسال نيز گروه در مقطع دكتري فلسفه دانشجو پذيرفته است. فارغ التحصيلان رشته فلسفه درطي 45 سال گذشته در مشاغل مختلف مصدر خدمات مهمي بوده‌اند، انشاءا... در آينده نيز آنان مسئوليت‌هاي اخلاقي و ميهني خويش را به نحو احسن انجام خواهند داد.
ب: كاستي‌هاي برنامه موجود
نظر به اينكه برنامه درسي موجود مدتها پيش تهيه شده لذا از تحولات جاري به دور مانده است و تحول مدام در عرصه انديشه اقتضاي آن دارد كه برنامههاي فعلي مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. مهمترين كاستي‌هاي برنامه درسي موجود عبارت است از:
1- بيشترين نگاه برنامه فعلي متوجه متفكران و فيلسوفان گذشته است و در آن براي متفكران جديد و انديشه‌هاي نو فضايي اندك در نظر گرفته شده است.
2- در برنامه‌ درسي فعلي برخي از درس‌هاي اضافي بي ارتباط يا كم ارتباط با رشته وجود دارد. اما در عوض از بسياري از درس‌هاي لازم خبري نيست.
3- در برنامه موجود برخي از درس‌ها با دروس ديگر تداخل دارند.
4- برخي از درس‌ها سرفصل ندارند درسهاي سرفصل دار نيز سرفصلشان خيلي خلاصه و مبهم است.
5- كتابهاي معرفي شده كافي نيست و لازم است كتابهاي مهمي كه پس از تدوين برنامه درسي موجود به چاپ رسيده در برنامه جديد مورد توجه قرار گيرد.
6- در برخيدرس‌هاي بخصوص زبان عربي وانگليسي حد و مرز وظايف استاد مشخص نيست.
ج: اهداف برنامه درسي جديد
در برنامه درسي جديد كه شرح آن پيوست است سعي شده حتي المقدور مشكلات پيش گفته برطرف شود و برنامه روز آمد، و تاحد ممكن جوابگوي نيازهاي نسل كنوني باشد. در اين برنامه:
1- درس‌هاي جديدي مثل فلسفه معاصر 2 وفلسفه اسلامي 3 و فلسفه دين و كلام جديد و كامپيوتر وكاربردهاي آن ايجاد شده است. به اين قصد كه دانشجويان با انديشه‌هاي نو بيشتر آشنا شوند و توانمنديها و مهارتهاي آنان افزايش يابد.
2- سرفصلها بازنويسي شده و سعي شده برنامه ها از جذابيت يبشتر برخوردار شوند. همچنين بسياري از كتابهايي كه اين اواخر تأليف يا ترجمه شده در برنامه‌هاي درسي معرفي شده است.
3- سعي شده در برنامه‌هاي جديد نظم وانظباط بيشتري وجود داشته باشد و حد و حدود مسئوليت استاد بويژه در درس‌هاي زبان مشخص شود.
د: فعاليتهاي صورت گرفته
در پي نامه مدير كل امور آموزشي، شوراي عمومي گروه فلسفه براي تجديد نظر در برنامه هاي درسي موجود، كميته اي موسوم به كميته برنامه ريزي تشكيل داد و وظيفه تدوين برنامه جديد را به اين كميته محول كرد.
كميته برنامه ريزي از بدو تشكيل تاكنون مرتب تشكيل جلسه داده است ( بطور متوسط هر دو هفته يكبار) در اين جلسات علاوه بر اعضاي رسمي كميته برنامه ريزي بسته به درس يا درس هاي مورد بحث در هر جلسه از اساتيد مربوطه هم دعوت مي‌شده است. حاصل كار كميته حذف برخي از دروس، ايجاد درس هاي جديد و تدوين يا باز نويسي سرفصل درس هاي ايجاد شده يا ابقاء شده بوده است كه حاصل آن در مقطع كارشناسي پيوست است. لازم به ذكر است كه جلسات كميته جهت بررسي سر فصلهاي مربوط به دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري هنوز ادامه دارد.
ايجاد درس:
درسهاي روش تحقيق در فلسفه ( 2واحد) رايانه و كاربردهاي آن (2واحد) تاريخ فلسفه اسلامي 3 (2 واحد)، تاريخ فلسفه از هگل تا نيمه دوم قرن نوزدهم (2واحد) ، متون فلسفي به زبان عربي 3 (2واحد) فلسفه دين ( 2واحد) ،كلام جديد (2واحد) اضافه شده است.
حذف:
از دروس تخصصي "متافيزيك در غرب" 4واحد و از دروس اختياري "جامعه شناسي 2 "(2واحد) ، "فلسفه تطبيقي" 2واحد ،"عربي 3 "(2واحد)حذف شده است.
دليل حذف متافيزيك در غرب اين بود، كه نظرگاه‌هاي فيلسوفان حتي فيلسوفان برجسته را در باب مابعدالطبيعه نمي‌توان طي 4 واحد درسي شرح كرد. از سويي مجزاكردن ديدگاه‌هاي يك فيلسوف در باب مابعدالطبيعه از ساير ديدگاه‌هاي فلسفي وي كاري است نادرست و ديدگاه‌هاي هر فيلسوف در اين عرصه بايستي در بستر و فضايي كه كل نگره‌هاي آن فيلسوف مورد بحث است بررسي شود. تا بهتر مفهوم شود اما فلسفه تطبيقي ، پر واضح است كه طي 2 واحد درسي نمي‌توان فلاسفه را در انبوهي از مسائل با هم مقايسه كرد و بهتر است اين كار موردي و به هنگامي كه ديدگاه‌هاي هر فيلسوف مورد بحث است صورت گيرد. اين درس جزو دروس اختياري است و به همين دليل معمولاً ارائه هم نمي‌شده است اما جامعه شناسي 2 و عربي 3 به اين دليل حذف شده اند كه در قياس با مباحث ضروري تر فرعي، و غير لازم مي نموده اند و با حذف اين درسهافضاي لازم جهت ايجاد درسهاي جديد فراهم مي‌شده است. چون فيلسوفان بسيار مهم و برجسته‌اي وجود دارند كه در برنامه حتي استاد وقت نمي‌‌كند اسمي از آنان ببرد و پسنديده نيست كه كارشناسِ فلسفه حتي اسمي از اين فيلسوفان نشنود فقط به اين دليل كه درس‌هاي جانبي وقت او را گرفته است.
جابه جايي:
درسهاي "منطق قديم"1و 2" از دروس تخصصي به دروس پايه منتقل شده است. همچنين "علم و تمدن در اسلام " از دروس پايه به دروس اختياري و " روش تحقيق" از دروس اختياري به دروس پايه منتقل شده است
ادغام :
از بين دروس پايه درس‌هاي «روان شناسي» و«مكتبهاي روانشناسي» در هم ادغام شده و درس سه احدي "روانشناسي و مكاتب آن" به جاي آن نشسته است . از بين دروس تخصصي درس "اخلاق در تفكر اسلامي و "فلسفه اخلاق در تفكر غربي" در هم ادغام شده و درس 3واحدي "فلسفه اخلاق" جايگزين آن شده است.
افزايش و كاهش واحدها:
الف) به دو درس 4واحدي "تاريخ فلسفه اسلامي " يك و دو( مجموعا 8 واحد) درس ديگري تحت عنوان "تاريخ فلسفه اسلامي 3" افزوده شده و بدين ترتيب تاريخ فلسفه اسلامي از 8 واحد به 10 واحد افزايش يافته است. علت اين بود كه در خلال 8 واحد درسي امكان بررسي آراء فيلسوفان مسلمان حتي مهم‌ترين آنها ميسر نبوده است.
ب) از دو درس 4 واحدي متون فلسفي به زبان عربي يك و دو ( مجموعا 8 واحد) 2 واحد كاسته شده و سه درس دو واحدي متون فلسفي به زبان عربي 1و2و3 شكل گرفته است. اين كار همان گونه كه گفته شد براي بازكردن فضا جهت درس هاي لازم‌تر صورت گرفته است.
بازنويسي سرفصلها
تمامي سرفصلها بازنويسي شده و سعي شده سر فصلهاي جديد روز آمد باشد همچنين در درس‌هاي زبان- چه انگليسي و چه عربي - نوع متون مورد استفاده و متوسط صفحاتي كه در طول ترم بايد تدريس شود تعيين شده است. مثلا متون فلسفي به زبان عربي 1 به متنهاي فلسفي صدرا و اشراق و متون فلسفي به زبان عربي 2 به متون مشاء و متون فلسفي به زبان عربي3 به نويسندگان معاصر عرب اختصاص يافته است تا دانشجو حتي‌المقدور با سبك‌هاي مختلف آشنا شود و بتواند از نوشته‌هاي طيف گسترده‌تري از فيلسوفان استفاده كند.

دروس عمومي:

رديف

عنوان درس

تعدادواحد

1

معارف اسلامي (1)

2

2

معارف اسلامي (2)

2

3

اخلاق و تربيت اسلامي

2

4

انقلاب اسلامي وريشه‌هاي آن از قرن 13

2

5

تاريخ اسلامي

2

6

متون اسلامي(آيات واحاديث)

2

7

زبان فارسي

3

8

زبان خارجي

3

9

تربيت بدني (1)

1

10

تربيت بدني(2)

1

11

جمعيت و تنظيم خانواده

1


جمع دروس عمومي: 21 واحد


دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعدادواحد

1

روان شناسي ومكاتب آن

3

2

جامعه شناسي

2

3

زبان تخصصي(1)

2

4

زبان تخصصي (2)

2

5

عربي پايه(1)

2

6

عربي پايه(2)

2

7

علم اصول

2

8

روش تحقيق درفلسفه

2

9

رايانه و كاربردهاي آن

2

10

منطق قديم(1)

4

11

منطق قديم(2)

2

جمع دروس پايه: 25 واحد

دروس تخصصي:

رديف

عنوان درس

تعدادواحد

1

منطق جديد (1)

2

2

منطق جديد (2)

2

3

تاريخ فلسفه اسلامي(1)

4

4

تاريخ فلسفه اسلامي(2)

4

5

تاريخ فلسفه اسلامي(3)

2

6

علم كلام(1)

4

7

فلسفه اسلامي(1)

4

8

فلسفه اسلامي(2)

4

9

فلسفه اسلامي(3)

2

10

فلسفه اخلاق

3

11

عرفان نظري

4

12

تاريخ فلسفه يونان(1)از آغاز تا افلاطون

4

13

تاريخ فلسفه يونان(2) از ارسطو تا افلوطين

4

14

تاريخ فلسفه قرون وسطي

4

15

تاريخ فلسفه از بيكن تا هيوم

4

16

تاريخ فلسفه از كانت تا هگل

4

17

تاريخ فلسفه از هگل تا نيمه دوم قرن نوزدهم

2

18

فلسفه معاصر (1)

4

19

فلسفه معاصر (2)

4

20

متون فلسفي ‌به زبان‌خارجي(1)

4

21

متون فلسفي به زبان‌خارجي(2)

4

22

متون فلسفي به زبان‌عربي(1)

2

23

متون فلسفي به زبان‌ عربي(2)

2

24

متون فلسفي به زبان‌ عربي (3)

2

26

فلسفه علم(1)

2

27

فلسفه علم(2)

2


جمع دروس تخصصي: 83 واحد


دروس اختياري:

رديف

عنوان درس

تعدادواحد

1

علم كلام (2)

2

2

منتخب متون كلامي- فلسفي به زبان فارسي

2

3

تاريخ علم

2

4

شناخت اديان

2

5

فلسفه تاريخ

2

6

زيبايي شناسي و فلسفه هنر

2

7

فلسفه سياست

2

8

تفكردر شرق آسيا( چين وهند)

2

9

اصطلاح‌شناسي فلسفي

2

10

فلسفه تعليم وتربيت

2

11

فلسفه دين

2

12

كلام جديد

2

13

علم وتمدن در اسلام

2

جمع دروس اختياري: 26 واحد

( دانشجويان تنها 6 واحد از دروس اختياري را پاس مي‌كنند)

 

 
1391/11/04 تاریخ به روزرسانی:
3606 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal